22/2001. (X. 11.) BM rendelet

az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 101. §-a (1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.§ E rendelet alkalmazásában eltűntnek kell tekinteni

a) az Rtv. 36/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott személyt,

b) azt, aki a bűnmegelőzési ellenőrzés alól azáltal vonta ki magát, hogy ismeretlen helyen tartózkodik."

2. §

Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A rendőrség az eltűnt személy felkutatása érdekében jogosult az eltűnt személy

a) személyazonosító adatait megismerni;

b) lakókörnyezetében, munkahelyén, szolgálati helyén, egyéb szokásos vagy valószínűsíthető tartózkodási helyein adatgyűjtést folytatni;

c) körözését (Rtv. 36/A. §) elrendelni, és a feltételek megléte esetén a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ útján a nemzetközi körözését kezdeményezni;

d) körözésének elrendelése esetén a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény 12. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak igénybevételével adatgyűjtést folytatni;

e) megtalálása érdekében díjkitűzést alkalmazni (Rtv. 27. §).

(2) A 3. § a) pontjában meghatározott eltűnt személy körözését a rendőrséghez tett bejelentést követő 24 órán belül el kell rendelni, ha tartózkodási helye ez idő alatt nem válik ismertté.

(3) Az ismeretlen holttest azonosítására irányuló eljárásban a rendőrség az (1) bekezdés a), valamint c) és d) pontjában meghatározottakon kívül a holttest fellelésének környezetében is jogosult adatgyűjtést folytatni."

3. §

Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Ha az eltűntként körözött személy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, a tartózkodási helyét megállapító rendőri szerv gondoskodik a körözött személy törvényes képviselőjének, ennek hiányában cselekvőképes hozzátartozójának értesítéséről, valamint az előállítás helyén a felkutatott személyt átadja az értesített személynek. Ha nincs olyan személy, akinek a körözött személy átadható lenne, biztonságba helyezéséről kell gondoskodni.

(2) A magát azonosítani, illetve lakóhelyét közölni nem képes személy azonosítását, illetőleg lakóhelyének megállapítását követően értesíteni kell törvényes képviselőjét, ennek hiányában cselekvőképes hozzátartozóját, hogy gondoskodjon elszállításáról.

(3) Kiskorú megtalálása esetén a tartózkodási helyet megállapító rendőri szerv gondoskodik:

a) a kiskorú törvényes képviselője, ennek hiányában más, cselekvőképes hozzátartozója, illetve a kiskorú nevelését, felügyeletét vagy gondozását ténylegesen ellátó személy értesítéséről,

b) a kiskorú meghallgatásáról,

c) a kiskorúnak az értesített személy részére - az előállítás helyén - történő átadásáról,

d) indokolt esetben a kiskorúnak a legközelebbi gyermekvédelmi intézménybe szállításáról,

e) a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, gyermekotthonból vagy más gondozási helyről szökött kiskorú esetén a gyermekotthon, illetve a gondozási hely képviselőjének értesítéséről és a kiskorúnak a gyermekotthon, illetve a gondozási hely részére - az előállítás helyén - történő átadásáról.

(4) A kiskorút törvényes képviselője - ennek hiányában eseti gondnoka - és lehetőleg pszichológus jelenlétében jegyzőkönyv felvétele mellett kell meghallgatni eltűnése okáról, körülményeiről és arról, hogy sérelmére követtek-e el jogellenes cselekményt.

(5) Ha a körülmények arra utalnak, hogy az eltűnés a kiskorú szülőjének, gondozójának vagy más törvényes képviselőjének jogsértő magatartásával hozható összefüggésbe, a meghallgatáson e személy nem lehet jelen.

(6) A meghallgatás során megállapítottak alapján az előállító szerv megteszi a kiskorú védelmében a szükséges intézkedéseket, illetőleg bűncselekmény, szabálysértés gyanúja esetén megteszi a feljelentést."

4. §

Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Ha a 3. §-ban meghatározott eltűnt személy tartózkodási helyét megállapították, a felkutatott személyt tájékoztatni kell arról, hogy eltűnt személyként - bejelentés alapján, illetve hivatalból elrendelt - körözés alatt áll.

(2) Azt a felkutatott cselekvőképes személyt, akinek körözését bejelentés alapján rendelték el, nyilatkoztatni kell arról, hogy az eljárás során megállapított lakcíme, illetve tartózkodási helye (a továbbiakban együtt: tartózkodási hely) a bejelentővel közölhető-e.

(3) Ha a felkutatott személy cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, illetve egészségi állapota, kora vagy más ok miatt magáról gondoskodni képtelen, törvényes képviselőjét, illetve gondnokát is tájékoztatni kell az (1) bekezdésben meghatározottakról, valamint - ha a bejelentést nem ő tette - nyilatkoztatni kell arról, hogy a felkutatott személy tartózkodási helye közölhető-e a bejelentővel.

(4) A tartózkodási hely közölhetőségéről tett nyilatkozatot, illetőleg a nyilatkozattétel megtagadása esetén ennek tényét írásba kell foglalni, és azt a nyilatkozatot tévő, illetve a nyilatkozattételt megtagadó személlyel alá kell íratni. A nyilatkozat, illetve a nyilatkozat megtagadásának ténye a helyszínen az igazoltató lapra is rávezethető.

(5) Ha a felkutatott személy - illetőleg a (3) bekezdésben meghatározott esetben törvényes képviselője, illetve gondnoka - nem nyilatkozik, vagy nem járul hozzá a tartózkodási hely közléséhez, az nem közölhető a bejelentővel.

(6) Ha a felkutatott személy - illetőleg a (3) bekezdésben meghatározott esetben törvényes képviselője, illetve gondnoka - nem járult hozzá a tartózkodási hely közléséhez, vagy e kérdésben nem nyilatkozott, erre utalni kell az eljárást befejező határozatban, és abban nem tüntethető fel a felkutatott személy tartózkodási helye."

5. §

Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) Az eltűnt személy felkutatására irányuló eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha az eltűnt személy

a) tartózkodási helyét megállapították,

b) holttestét megtalálták,

c) tartózkodási helye nem vált ismertté, és az eljárás határideje eltelt.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetén az eljárást megszüntető határozatnak tartalmaznia kell azt, hogy az eltűnt személyt továbbra is eltűntként körözi a rendőrség.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a körözést vissza kell vonni."

6. §

Az R. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eltűnt személy felkutatására irányuló eljárást megszüntető határozatot meg kell küldeni az eltűnt személy ismert hozzátartozójának, továbbá a bejelentőnek, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az illetékes ügyészségnek is."

7. §

Ez a rendelet 2001. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter