225/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének ej pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az R. 1. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"i) a települési önkormányzatok támogatása az önkormányzati bérlakásállomány növelése, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása, a nagyvárosi lakóépülettömbök korszerűsítése, felújítása, közművesített építési telkek kialakítása, valamint az egyházak támogatása a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítése, felújítása, továbbá nyugdíjasházak építésének érdekében."

2. §

Az R. a következő 5. sorszámú fejezetcímmel és 32/B. §-sal egészül ki, egyidejűleg az eddigi "5. A Programok közös szabályai" fejezetcím 6. sorszámúra változik:

"5. Lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítése, felújítása

32/B. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban lakásként nyilvántartott, továbbá más célú ingatlanként nyilvántartott, de legalább egy önálló lakást magába foglaló egyházi ingatlanok korszerűsítése, felújítása érdekében a központi költségvetés Állami Támogatású Bérlakás Program előirányzatából pályázat útján támogatást igényelhetnek az 1997. évi CXXIV. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott egyházak. A támogatás csak azon ingatlan, illetve ingatlanrész felújítására, korszerűsítésére igényelhető, amely egyházi személyek vagy (emellett) egyházi alkalmazásban lévő személyek részére az életvitelszerű lakáshasználatot biztosítja.

(2) A támogatás mértéke az (1) bekezdés szerinti ingatlan teljes felújítási, korszerűsítési költség legfeljebb 70 százalékának megfelelő összeg, de maximum az ingatlan-nyilvántartás szerinti ingatlanonként 5 millió forint lehet. A felújítási, korszerűsítési költségként csak az önálló lakást magában foglaló ingatlanrész felújítási, korszerűsítési költségeit lehet figyelembe venni.

(3) Támogatás ugyanazon ingatlan felújítási, korszerűsítési munkálataihoz csak egyszer nyújtható.

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában korszerűsítés alatt a 12. § (4) bekezdésében meghatározott munkákat kell érteni."

3. §

(1) Az R. 26. §-a előtt a "VIII. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA" cím a "VIII. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA" címre változik.

(2) Az R. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 30. §-ban, a 32/A. §-ban, valamint a 32/B. §-ban meghatározott előirányzatokat (a továbbiakban: Előirányzat) a Gazdasági Minisztérium kezeli."

(3) Az R. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Pályázatot - a 26. § (1) bekezdésének d) pontja, a 29/A. §, valamint a 32/B. § kivételével - csak önkormányzatok nyújthatnak be."

4. §

Ez a rendelet 2001. december hó 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök