2000. évi XCIV. törvény

az állami tulajdonban lévő ingatlanok pártok által történő használatáról[1]

1. § (1)[2] Az állam az országgyűlési képviselők általános választásán országos listát állító és az Országgyűlésben képviselőcsoport alakítására jogosultságot szerző párt (a továbbiakban: párt) részére ingyenes használatot (a továbbiakban: használat) biztosít iroda rendeltetésű, állami tulajdonban és a kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv vagyonkezelésében lévő ingatlanokon, vagy közös tulajdonú ingatlanok esetében az állami tulajdoni hányadhoz tartozó ingatlanrészeken (a továbbiakban együtt: ingatlan).

(2) Az (1) bekezdésben biztosított használat pártonként legfeljebb 30 db - ebből Budapesten maximum 10 db, illetőleg 2000 m2 -, összesen 5000 m2-t meg nem haladó bruttó alapterületű ingatlanra terjed ki.

(3) Amennyiben a párt az állam tulajdonában és pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezéséről szóló 2000. évi XCV. törvény (a továbbiakban: ingatlanrendezési tv.) 3. § (4) bekezdésben előírt birtokba adást határidőben nem teljesíti, vagy utóbb derül ki, hogy az ingatlanrendezési tv. 3. § (1) bekezdése szerinti jegyzék nem tartalmazta az ingatlanrendezési törvény hatálya alá tartozó valamennyi ingatlant, akkor a bejelenteni, vagy birtokba adni elmulasztott ingatlanok bruttó alapterületének nagyságával csökken az általa használható ingatlanok bruttó alapterületének nagysága.

(4) E törvény alkalmazásában iroda rendeltetésű ingatlannak kell tekinteni a párt működéséhez egyértelműen kapcsolódó, e célra kialakított helyiséget, helyiségcsoportot, amelyben a párt folyamatosan ügyviteli, ügyintézési, tanácskozási tevékenységet végez, ideértve a kiszolgáló helyiségeket is.

Az ingatlanhasználat gyakorlásának feltételei

2. § (1)[3] A párt az ingatlanhasználati igényét írásban jelenti be a kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv részére.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt igénybejelentésnek minősül az ingatlanrendezési tv. 3. § (1)-(2) bekezdése szerinti jegyzékben történő érvényes kijelölés. Ezen ingatlanok használatának jogcíme és tartalma e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosul, és a használat eddigi jogcíme megszűnik.

(3)[4] A párt és a kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv írásbeli szerződésbe foglalják az ingatlanhasználati jog (a továbbiakban: használati jog) gyakorlásának feltételeit.

3. § Az 1. § (1) bekezdése alapján biztosított ingyenes használatra az e törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló - módosított - 1959. évi IV. törvénynek a haszonkölcsön-szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

4. § (1) A párt használati díjat nem fizet, de viseli az ingatlan fenntartásával és felújításával járó terheket, valamint az ingatlan közterheit.

(2)[5] Az ingatlant per-, teher- és igénymentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell a párt birtokába adni, illetőleg a kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv részére visszaadni.

5. § A párt az ingatlant kizárólag az 1. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetésének megfelelően használhatja, bérbe nem adhatja, haszonélvezetet nem létesíthet rajta, használatát más módon, illetőleg jogcímen sem engedheti át harmadik személynek.

6. §[6] A kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv félévenként köteles ellenőrizni az ingatlan használatát és állagát.

7. § (1)[7] A párt köteles az ingatlan jogszerűtlen használatából vagy hasznosításából elérhető jövedelem kétszeresét befizetni a kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv által meghatározott számlára.

(2) A jövedelmet a piaci viszonyokra alapozott szakértői értékbecslés alapján kell megállapítani.

8. § (1) Amennyiben a párt használati joga megszűnt, de az ingatlant a kincstári vagyon kezeléséért felelős szervnek történő birtokbaadásra előírt határidőt követően a kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv felszólítása ellenére tovább használja, akkor a párt - a 7. §-ban foglaltakon felül - a (2) bekezdés szerinti mértékű használati díjat fizet.

(2) A használati díj mértéke

a) az első hónapban a piaci bérleti díjnak megfelelő;

b) a második hónaptól a piaci bérleti díj kétszerese;

c) a hetedik hónaptól a piaci bérleti díj háromszorosa.

(3)[8] A kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv a párt által történő birtokbaadásra előírt határidőt követő egy hónapon túl használt ingatlan tekintetében köteles az ingatlan bírói úton történő birtokbaadását kezdeményezni.

A birtokbaadásra vonatkozó eljárás

9. § (1)[9] A kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv az ingatlant a 2. § (3) bekezdése szerinti szerződés megkötését követő 15 napon belül adja birtokba a pártnak.

(2)[10] A párt az ingatlant a használati jog megszűnését követő 45 napon belül adja birtokba a kincstári vagyon kezeléséért felelős szervnek.

10. § A birtokbaadáskor jegyzőkönyvben rögzíteni kell különösen az ingatlan állagára és a közművekre vonatkozó adatokat, valamint át kell adni az ingatlan műszaki dokumentációját.

A használati jog megszűnése

11. § (1) A használati jog - értelemszerűen a párt által használt valamennyi ingatlanra, vagy valamely meghatározott ingatlanra - megszűnik, ha a párt

a) két egymást követő esetben az országgyűlési képviselők általános választásán nem állít országos listát, vagy a választás eredményeként nem jogosult képviselőcsoport alakítására az Országgyűlésben;

b) lemond használati jogáról;

c) jogutód nélkül megszűnik;

d) az ingatlant bérbe adta, vagy más módon hasznosítja, illetőleg nem a rendeltetésének megfelelően használja;

e)[11] a kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv második írásbeli felszólításában közölt határidőre sem gondoskodik megfelelően az ingatlan karbantartásáról, felújításáról;

f) az ingatlan tekintetében fennálló, lejárt közteher vagy közmű tartozását 3 hónapot meghaladóan nem rendezi.

(2) Amennyiben a párt az ingatlanrendezési tv. 3. § (1), illetőleg (4) bekezdésében előírt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti, akkor a használati jog az 1. § (3) bekezdése szerinti mértékben szűnik meg.

Egyéb rendelkezések

12. § (1)[12] A kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv a törvény hatálybalépését követő 120 napon belül nyilvános jegyzéket készít azon ingatlanokról, amelyeket elkülönítve kezel a pártok részére történő ingyenes használat biztosítása céljából, és azt megküldi a pártoknak.

(2)[13] Amennyiben a párt - a használatában álló ingatlanokon túl - az 1. § (2) bekezdése alapján további ingatlanhasználatra is jogosult, a kincstári vagyon kezeléséért felelős szervtől kapott nyilvános jegyzék alapján kiegészítő ingatlanigénylést nyújthat be.

(3)[14] A törvény hatálybalépését követően keletkezett, illetőleg a (2) bekezdés szerinti kiegészítő igényeket a kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv egyezteti és a párttal egyetértésben kijelöli azokat az ingatlanokat, amelyek ingyenes használatára a párttal szerződést köt.

(4) Ha több párt azonos ingatlan igénylése tárgyában nem tud egyetértésre jutni, akkor közöttük sorsolással kell dönteni.

13. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó vagyon a kincstári vagyon része, amelyre e törvény rendelkezésein túlmenően a kincstári vagyonra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2)[15] A kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv e törvény alkalmazása során tulajdonosi jogkörben jár el.

(3)[16] A kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv és a párt közötti jogvitára a polgári eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

Az egyéb pártok ingatlanhasználata

14. § Az 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek meg nem felelő pártoknak az ingatlanrendezési tv. hatálya alá eső ingatlanai használatának jogcímére és tartalmára - ideértve a használati jog megszűnését is - a jelen törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hatálybalépés

15. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2000. június 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[3] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[4] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[5] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[6] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[7] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[8] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[9] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[10] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[11] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[12] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[13] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[14] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[15] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

[16] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 124. § (1) bekezdés j) pontja. Hatályos 2007.01.01

Tartalomjegyzék