13/2001. (V. 30.) HM-BM együttes rendelet

a honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történő részvételének egyes szabályairól

A doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériummal, hivatalaival és háttérintézményeivel, a honvédelmi miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekkel, valamint a Magyar Honvédség szervezeteivel (a továbbiakban együtt: HM) és a belügyminiszter irányítása alatt álló szervekkel (a továbbiakban: BM) hivatásos szolgálati viszonyban álló személyekre (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) és a képzésben érintett HM, illetve BM szervekre terjed ki.

2. §

(1) A hivatásos állomány tagja jogosult a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és az R. alapján, e rendelet feltételei és szabályai szerint, az egyetemeken nappali vagy levelező tagozatos, valamint egyéni felkészülési formában doktori (PhD) képzésben részt venni.

(2) A hivatásos állomány doktori (PhD) képzésre jelentkező tagját (a továbbiakban: jelentkező) és a képzésben részt vevő tagját (a továbbiakban: hallgató) az e rendeletben szabályozott bejelentési kötelezettségek terhelik.

Jelentkezés a doktori képzésre

3. §

(1) A doktori képzésre való jelentkezés az egyetemek pályázati kiírásaiban meghatározott rendben történik.

(2) A jelentkező a meghirdetett doktori (PhD) képzésre történő jelentkezésének tényét szolgálati elöljárójának írásban bejelenteni köteles (a továbbiakban: bejelentés).

(3) A bejelentéshez kérelem is csatolható, amelyben a jelentkező kérheti, hogy

a) nappali tagozatos képzési formában vehessen részt a doktori (PhD) képzésben, illetve

b) a képzési költségeit megtérítsék.

(4) Ha a jelentkező a (3) bekezdés szerinti kérelmet is benyújtott, annak mellékleteként a jelentkezés során beadott iratok másolatait is csatolnia szükséges.

4. §

(1) A szolgálati elöljáró szolgálati úton a bejelentést és mellékleteit szolgálati jellemzéssel felterjeszti az állományilletékes parancsnoknak. Az állományilletékes parancsnok a bejelentést és mellékleteit átvételüktől számított öt munkanapon belül megküldi a HM Oktatási és Tudományos Tanácsának annak titkára útján; illetve a BM Tudományos Tanácsának annak titkára útján (a továbbiakban együtt: Javaslattevő).

(2) A 3. § (3) bekezdése szerinti esetben a szolgálati elöljáró jogosult a bejelentéshez a véleményét és javaslatait csatolni, amelyre a jelentkező írásban megjegyzést tehet.

5. §

(1) A Javaslattevő a bejelentés részét képező kérelmekről - az egyetemeken lefolytatott felvételi eljárás eredményének megismerése után - javaslatot terjeszt elő a honvédelmi miniszternek, illetve a belügyminiszternek (a továbbiakban együtt: miniszter).

(2) A nappali tagozatos doktori (PhD) képzésben való részvétel akkor javasolható, ha az egyetem doktori programja, illetve a jelentkező által választott kutatási témakör a fegyveres, illetve a rendvédelmi szerv feladatait érinti, vagy azok teljesítését elősegíti, illetőleg e szervek fejlesztésével összefüggő elgondolás megvalósításához járul hozzá.

(3) A 6. § szerinti esetben a képzéssel összefüggő költségek megtérítésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró tanulmányi szerződést köthet a hallgatóval. A tanulmányi szerződést az illetékes személyügyi szervek készítik elő a beiskolázási határozattal egyidejűleg.

(4) A nem nappali tagozatos képzési formában részt vevők esetében a képzési költségek megtérítését tanulmányi szerződés alapján az állományilletékes parancsnok engedélyezheti.

(5) A tanulmányi szerződésben rögzíteni kell a képzés, során megtérített költségek szerződésszegés esetén. történő visszafizetésének feltételeit. '

A nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató jogai és kötelezettségei

6. §

A hallgató a miniszter engedélyével vehet részt nappali tagozatos képzésben.

