23/2001. (XII. 15.) IM rendelet

a hirdetményi kézbesítés országos számítógépes nyilvántartásában szereplő adatokról történő felvilágosítás költségtérítéséről

Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvénynek a polgári és közigazgatási bírósági eljárásokban elrendelt hirdetményi kézbesítések bírósági nyilvántartására vonatkozó rendelkezései alapján az általa kezelt, országosan összekapcsolt, számítógépes, közhiteles nyilvántartásban (a továbbiakban: országos hirdetményi nyilvántartás) foglalt adatokról e rendeletben foglalt költségtérítés ellenében ad felvilágosítást.[2]

2. §

(1)[3] A költségtérítés összege kérelmenként, illetve - ha a kérelemben több személy vonatkozásában kérnek felvilágosítást - a kérelemben megjelölt személyenként 2000 Ft, amely a kérelemben megjelölt személlyel szemben elrendelt valamennyi hirdetményi kézbesítésről adandó felvilágosítás együttes fedezetéül szolgál. A költségtérítést az OBH 10032000-00281667-00000000 számú számlájára kell befizetni. A befizetést átutalási megbízással vagy készpénzbefizetési utalvánnyal - a kérelem előterjesztésével egyidejűleg - kell igazolni.

(2) A befizető egyértelmű azonosítása érdekében a készpénz-befizetési utalvány vagy az átutalási megbízás "közlemény" rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (felvilágosítás hirdetményi kézbesítésről).

(3) A felvilágosítás megadása félfogadási időben - a kérelmező erre irányuló kérelme esetében - szóban, egyébként pedig írásban, illetve postai úton történik.

3. §

Ha a felvilágosítást bíróság, ügyészség, nem peres eljárást lefolytató közjegyző vagy közigazgatási szerv törvényben meghatározott feladatainak ellátásához kéri, a felvilágosítás megadása ingyenes.

4. §

A költségtérítés nem igényelhető vissza, ha a keresett személy nem szerepel az országos hirdetményi nyilvántartásban, továbbá akkor sem, ha a kérelmező az adatokról történő tájékoztatást nem veszi át.

5. §

(1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően elrendelt hirdetményi kézbesítések esetében kell alkalmazni.

(2)[4]

Dr. Dávid Ibolya s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[3] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 112. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére