18/2001. (VIII. 27.) KöM rendelet

a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás és a 82. §-ának (4) bekezdése alapján a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom és a 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelettel létesített Boronka-melléki Tájvédelmi Körzethez csatolom a Marcali 0346, Nagybajom 0272, 0278, 0282/1, 0282/a, 0282/c, 0284, 0288, 0289, 0295/3, 0299/7, 0301, 0303-0306, 0308, 0313/1, 0316/1, 0875/6, 0876, 0878, 0421-0423 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú összesen 399;5 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja és indoka a jellegzetes belsősomogyi erdős táj élővilágának megőrzése, a veszélyeztetett, valamint a vándorló fajok zavartalan életfeltételeinek, a populációk természetes kapcsolatrendszerének megóvása, a víz és más környezeti elemek tisztaságának megőrzése, eutrofizációjának megakadályozása, az élőhelynek megfelelő talajvízszint, illetve vízellátottság biztosítása.

3. §[1]

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,

környezetvédelmi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. § 10. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.