7. §

(1) A nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgatót a képzés megkezdésével egyidejűleg - annak időtartamára - külön jogszabályban meghatározott módon rendelkezési állományba kell helyezni.

(2) A nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgatót a képzés idejére a külön törvény szerinti illetmény illeti meg.

8. §

(1) A nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésére az R. szerint jogosult. A szünetelés tényét a hallgató szolgálati elöljárójának bejelenteni köteles.

(2) A szünetelés időtartamára a hallgatót a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró beosztásba helyezi.

9. §

(1) A nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató külföldi részképzésre vonatkozó szándékát a szolgálati elöljárónak bejelenteni köteles.

(2) A hallgató külföldi részképzésben - a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró előterjesztése alapján - a miniszter engedélyével vehet részt.

(3) A hallgatót külföldi részképzése idejére megilleti az illetménye, emellett őt a miniszter devizaellátmányban részesíti, amelynek mértékét külön rendelet határozza meg.

10. §

(1) Ha a nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató tanulmányi idejét saját kérésére vagy önhibájából megszakítja, az egyetem doktori tanácsa döntésének figyelembevételével tanulmányait nem nappali tagozatos hallgatóként folytathatja, a képzési költségek vonatkozásában az 5. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A tagozatváltással egyidejűleg a hallgatót a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró, beosztásba helyezi.

(3) A nappali tagozatos képzési formában részt vevő hallgató doktori (PhD) témájának megváltoztatásához az egyetem doktori tanácsa és a Javaslattevő egybehangzó támogatása szükséges.

A levelező tagozatos és egyéni felkészülésben részt vevő hallgató jogai és kötelezettségei

11. §

(1) A levelező tagozatos és egyéni felkészülésben részt vevő hallgató (a továbbiakban együtt: nem nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató) a személyes megjelenéssel járó foglalkozásokról a szolgálati elöljárónak: félévente bejelentést tesz.

(2) A nem nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató személyes megjelenéssel járó foglalkozásokon való részvételét biztosítani kell. Kivételesen, a visszarendelésre, illetve berendelésre vonatkozó külön szabályok szerint a hallgató részvételének biztosítása megtagadható. A megtagadás tényéről a visszarendelésre, illetve berendelésre jogosult elöljáró igazolást ad ki.

12. §

A nem nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonyának megszüntetését, szüneteltetését `és tanulmányai folytatását a szolgálati elöljárónak bejelenteni köteles.

13. §

(1) A nem nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató külföldi részképzésben való részvételi szándékát a szolgálati elöljárónak bejelenti.

(2) A külföldi részképzésben való részvételt a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró előterjesztésének figyelembevételével a miniszter engedélyezi.

(3) Az engedélyezett külföldi részképzés időtartama alatt a hallgatóra a 9. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

14. §

(1) A nem nappali tagozatos képzési formában részt vevő hallgató saját kérésére, a Javaslattevő felterjesztése alapján, a miniszter engedélyével tanulmányait nappali tagozatos hallgatóként folytathatja tovább.

(2) A Javaslattevő javaslatát az egyetem doktori tanácsa döntésének, valamint a rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével teszi meg.

A nappali tagozatos és nem nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozó közös rendelkezések

15. §

(1) A hallgató tanulmányi eredményeit a szolgálati elöljárónak a félévet lezáró vizsgaidőszakot követően írásban bejelenti.

(2) A Javaslattevő az egyetemek Doktori Iskoláitól kért tájékoztatás alapján a doktori (PhD) képzésben résztvevők számáról, arányairól és tevékenységéről a tanév végén összesített jelentést készít elő a miniszternek.

Záró rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történő részvételének egyes szabályairól szóló 8/1996. (VII. 31.) HM-BM együttes rendelet a hatályát veszti, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő doktori eljárásokra alkalmazni kell.

Dr. Szabó János s. k.,

honvédelmi miniszter

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék