75/2000. (V. 31.) Korm. rendelet

a távközlési szám- és címgazdálkodásról, valamint annak eljárási szabályairól

A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 20/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá - figyelemmel a Tt. 33. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglaltakra - a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A távközlő hálózatok működéséhez (működtetéséhez), illetőleg a távközlési szolgáltatások nyújtásához szükséges számok, címek, nevek és ezek tartományai (a továbbiakban: azonosítók) olyan természeti (korlátozott) erőforrások, amelyeket az igénybe vevők és távközlési szolgáltatók (a továbbiakban együtt: számhasználók) lekötés, majd kijelölés alapján vehetnek igénybe.

(2) E rendelet hatálya az azonosítókkal való állami gazdálkodásra, a hatósági eljárásokra, illetőleg a számhasználók jogaira és kötelezettségeire terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Azonosító: az információ, illetőleg a jelzés célba juttatására szolgáló, annak címzettjét egyértelműen meghatározó karaktersorozat, mely szám, cím, név vagy ezek tartománya lehet, kivéve az IP címeket és Internet domain neveket

a) cím: betűkből, számokból és jelekből álló sorozat, mely a távközlő hálózatokban egy számhasználó (vagy a számhasználó rendelkezése folytán a használó, illetőleg előfizető) pillanatnyi földrajzi helyzetének meghatározására, illetőleg azonosítására szolgál és irányítási szerepe van;

b) név: betűkből, számokból és jelekből álló sorozat, amely a távközlő hálózatokban a szolgáltatás felhasználójának (vagy a számhasználó rendelkezése folytán az érdekkörébe tartozó használója, illetőleg előfizetője) azonosítására szolgál;

c) szám: decimális számjegyekből álló karaktersorozat, amely egyértelműen azonosítja a közcélú távközlő hálózat hozzáférési pontját. A szám jelölhet nevet és/vagy címet;

d) tartomány, résztartomány: azonos tulajdonságú azonosítók összessége. Résztartomány a tartománynak a felosztási tervben meghatározott nagyságú - 10, 100, ... 1 millió azonosítóból álló - része;

e) egyedi azonosító: olyan azonosító, amely egyértelműen meghatározza az igénybe venni kívánt szolgáltatást vagy hálózatot.

2. Igénybe vevő: az a számhasználó, aki az azonosítót a hálózat működéséhez (működtetéséhez) veszi igénybe. Az igénybe vevő jogosult az általa használt azonosítót az érdekkörébe tartozó használó részére átengedni.

3. Használó: az a jogosult, aki a számhasználó rendelkezése alapján az ő felelősségébe és érdekkörébe tartozóan - a közöttük lévő megállapodás alapján - veheti igénybe az azonosítót.

4. Az azonosítókkal kapcsolatos gazdálkodás: olyan állami feladat, amely az azonosítók felosztását jelenti. Az azonosítók felosztása keretében az azonosítók összessége résztartományokra oszlik, az egyes tevékenységek, illetőleg szolgáltatások számára, meghatározva típusukat, felépítésüket és terjedelmüket.

5. Az azonosítókkal kapcsolatos hatósági feladatok:

a) lekötés: a felosztott azonosító kizárólagos használati jogának egy későbbi időpontban történő megszerzését biztosító engedély;

b) kijelölés: olyan engedély, amely a lekötött azonosítók használatát előre meghatározott résztartományokban vagy egyedi azonosítóként teszi lehetővé;

c) visszavonás: a kijelölt azonosító lekötésének megszüntetése vagy használatának megtiltása;

d) nyilvántartás: az azonosítókkal kapcsolatos adatok tárolása, nyilvánosságra hozatala, a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések megtartásával.

6.[2]

7.[3]

3. § (1)[4] Az azonosítókkal való gazdálkodás állami feladatait - a külön jogszabályban foglaltak alapján - a Hírközlési Főfelügyelet látja el.

(2)[5] Egyes - a közcélú távközlő hálózatba tartozó - azonosítók felosztásának szabályait külön jogszabály, míg más szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó feltételeket a Hírközlési Főfelügyelet állapítja meg. Az azonosítókkal való gazdálkodás hatósági feladatait - az egész országra kiterjedő illetékességgel - I. fokon a Hírközlési Területi Hivatal (a továbbiakban: eljáró hatóság) látja el.

4. § (1) A számhasználó az azonosító használatának jogát, kérelemre induló hatósági eljárásban lekötési engedély, majd kijelölési engedély alapján szerezheti meg.

(2) A lekötés, illetőleg a használat jogáért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Tt. 40. §-ának (3) bekezdése alapján külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

5. § (1) A lekötés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét vagy székhelyét,

b) a kérelmező működését megalapozó okirat hiteles másolatát (létesítő okirat, vállalkozói igazolvány),

c) a képviseletre jogosított megnevezését, a képviseleti jogosultság igazoltságát és elérési adatait,

d) az azonosító használatának célját,

e) a lekötni tervezett azonosító megjelölését, a használat kiterjedését, földrajzilag meghatározható helyét, igénybevételének lehetőségét, a tervezett használatba vétel időbeni megvalósítását, ütemezését.

(2) A lekötés iránti kérelem beérkezésekor az eljáró hatóság a helyben szokásos módon köteles közzétenni a kérelmező nevét, címét vagy székhelyét és a lekötni tervezett azonosító megjelölését.

6. § (1)[6] Lekötési engedély közcélú távközlési szolgáltatás céljára a külön jogszabályban meghatározott számozási tervben foglaltak szerint, más szolgáltatások, illetőleg tevékenységek céljára a Hírközlési Főfelügyelet által kiadott és Hírközlési Értesítőben közzétett Felosztási Rendszerben rögzítettek szerint rendelkezésre álló tartomány esetében adható.

(2) A lekötési engedély 1 évig érvényes, kérelemre azonban további 1 évvel meghosszabbítható.

(3)[7] A lekötés engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozat rendelkező részét a hatóság köteles a Hírközlési Értesítőben nyilvánosságra hozni.

7. § (1) A lekötési engedély visszavonható, ha időközben vállalt nemzetközi kötelezettségek miatt a lekötött azonosító a későbbiekben használatra már nem jelölhető ki.

(2) A lekötési engedélyt vissza kell vonni, ha

a)[8] az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervének módosulása vagy más jogszabály rendelkezése ezt szükségessé teszi,

b) a jogosult kéri,

c) a jogosult a lekötési díj megfizetését az engedélyben erre meghatározott határidőre nem teljesíti,

d) az azonosító a jogosított részére nem lett volna leköthető, mert az engedélyt kizárólag az általa szolgáltatott megtévesztő adatok alapján kapta meg,

e) bíróság az eljáró hatóságot erre kötelezi, vagy

f) a lekötés jogcíméül szolgáló távközlési szolgáltatás vagy tevékenység végzésére szóló jogosultsága megszűnt.

8. § (1) A jogosított a lekötési engedélyt más számhasználónak csak a hatóság engedélyével engedheti át.

(2) Jogutódlás esetében az azonosító lekötése a jogutódlástól számított 30 napon belül az eljáró hatóságnál tett bejelentés alapján továbbra is érvényes. A bejelentéseknek tartalmaznia kell az 5. § (1) bekezdésében megjelölt adatokat, a jogutód vonatkozásában is.

9. § (1) Kijelölési kérelmet - a (2) bekezdésben foglalt felhasználást kivéve - csak lekötési engedéllyel rendelkező számhasználó terjeszthet elő.

(2)[9] Az Azonosítók Nemzeti Felosztási Terve szerinti egyedi azonosítók és szolgáltatóválasztó előtét kijelölését a számhasználó lekötési engedély nélkül is kérheti.

(3) A (2) bekezdésben említett esetben vagy, ha a számhasználó az alábbi adatokat a lekötési engedély iránti kérelemhez még nem adta meg az eljáró hatóságnak, a kijelölési kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező nevét, címét vagy székhelyét,

b) a lekötésről szóló határozat számát, illetőleg - ha ilyennel rendelkezik - a korábbi kijelölési határozat számát, az egyes azonosítókhoz tartozó százalékos kihasználtsági adatokat,

c) a kérelmező kijelölési igényének leírását,

d) egyedi azonosító kijelölése esetében az a)-c) pontokban foglaltakon kívül a kérelmező létesítő okiratának vagy vállalkozási igazolványának adatait, a képviseletre jogosított megnevezését, képviseleti jogosultságának igazolását és elérési adatait, a bevezetni kívánt szolgáltatás rövid leírását, a kijelölni kért azonosítók megjelölését, használatának kiterjedését, földrajzilag meghatározható helyét, a használatba vétel időbeni ütemezését.

10. § (1) A kijelölés visszavonható, ha nemzetközi kötelezettségek miatt az azonosító a kijelölt célra a továbbiakban már nem használható, vagy a jogosult az azonosító tartomány egyes részeinek visszaadásával a kijelölési engedély módosítását kéri.

(2) A kijelölést vissza kell vonni, ha

a) azt az e körben rendelkező jogszabály szükségessé teszi,

b) bíróság az eljáró hatóságot erre kötelezi,

c) a kijelölési engedélyt a számhasználó a kérelmében közölt megtévesztő adatok alapján kapta meg,

d) a jogosult az engedély visszavonását kéri,

e) a számhasználó a kijelölési díj megfizetését elmulasztotta és kötelezettségének az esedékességet követő 15 nap elteltével sem tett eleget,

f) a kijelölés jogcíméül szolgáló távközlési szolgáltatás vagy tevékenység végzésére szóló jogosultsága megszűnt,

g) a jogosult a kijelölésről szóló engedélyben foglaltakat az azonosító használata során nem teljesíti és ezt a hatóság ellenőrzése során megállapította,

h) a jogosult a kijelölési határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül az azonosító tényleges használatát nem kezdte meg, vagy

i) a jogosult más felhasználókkal e rendeletben foglalt együttműködési kötelezettségét megszegte, vagy azt hatósági felszólításra sem teljesítette.

11. § (1) A kijelölési eljárást a hatóság a kérelmek beérkezésének sorrendjében folytatja le.

(2) A kijelölt azonosító használata a számhasználót visszavonásig illeti meg.

(3) A számhasználó az azonosítókkal - az e rendeletben foglaltakon túlmenően - nem rendelkezhet.

(4) A kijelölés jogosultja (számhasználó) az engedélyezett tartományon belül a részére kijelölt azonosítókat, illetőleg az egyedi azonosítót - a közöttük létrejött megállapodásnak megfelelően - használóknak engedheti át.

12. § (1) A kijelölés más számhasználóknak át nem engedhető és nem engedményezhető.

(2) Jogutódlás esetében a kijelölési engedély a jogutódlástól számított 30 napon belül az eljáró hatóságnál tett bejelentés alapján továbbra is érvényes. A bejelentéseknek tartalmaznia kell az 5. § (1) bekezdésében megjelölt adatokat, a jogutód vonatkozásában is.

13. § (1) Az azonosítók használatát az eljáró hatóság ellenőrzi.

(2) A hatóság az azonosítók kijelölés nélküli vagy a kijelölésnek meg nem felelő használata esetében az azonosítók használatát megtilthatja.

14. § (1) Az azonosítókkal való gazdálkodási és ellenőrzési feladatok teljesítéséhez a számhasználók kötelesek az eljáró hatóság kezdeményezésére bármely időpontban tájékoztatást adni.

(2) Az eljáró hatóság köteles a lekötési és kijelölési engedélyekről naprakész nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a számhasználók nevét,

b) a lekötött és kijelölt azonosítókat,

c) az engedélyek érvényességére vonatkozó feltételeket.

(3) A eljáró hatóság a nyilvántartást köteles az érdekeltek számára folyamatosan hozzáférhetővé tenni, illetőleg évente közzétenni a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában.

15. § (1) A számhasználó jogosult arra, hogy a számára kijelölt tartományból az előfizetői használó részére az előfizetői számot meghatározza.

(2)[10]

(3)[11]

(4) A távközlési szolgáltatók a távközlési piac egységes azonosító rendszerben való működéséhez kötelesek az egymás érdekkörében végzett, indokolt azonosító bővítéseket elfogadni, és saját eszközeikkel azok elérését elősegíteni.

(5) A hatóság számhasználói kérelemre - határidő kitűzésével - felszólíthatja a távközlési szolgáltatót a (4) bekezdésben meghatározott indokolt együttműködési kötelezettség teljesítésére.

(6) A hatóság újabb lekötési vagy kijelölési engedélyt nem ad olyan számhasználónak, aki felszólításra - határidőre - sem tesz eleget a (4) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségének. Újabb lekötés vagy kijelölés iránti kérelem csak az együttműködési kötelezettség teljesítése után nyújtható be.

16. § (1)[12] E rendelet 2000. július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg mindazon számhasználók, akik érvényes lekötési vagy kijelölési engedéllyel nem rendelkeznek, kötelesek 60 napon belül erre vonatkozóan eljárást kezdeményezni a hatóságnál.

(3) E rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott - tartalmában kijelölésnek minősülő - engedélyeket az eljáró hatóság 180 napon belül vizsgálja felül. A vizsgálat keretében a hatóságnak meg kell állapítania, hogy az abban foglaltak megfelelnek-e az e rendeletben meghatározottaknak, illetőleg a számhasználó mely határidővel tud az új feltételeknek eleget tenni. A felülvizsgálat eredményéről szóló határozatok jogerőre emelkedéséig a korábban kiadott kijelölések érvényesek.

17. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, az egységes hírközlési hatóságról, valamint az egyes hírközlést érintő jogszabályok módosításáról szóló 232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) előkészíti a távközlő hálózatokban használható azonosítókkal való gazdálkodásra vonatkozó normatív rendelkezéseket, elkészíti és közzéteszi a nem közcélú távközlő hálózatokban használható azonosítókra vonatkozó feltételeket, a Kormány és a miniszter hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatokat kivéve, továbbá meghatározott nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően gazdálkodik az azonosítókkal, elvégzi a szükséges belföldi és nemzetközi koordinációt."

(2) Az R1 4. §-ának (2) bekezdése a következő c) alponttal egészül ki:

"c) az azonosítókkal kapcsolatos hatósági feladatai

1. az azonosítók kérelemre történő lekötése;

2. az azonosító kijelölése;

3. az azonosítók használatának ellenőrzése;

4. a lekötött, illetőleg kijelölt azonosítók nyilvántartásának vezetése, közzététele, a nyilvánosság biztosítása."

18. § (1) A távközlési előfizetői szerződésekről szóló 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) 19. §-a feletti cím és a 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"Előfizetői azonosító változása

19. § (1) Az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pontok azonosítóját (az előfizető hívószámát) a szolgáltató (számhasználó) a számára kijelölt azonosítókból állapítja meg.

(2) Az előfizető hívószámát a szolgáltató az előfizetői szerződés módosításával az alábbi esetekben változtathatja meg:

a) ha ebben a felek megállapodtak,

b) ha a módosítást jogszabály kötelezővé teszi, vagy

c) a hívószám változtatás műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen, és ennek szükségességét a területileg illetékes hírközlési felügyelet igazolta.

(3) A hívószám változtatás a (2) bekezdésben említett szerződés módosítását követően hajtható végre azzal, hogy a szolgáltatónak 30 napig díjtalan, az előfizetővel egyeztetett szövegkészletből választható szövegű tájékoztatást kell bemondania a hívott azonosító módosításáról.

(4) A változás miatt felszabaduló hívószám legalább 6 hónapon keresztül más előfizető hívószámaként nem állapítható meg."

(2) Az R2 28. §-ának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § új f) alponttal egészül ki:

"28. § A közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződésre e rendelet 1. §-át, 4-7. §-át, 14-16. §-át, 19-21. §-át, 23-25. §-át értelemszerűen a következő eltéréssel kell alkalmazni:"

"f) a 23-25 § szerinti adatvédelemre vonatkozó rendelkezések a közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatások esetében - a szolgáltatói telefonkönyv hiányában - a tudakozó szolgálatra vonatkoznak."

(3) Az R2 34. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az előfizető által kezdeményezett számhordozhatóság, illetőleg szolgáltató választás feltételeit az előfizetői szerződésbe a szolgáltató az erről rendelkező külön jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles belefoglalni és az előfizető kezdeményezésére teljesíteni."

(4) Az R2 3. §-a és 1. számú melléklete hatályát veszti.

19. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16. napján aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a szolgáltatók közötti számhordozhatóság és a szolgáltatók előválasztásának bevezetése tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 97/33/EK irányelvének 12. és 20. Cikkével és az ezen cikkeket módosító 98/61/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Tt. melléklet 26. pont. Tt. melléklet 31. pont.

[2] Hatályon kívül helyezte a 125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 250/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2001.12.23.

[4] Az egységes hírközlési hatóságról, valamint egyes hírközlést érintő jogszabályok módosításáról szóló 232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja.

[5] Módosította a 125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[6] Módosította a 125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[7] Módosította a 125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[8] Megállapította a 125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[9] Megállapította a 250/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2001.12.23.

[10] Hatályon kívül helyezte a 125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 250/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[12] Módosította a 125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.