5/2000. (II. 11.) FVM rendelet

a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tft.) 27. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, valamint az építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról szóló 181/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek (a továbbiakban: területi tervi dokumentációk) megőrzéséről az R. 1. § szerinti Dokumentációs Központ útján kell gondos kodni.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában a területi tervi dokumentációk körébe tartoznak:

a) az országra, régióra, megyére, kiemelt térségre, kistérségre készülő területfejlesztési koncepciók, programok;

b) az országra, megyére, megye egy térségére, kiemelt térségre készülő területrendezési tervek;

c) az a)-b) pontok szerinti koncepciók és tervek tanulmánytervei;

d) a műszaki infrastruktúra országos jelentőségű hálózatfejlesztési tervei és koncepciói;

e) a költségvetésből származó pénzeszközökből megvalósuló területi kutatások iratanyaga.

(2)[1]

(3)[2]

(4) A minisztériumok a Tft. 9. § (2) bekezdése a) és b) pontjának teljesítése keretében tájékoztatják a Dokumentációs Központot a jelen rendelet hatálya alá tartozó - feladatkörükben készített - területi tervi dokumentációkról.

3. § (1) A területi tervek esetében az elfogadásra, illetve jóváhagyásra jogosult szerv a dokumentáció készítésének megkezdéséről, valamint elkészítéséről és elfogadásáról köteles értesíteni a Dokumentációs Központot. Az elfogadott, illetve az elfogadásnak megfelelően szükség szerint átdolgozott dokumentáció egy-egy példányát és az elfogadási határozatot meg kell küldeni a Központnak.

(2)[3] A dokumentációkat a területi tervek esetében az elfogadást, illetve jóváhagyást, követő 90 napon belül kell egy példányban a Dokumentációs Központ részére megküldeni.

(3)[4] Ha a területi tervek számítógép felhasználásával készültek, a dokumentációt tartalmazó számítógépes adathordozót (pl. mágneslemez, optikai lemez) is meg kell küldeni.

(4) A dokumentációk bejelentését, illetve beküldését a következő adatokkal kell megtenni:

a) a munka megnevezése (címe);

b) a szerződés száma vagy jele;

c) a tervező szervezet (és a közreműködők) neve, címe, telefonszáma;

d) a témafelelős neve, címe, telefonszáma;

e) a megbízó neve, címe, telefonszáma;

f)[5] a munka tárgya, illetve leírása, legfeljebb 15 sorban;

g) a munka határideje:

h) kapcsolódó munka (munkafázis) vagy program megnevezése;

i)[6] az elfogadásról, illetve jóváhagyásról szóló határozat száma (területi tervek esetén);

j) különleges kezelésre való utalás;

k) az alkalmazott számítógépes program megnevezése;

l) javaslat kulcsszavakra.

4. §[7]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Dr. Torgyán József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[3] Módosította a 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[4] Módosította a 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[5] Módosította a 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[6] Módosította a 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.