250/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet

a szolgáltatóválasztás bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről

A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény (a továbbiakban: Hkt.) 107. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel a Hkt. 18. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra - a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatóra és a közreműködő szolgáltatóra,

b) az előfizetőkre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a zárt felhasználói csoport számára szolgáltatást végző távközlési szolgáltató által a zárt felhasználói csoport számára nyújtott szolgáltatásokra.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató: azon távbeszélő szolgáltatást nyújtó szolgáltató (a továbbiakban: távbeszélő szolgáltató), illetőleg mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató (a továbbiakban: mobil szolgáltató), amely valamely távközlő hálózathoz vagy annak részéhez távközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatását biztosítja az előfizető számára távközlési szolgáltatások igénybevétele céljára,

b) közreműködő szolgáltató: azon távközlési szolgáltató, amely az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatóval kötött összekapcsolási szerződése alapján biztosítja az előfizető választása szerinti esetekben a hívott előfizető vagy szolgáltatás elérését,

c) belföldi távolsági hívás: távbeszélő szolgáltató előfizetője által kezdeményezett hívás, amelyben a hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi előtétet kell tárcsázni, kivéve az osztott díjas, illetve emelt díjas hívásokat,

d) nemzetközi hívás: távbeszélő szolgáltató vagy mobil szolgáltató előfizetője által kezdeményezett hívás, amelyben a hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez nemzetközi előtétet kell tárcsázni.

A szolgáltatóválasztás általános feltételei

3. §

(1) A távbeszélő szolgáltató köteles lehetővé tenni előfizetője számára a szolgáltatóválasztást a szolgáltató-előválasztás, illetőleg hívásonkénti előtétválasztás alkalmazásával belföldi távolsági és nemzetközi hívások esetén.

(2) A mobil szolgáltató köteles lehetővé tenni előfizetője számára a szolgáltatóválasztást a szolgáltató-előválasztás, illetőleg hívásonkénti előtétválasztás alkalmazásával nemzetközi hívások esetén.

(3) Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő előfizetőnek a szolgáltatóválasztással összefüggő jogosultságára vonatkozó részletes szabályokat az egyetemes szolgáltatásokkal kapcsolatos díjcsomagokról szóló - a Hkt. 107. § (4) bekezdés j) pontjában szereplő felhatalmazás alapján kiadott - miniszteri rendelet tartalmazza.

(4) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott kötelezettségeket az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató olyan közreműködő szolgáltató esetében köteles biztosítani, amely

a) 2. § b) pontja szerinti szolgáltató által végzett tevékenység nyújtására jogosultként szerepel a Hírközlési Felügyelet nyilvántartásában vagy a tevékenységet a Hkt. 6. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vételről szóló értesítés hiányában vagy a Hkt. 104. § (4) bekezdése szerint a Hkt. hatálybalépése előtt kiadott engedély alapján nyújtja; és

b) vele a Hkt. 37-40. §-ában és külön jogszabályban meghatározottak szerint összekapcsolási szerződést kötött; és

c) rendelkezik külön jogszabály szerinti szolgáltatóválasztó számmal; és

d) szolgáltató-előválasztás esetén gondoskodik

da) az összes belföldi távolsági hívás végződtetéséről, vagy

db) az összes nemzetközi hívás végződtetéséről, vagy de) a da) és db) alpontokban foglaltakról;

e) hívásonkénti előtétválasztás esetén a b) pont szerinti összekapcsolási szerződésben az általa megajánlott forgalmi irányokban gondoskodik a hívás végződtetéséről.

A szolgáltatóválasztás esetén kötött előfizetői szerződés sajátos szabályai

4. §

(1) A közreműködő szolgáltató által az előfizető részére nyújtott szolgáltatás előfizetői szolgáltatás és arra az előfizetői szerződésekről szóló kormányrendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A közreműködő szolgáltató szolgáltatóválasztással választott szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételei tekintetében az előfizetői szerződésekről szóló kormányrendeletben foglaltakat a következő eltérésekkel köteles alkalmazni:

a) köteles feltüntetni azokat a távbeszélő, illetve mobil szolgáltatókat, amelyek előfizetői jogosultak arra, hogy a közreműködő szolgáltatót válasszák,

b) az előfizetői szerződésekről szóló kormányrendelet mellékletének 4. pontjában foglaltak helyett a szolgáltatás nyújtása megkezdésének az előfizetői szerződés megkötésétől számított határidejét köteles meghatározni,

c) nem köteles feltüntetni az áthelyezés és az átírás teljesítésének határidejét,

d) köteles figyelmeztetni az előfizetőt, hogy a szerződés megkötésével - beleértve az erre irányuló ráutaló magatartás tanúsítását - bekövetkeznek a (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmények,

e) fel kell hívnia az előfizető figyelmét, hogy a szerződés megkötésekor eleget kell tennie a (6) bekezdés szerinti kötelezettségnek,

f) köteles feltüntetni, hogy amennyiben az előfizető az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatótól előre fizetett szolgáltatást vesz igénybe és ennek keretében él a szolgáltatóválasztás jogával, a közreműködő szolgáltató választásával igénybe vett szolgáltatásokért - az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatónak előre kifizetett díjtól függetlenül - külön díjfizetési kötelezettség terheli-e.

(3) A közreműködő szolgáltató és az előfizető az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással, így különösen előtét tárcsázásával, illetve a mobil szolgáltató egy ügyfélszolgálati hívószámán, a felkínált választási lehetőségekre számbeadással válaszolva kötheti meg.

(4) Az egyedi előfizetői szerződés megkötésével

a) az előfizető elfogadja a közreműködő szolgáltató általános szerződési feltételeit,

b) az előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató továbbítsa a választott közreműködő szolgáltató részére az előfizető nevét, továbbá a távközlési előfizetői szerződésekről szóló kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében foglalt adatokat, az előfizető telefonszámát, valamint - ha az előfizetőnek tartozása van - ennek tényét, c) az előfizetőnek - a hívásonkénti előtétválasztás esetét kivéve - az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatóval, illetve más közreműködő szolgáltatóval a választott szolgáltatás vonatkozásában fennálló előfizetői szerződése megszűnik vagy - ha a választás azt nem érinti teljes egészében - módosul.

(5) Az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató a választást követő 2 munkanapon belül -, illetőleg ha a közreműködő szolgáltatóval a szerződés megkötése nem ráutaló magatartással történt, a (7) bekezdés szerinti tájékoztatást követő 2 munkanapon belül - köteles közölni a választott közreműködő szolgáltatóval

a) a (4) bekezdés b) pontjában foglalt adatokat,

b) automatizált hívórendszerrel történő választás esetén a választás tényét és időpontját.

(6) Ha az előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatón kívüli szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése, erről - a hívásonkénti előtétválasztás esetét kivéve - az előfizető szerződéskötéskor köteles tájékoztatni az újonnan választott közreműködő szolgáltatót.

(7) A közreműködő szolgáltató a szerződés megkötéséről, az előfizető nevéről, a választott szolgáltatások köréről legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatja

a) az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatót,

b) ha az előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatón kívüli szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése, ezt a közreműködő szolgáltatót, a hívásonkénti előtétválasztás esetét kivéve.

(8) Ha a (3) bekezdés szerinti esetekben a szolgáltatóválasztás automatikusan nem történik meg, az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató köteles a szükséges műszaki változtatást öt munkanapon belül végrehajtani, és ennek megtörténtéről az előfizetőt és a közreműködő szolgáltatót írásban vagy egyéb bizonyítható módon tájékoztatni.

(9) Az előfizetői szerződés, valamint - a hívásonkénti előtétválasztás esetét kivéve - az előfizetőnek az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatóval vagy más közreműködő szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésének az új szolgáltató választása esetén történő módosítása, illetve megszűnése a szolgáltatóválasztás műszaki megvalósításával lép hatályba.

(10) A közreműködő szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésre az átírás és az áthelyezés szabályait nem lehet alkalmazni.

Szolgáltató-előválasztás

5. §

(1) A közreműködő szolgáltató jogosult a szokásos piaci eszközökkel kezdeményezni az előfizetőknél a 3. § (1) és (2) bekezdésekben meghatározott előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését.

(2) Szolgáltató-előválasztás esetén az előfizető a hívott előfizető vagy szolgáltatás elérésére egyidejűleg belföldi távolsági hívásokra egy, illetve nemzetközi hívásokra is egy közreműködő szolgáltatóval jogosult szerződéskötésre, illetőleg szerződést köthet a belföldi távolsági és a nemzetközi hívásokra együttesen egyetlen közreműködő szolgáltatóval is.

6. §

(1) Az előfizetőt - kérésére - az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató köteles tájékoztatni előválasztott közreműködő szolgáltatójának nevéről, valamint a 9. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakról.

(2) Az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató csak a közte és a közreműködő szolgáltató közötti összekapcsolási szerződés alapján irányíthatja át a hívást más távközlési szolgáltatóhoz. Az ebből eredő többletköltségek a közreműködő szolgáltatót terhelik.

Hívásonkénti előtétválasztás

7. §

(1) A hívásonkénti előtétválasztásra vonatkozó előfizetői szerződés az előfizető ráutaló magatartásával jön létre úgy, hogy az előfizető a közreműködő szolgáltatót a hívás kezdeményezésekor a szolgáltató-előválasztástól eltérve szolgáltatóválasztó előtét alkalmazásával jelöli ki.

(2) Az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató csak a közte és a szolgáltatóválasztó előtéttel kijelölt közreműködő szolgáltató közötti megállapodás alapján alkalmazhat olyan forgalomirányítást, ami az előfizető választásától eltérő, más távközlési szolgáltató közreműködését eredményezi. Az ebből az eltérésből eredő többletköltségek a közreműködő szolgáltatót terhelik.

Szolgáltatóválasztás elmaradása

8. §

Vélelmezni kell, hogy az előfizető az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatót választotta, ha az előfizető nem él a szolgáltatóválasztás jogával. Ebben az esetben az előfizető számára valamennyi választható szolgáltatást az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató köteles nyújtani, amelyekre az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató által közzétett feltételek és díjak érvényesek.

Tájékoztatás

9. §

(1) Az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató új előfizetői szerződés megkötésekor köteles a vele fennálló összekapcsolási szerződése alapján szolgáltatóválasztás keretében választható szolgáltatókról a leendő előfizetőt tájékoztatni.

(2) A választható szolgáltatókról, a szolgáltatők nevének ábécé sorrendjében fel kell tüntetnie az alábbi információkat:

a) a szolgáltató neve, címe, ügyfélszolgálati telefon, fax és e-mail címe, a vonatkozó információkat tartalmazó honlap címe,

b) a közreműködő szolgáltató által a szolgáltatóválasztás keretében nyújtott szolgáltatás fajtája (belföldi távolsági vagy nemzetközi hívás vagy mindkettő együtt választhatóan, előválasztással vagy hívásonkénti előtétválasztással).

(3) A közreműködő szolgáltató köteles a vonatkozásában az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató által a (2) bekezdés szerint közzéteendő adatokat díjmentesen az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

(4)[1]

(5) Hívásonkénti előtétválasztás esetén az előfizetői hozzáférést biztosító, illetőleg a közreműködő szolgáltatónak lehetővé kell tennie, hogy az előfizető tájékoztatást kapjon arról, ha az adott előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatóval nem kötött összekapcsolási szerződést a választani kívánt szolgáltató.

(6) Amennyiben az előfizető az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatótól előre fizetett szolgáltatást vesz igénybe és ennek keretében él a szolgáltatóválasztás jogával, az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt

a) az előfizetői hozzáférés biztosításának az előre fizetett szolgáltatás igénybevételére kötött előfizetői szerződés hatálybalépésétől számított időtartamáról,

b) arról, hogy az előfizetőt a közreműködő szolgáltató választásával igénybe vett szolgáltatásokért - az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatónak előre kifizetett díjtól függetlenül - külön díjfizetési kötelezettség terheli-e.

A szolgáltatók közötti együttműködés

10. §

(1) Ha az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató, illetőleg a közreműködő szolgáltató lehetővé teszi a hívott előfizetői berendezésen a hívőszám vagy más azonosító kijelzését, az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató és a közreműködő szolgáltató köteles együttműködni abban is, hogy az előfizető vagy más felhasználó a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló kormányrendelet által előírt módon letilthassa hívőszámának vagy más azonosítójának kijelzését.

(2) Az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató és a közreműködő szolgáltató közötti felelősségmegosztásra vonatkozó megállapodás hiányában az előfizető felé történő hibás teljesítés esetén a közreműködő szolgáltató felelős.

Vegyes rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet 2001. december 23. napján lép hatályba.

(2) Az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató, illetve a vele - szolgáltatóválasztással elérhető szolgáltatás tekintetében - érvényes összekapcsolási szerződéssel rendelkező közreműködő szolgáltató a rendelet kihirdetését követően ajánlatot tehet a köztük érvényben lévő összekapcsolási szerződés szolgáltatóválasztásra vonatkozó módosítására.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a távközlési szám- és címgazdálkodásról, valamint annak eljárási szabályairól szóló 75/2000 (V. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § 7. pontja.

(4) A Kr. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Azonosítók Nemzeti Felosztási Terve szerinti egyedi azonosítók és szolgáltatóválasztó előtét kijelölését a számhasználó lekötési engedély nélkül is kérheti."

(5) A 9. §-ának (4) bekezdése, valamint a Kr. 15. §-ának (3) bekezdése 2003. január 1-jén hatályát veszti.

(6) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvénnyel együtt, összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Parlament és Tanács 98/6l/EK irányelvével, amely módosítja a 97/33/EK irányelvet a számhordozhatóság és szolgáltatóválasztás tekintetében.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

Tartalomjegyzék