277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet

az építésügy, a településfejlesztés és - rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya a következő, az építésügy, a településfejlesztés és - rendezés körébe tartozó dokumentációkra terjed ki:

a) az e rendelet hatálybalépése előtt az építésügyiműszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról szóló 181/1999. (XII. 13.) Korm. rendelettel és a terület-fejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló külön jogszabállyal a Dokumentációs Központ részére átadni vagy szolgáltatni rendelt településrendezési eszközök, helyi építési előírások, építészeti-műszaki dokumentációk, tervtárak (ideértve a bauxitbeton és martinsalak felhasználásával készült építményekre vonatkozó nyilvántartásokat és dokumentációkat is);

b)[1] az e rendelet hatálybalépését követően keletkezett, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott esetekben a megvalósítási és kivitelezési dokumentációk;

c) az építmény vagy telek állapotáról készített és az e rendelet hatálybalépését követően az építésügyi hatósági eljárásban benyújtott - különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését igazoló - szakértői vélemények (szakvélemények) és az ezeket megalapozó dokumentációk;

d)[2] jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából az építményre előírt és e rendelet hatálybalépését követően keletkezett szakértői vélemények (szakvélemények), különös tekintettel az energetikai tanúsítványra;

e) az e rendelet hatálybalépését követően - külön jogszabály alapján - a kéményseprő-ipari közszolgáltatás keretében a műszaki felülvizsgálatról készített bizonylat és szakvélemény, valamint azok a műszaki felülvizsgálatról készített bizonylatok és szakvélemények, amelyek külön jogszabály szerinti őrzési határideje e rendelet hatálybalépését követően jár le, ha annak tárgyában nem történt újabb műszaki felülvizsgálat;

f) az e rendelet hatálybalépését követően kezdeményezett használatbavételi engedélyezési eljáráshoz benyújtott közműszolgáltatói nyilatkozat;

g) az e rendelet hatálybalépését követően a telek állapotáról jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából készített geodéziai, geotechnikai szakvélemények;

h) az építmények vagy telkek műemléki (műemlék, műemléki környezet, műemléki jelentőségű terület, történeti táj) és régészeti védettségére, valamint a helyi építészeti és természeti értékek védelmére, az azokkal összefüggő tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó határozatok, rendeletek, nyilvántartásba vételi és területi adatok;

i) a településrendezési eszközökre, továbbá a tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó önkormányzati határozatok, rendeletek;

j) az önkéntesen átadott dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak.

(2) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá

a) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet szerinti honvédelmi és katonai célú építmények,

b)[3] a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, valamint a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2. pontjában megjelölt építmények,

c)[4] a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti villamosmű, az összekötő és a felhasználói berendezés, valamint a termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték; a villamos hálózati-, és a villamos energia termelői engedélyesek tulajdonában vagy rendelkezésében lévő kormányzati célú hírközlési és adatátviteli rendszer,

d) a földgázellátásról szóló törvény szerinti nyomvonalas építmények a hozzájuk tartozó tartozékokkal és szerelvényekkel,

e) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szerinti nyomvonalas építmények a hozzájuk tartozó tartozékokkal és szerelvényekkel,

f) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti nukleáris építmény, rendszer és berendezés,

g) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti távhőszolgáltatási célra hőt termelő építmények, valamint a távhő továbbítására, elosztására szolgáló táv-hővezetékek, a távhőt továbbító hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására, illetve átalakítására szolgáló hőközpontok, és

h) a vasúti pálya, a vasút egyéb helyhez kötött létesítményei és berendezései, a sikló, a függőpálya, a távolsági szalagpálya és a sífelvonó

dokumentációi.

2. §

(1)[5] Az e rendelet hatálya alá tartozó dokumentációk országos központi tervtárának működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó dokumentációk megőrzéséről és közérdekű hasznosításáról kizárólagos joggal az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VÁTI) által működtetett országos illetékességű Dokumentációs Központ útján gondoskodik.

(2) A Dokumentációs Központ felügyeletét a miniszter látja el. A Dokumentációs Központot a miniszter által jóváhagyott és az interneten a VÁTI honlapján nyilvánosságra hozott Üzemeltetési Szabályzat alapján kell működtetni.

(3) Ez a rendel et nem érinti az építésügyi hatósági és más hatósági nyilvántartások rendszerét.

3. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó dokumentációk közül

a)[6] az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben a megvalósítási dokumentáció, vagy - ha megvalósítási dokumentáció nem készült - a kivitelezési dokumentáció egy példányát a használatbavételi vagy fennmaradási engedély jogerőssé válását követő 30 napon belül az építtető,

b)[7] az 1. § (1) bekezdés c), d), f) és g) pontja szerinti, az építésügyi hatósághoz benyújtott szakértői vélemények (szakvélemények), nyilatkozatok egy példányát a használatbavételi vagy fennmaradási engedély jogerőssé válását követő 30 napon belül az elsőfokú építésügyi hatóság,

c) az 1. § (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti, az építésügyi hatósághoz be nem nyújtandó dokumentumok és szakértői vélemények (szakvélemények) egy példányát annak elkészültét követő 30 napon belül a szakértő, illetve a szakvéleményt készítő szervezet,

d)[8] az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a Dokumentációs Központ eseti megkeresésében megjelölt szakvélemények, a műszaki felülvizsgálatról készített bizonylatok és szakvélemények egy példányát a megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kéményseprő-ipari közszolgáltató,

e) az 1. § (1) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelőhelyek nyilvántartásba vételét egy példányban a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül a nyilvántartásba vételre jogosult szerv,

f) az 1. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti helyi építészeti, természeti értékek védelmét elrendelő döntést, valamint a településrendezési eszközöket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a rendelettel vagy határozattal együtt egy példányban a jegyző a (2) bekezdés szerint köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni, illetve megküldeni (a továbbiakban együtt: átadni).

(2) A dokumentumokat - az 1. § (1) bekezdés a) pontjába tartozók kivételével - PDF (Portable Document Format) vagy az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló külön jogszabályban előírtaknak megfelelő formátumban kell a Dokumentációs Központ részére elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 100 MB terjedelemig, vagy - 100 MB terjedelem felett minden esetben - az 1. számú mellékletben szereplő, csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton átadni.

(3)[9] Az első fokon eljáró építésügyi hatóság a naptári negyedévben jogerőssé vált azon építési, módosított építési, továbbépítési, használatbavételi és fennmaradási engedélyek jegyzékét, amelyek esetében kivitelezési dokumentáció készítése kötelező, illetve amelyeknél az engedélyezési eljárásban szakvélemény készült, a negyedévet követő hó 15-ig köteles a Dokumentációs Központnak megküldeni az e rendelet szerinti kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából.

(4) A (3) bekezdés szerinti jegyzéknek tartalmaznia kell:

a) az építtető nevét, megnevezését, címét;

b) az építési, módosított építési, továbbépítési, használatbavételi vagy fennmaradási engedély számát;

c) az építmény címét, helyrajzi számát, megnevezését (a döntésben nevesített leírását);

d) a tervező nevét, megnevezését;

e) szakvélemény benyújtása esetén a szakértő nevét.

4. §

(1) A Dokumentációs Központ a részére átadott dokumentációt megőrzi, az Étv. előírásai szerint nyilvántartja, rendszerezi, katalogizálja.

(2) A dokumentációknak a Dokumentációs Központ általi megőrzése és hasznosítása a kezelt anyagokkal kapcsolatos szerzői jogokat nem érinti.

(3) Kérésre a Dokumentációs Központ a dokumentumállományába betekintést biztosít, abból adatokat szolgáltat, illetve arról másolatot ad a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint.

5. §

(1) A Dokumentációs Központ az ügyfél megbízása alapján más dokumentációs, illetve adattárakból dokumentációkat, közérdekű adatokat szerezhet be, felmérést készíthet, továbbá meghatározott fejlesztési, beruházási célokhoz kapcsolódóan lehetőségeket vizsgálhat, tárhat fel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentáció-és adatbeszerzés céljából

a) a Dokumentációs Központ az ingatlanügyi hatósággal az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak a Dokumentációs Központ saját informatikai eszközeivel történő igénybevételére szolgáltatási szerződést köt;

b) a külön jogszabály szerinti levéltárak a kért dokumentációkról, adatokról tájékoztatást nyújtanak.

(3) A Dokumentációs Központnak az adatbázisokhoz, levéltárakhoz és az ingatlan-nyilvántartáshoz való elektronikus kapcsolódását, valamint az ezekkel kapcsolatos adatcserét, dokumentumok átadását az elektronikus kormányzati gerinchálózaton keresztül kell biztosítani.

6. §

(1) A dokumentációkkal kapcsolatos adatszolgáltatás költségeit - az építésüggyel kapcsolatos hatósági tevékenységhez nyújtottak kivételével - a Dokumentációs Központ az igénylőnek felszámítja.

(2) A dokumentációs adatállományból meghatározott szempontok szerint megrendelt dokumentációk, műszaki és területi adatok kigyűjtéséért, vizsgálatáért, területi állapotfelméréséért, mint közérdekű szolgáltatásért fizetendő költségtérítést vagy díjakat a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint a Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzatában kell megállapítani.

(3) A közérdekű adatok szolgáltatását és azt meghaladó, egyéb feladatok közti költségek elszámolásának, a mindkét tevékenység során felmerülő közös költségek megosztásának feltételeit a miniszter és a VÁTI között kötött közhasznú szerződésben kell rendezni.

(4) A Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzatának - a díjak (2) bekezdés szerinti megállapításán kívül - tartalmaznia kell

a) a 3. § (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás részletes technikai feltételeit;

b) a 4. § (3) bekezdése és az 5. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások feltételeit és módjait;

c) az Ügyfélszolgálaton történő információkérés feltételeit és módját;

d) a megrendelés kötelező elemeiként az azonosíthatósághoz szükséges megrendelői adatokat.

7. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)[10]

(3)[11]

(4)[12]

(5)[13]

(6) Az (5) bekezdés 2009. január 2-án, a (2)-(4) bekezdés 2010. január 1-jén hatályát veszti.

(7) A 3. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott dokumentációk közül a szabályozási tervet az a jegyző, akinél az nem áll elektronikus úton rendelkezésre és annak elektronikus úton történő előállításhoz szükséges technikai feltételek is hiányoznak, papíralapon adhatja át.

8. §[14]

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott illetékes elsőfokú építésügyi hatóság a 2002. január 1. és 2007. december 31. között keletkezett, papíron rendelkezésre álló építmény-nyilvántartási adatokat a www.e-epites.hu építésügyi információs portálon közzétett feltöltő felület, vagy minta-táblázat kitöltésével, az ezen időszakra elektronikusan rendelkezésre álló, valamint a 2008. január 1. és 2011. december 31. között keletkezett építmény-nyilvántartási adatokat az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal

a) Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyei településekre vonatkozóan az egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított hatvan napon belül,

b) Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom megyei településekre vonatkozóan 2012. augusztus 31-ig,

c) Bács-Kiskun, Fejér, Nógrád és Tolna megyei településekre vonatkozóan 2012. szeptember 30-ig,

d) Győr-Moson-Sopron, Heves, Vas és Veszprém megyei településekre vonatkozóan 2012. október 31-ig,

e) Zala, Somogy és Baranya megyei településekre vonatkozóan 2012. november 30-ig,

f) Budapest kerületeire és Pest megyei településekre vonatkozóan 2012. december 31-ig elektronikusan megküldi a Dokumentációs Központnak.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelethez

Az adatszolgáltatáshoz alkalmazható elektronikus adathordozók

1. CD

a) CD-ROM (ISO 9660:1988, Volume and File Structure)

b) CD-ROM (ISO/IEC 10149:1995, Read-Only 120 mm Optical Data Disks)

2. DVD

a) DVD+R 4,7 GB (ISO/IEC 17344, DVD+R - Recordable Optical Disks, 4,7 GB)

b) DVD-R 4,7 GB (ISO/IEC 23912, DVD-R - Recordable Optical Disks, 4,7 GB)

2. számú melléklet a 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelethez

A Dokumentációs Központ szolgáltatásaiért fizetendő díjak megállapításának szempontjai

1. Közérdekű adatok szolgáltatása esetében díjként csak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerinti (sokszorosítási, másolási) költségek számíthatóak fel.

2. Az 1. pontban meghatározottakat meghaladó szolgáltatások (területek megrendelő által megadott szempontok szerinti kiválasztása, beruházásokhoz területek kiválasztásához, kockázatelemzéshez dokumentációk, adatok kigyűjtése megadott szempontok szerint stb.) esetén a díjat a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK Irányelv 6. cikkében meghatározott elvekkel összhangban, a dokumentumok gyűjtésének, feldolgozásának, a dokumentumok rendelkezésre bocsátásának költségeinek és legfeljebb 5% nyereséghányad számításával kell megállapítani.

3. Nem számítható nyereség az 1. pont szerinti adatok költségeihez, illetve a más nyilvántartásokból kért adatokért, dokumentációkért fizetendő díjakhoz.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 48. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Módosította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[4] Megállapította a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2011.01.27.

[5] Módosította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 47. § - a. Hatályos 2012.11.17.

[6] Megállapította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[8] Megállapította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[9] Módosította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[14] Beiktatta a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2012.06.01.

Tartalomjegyzék