265/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya a belföldi, illetőleg nemzetközi utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységet üzletszerűen folytató, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetre [Polgári Törvénykönyv 685. § c) pont], valamint külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire (a továbbiakban együtt: utazási vállalkozó) terjed ki."

2. §

Az R. 2. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: GM EKH) által vezetett közhitelű hatósági nyilvántartásba bejegyezték. A GM EKH az utazási vállalkozót akkor veheti nyilvántartásba, ha]

"f) a kérelmező utazási vállalkozó vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, illetve az utazási vállalkozást fenntartó egyéni vállalkozó nem szerepeltek a felsorolt minőségekben hatósági engedély nélkül működő, e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytató, vagy olyan utazási vállalkozásban, amelyet a hatóság - a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül - hivatalból törölt a nyilvántartásból,"

3. §

Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vagyoni biztosíték lehet:

a) bankgarancia,

b) biztosítóval (biztosítókkal) kötött biztosítási szerződés, valamint

c) az utazási vállalkozó által hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeni letét).

Az egyes biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről.

(2) A vagyoni biztosíték mértéke a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeni letét elhelyezésének hónapját követő időszakra a belföldről külföldre történő kiutaztatásból, a külföldi szálláshely belföldi értékesítéséből, valamint a külföldi utazásszervező által szervezett utazásnak bizományosként való értékesítéséből származó - a számviteli törvény szerint elszámolandó értékesítési nettó (a bruttó árbevétel áfával csökkentett összege) - tervezett árbevétel 12%-a, de legalább kétmillió forint. Ha az utazási vállalkozó a belföldről külföldre történő kiutaztatás szervezése során nem menetrend szerinti járatú repülőgépet (charter járatot) vesz igénybe, illetőleg a (8) bekezdés szerinti garantált szerződésből származó kötelezettségei a tervezett árbevétel 25%-át meghaladja, a vagyoni biztosíték mértéke a tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint. Ha a tervezett árbevétel kevesebb, mint a tárgyévet megelőző évben - a számviteli törvény szerint - elszámolt értékesítési nettó árbevétel, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál a tárgyévet megelőző évi árbevételt kell alapul venni. Az e bekezdésben meghatározott nettó árbevétel számításánál a menetrend szerinti repülőjáratra érvényes menetjegyek értékesítéséből származó árbevételt nem kell figyelembe venni.

(3) Ha a tárgyév tényleges árbevétele jelentős mértékben alacsonyabb a tárgyévet megelőző évinél, az utazási vállalkozó kérelmére a GM EKH indokolt esetben engedélyezheti, hogy a vagyoni biztosíték mértékének számítási alapja a tárgyévet megelőző év árbevételénél alacsonyabb összeg legyen.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott időszakot január 1-jétől december 31-ig kell számítani. A második félévben megkezdett tevékenység esetén az első időszakot a következő év december 31-ig kell számítani.

(5) Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a GM EKH-nak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű vagyoni biztosítékkal, illetőleg az erre vonatkozó - a (2) bekezdés szerinti időszakra szóló - bankgarancia vagy biztosítási szerződéssel, illetőleg pénzbeni letéttel. Ha a tényleges árbevétel várhatóan 25%-ot meghaladó mértékben több lesz a tervezettnél, az utazási vállalkozó köteles május 31-éig a GM EKH-nak igazolni, hogy a vagyoni biztosíték összegét megfelelően módosította. A kezdő utazási vállalkozó a 25%-ot meghaladó eltérés esetén a működésének megkezdését követő ötödik hónap végéig köteles a vagyoni biztosíték összegét módosítani és a GM EKH-nak megfelelően igazolni.

(6) A vagyoni biztosítékra kötött szerződésnek meg kell felelni e rendelet előírásainak. E szerződést legalább egy évi időtartamra kell megkötni. A szerződés hatályát az utazási vállalkozó köteles a lejáratot megelőzően meghosszabbítani és ennek megtörténtét - legkésőbb a lejáratot megelőzően 45 nappal - a GM EKH-nak igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak legkésőbb a lejáratot megelőzően 45 nappal azt kell igazolnia a GM EKH részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályba tartását a biztosítási kötvény, illetőleg a hitelintézettel kötött szerződés tanúsítja.

(7) A charter járat igénybevételére vonatkozó szerződésben az utazási vállalkozónak vállalnia kell, hogy az utasok oda- és hazautaztatására vonatkozó költségeket a légitársaságnak az elutazást megelőzően befizeti.

(8) E rendelet alkalmazása szempontjából garantált szerződés az, amelynek alapján a lekötött szolgáltatások nem mondhatók le, és ezáltal az utazási vállalkozónak időszakonként visszatérő, rendszeres fizetési kötelezettsége származik."

4. §

(1) Az R. 10. §-ának (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vagyoni biztosítékként csak olyan szerződés vehető figyelembe, amely szerint a vagyoni biztosíték terhére a biztosító, illetve a hitelintézet pénzügyi fedezetet nyújt

a) az utazás megkezdése után szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű kinttartózkodás költségeinek fedezésére, valamint

b) az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére.

(2) Amennyiben a vagyoni biztosítékot pénzbeli letét képezi, úgy annak igénybevételéhez a GM EKH előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha

a) tartalmazza azt a kikötést, hogy a pénzintézet, illetve a biztosító a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az esetben teljesít kifizetést, ha az utazási vállalkozó előzetesen bemutatja a GM EKH igazolását és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés időpontját a pénzintézet, illetve a biztosító írásban közli a GM EKH-val, és

b) rendelkezik arról, hogy a szerződésben meghatározott bármely megszűnési feltétel beállásáról a hitelintézet, illetve a biztosító a GM EKH-t haladéktalanul írásban tájékoztatja,

c) rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az utazási vállalkozó nem gondoskodik az utasai hazautaztatásáról vagy az előlegeket, illetve részvételi díjakat nem fizeti vissza a biztosító, illetve a hitelintézet az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett megteszi."

(2) Az R. 10. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, a szükséges intézkedések megtétele iránt - az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának terhére - a GM EKH intézkedik a hitelintézetnél, illetve a biztosítónál, amelyről egyidejűleg a Külügyminisztériumot is tájékoztatja."

(3)[1]

5. §

(1)[2] Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az utazási vállalkozó e rendelet hatálybalépését követően a vagyoni biztosítékot csak e rendeletben foglaltak szerint szolgáltathatja. A vagyoni biztosítékra az (1) bekezdésben meghatározott időpontot megelőzően megkötött szerződéseket 2002. január 31-ig megfelelően módosítani kell, és ennek megtörténtét ezen határidőn belül köteles az utazási vállalkozó a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési Közigazgatási Hivatalának igazolni.

(3) 2002. január 31-ét követően az utazási vállalkozás csak akkor működhet, ha igazolta, hogy a követelményeknek megfelel. Azt az utazási vállalkozót, aki az előírt határidőben az igazolási kötelezettségének nem tett eleget, a GM EKH hivatalból törli a hatósági nyilvántartásából.

(4) Az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

[(1) Ha az utazási vállalkozó az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját (a továbbiakban: tájékoztató) közzéteszi, annak - úttípustól függően - egyértelműen és pontosan tartalmaznia kell:]

"m) a tájékoztatást arról, hogy ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utas az igényének érvényesítése végett közvetlenül mely hitelintézethez, illetőleg biztosítóhoz fordulhat."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 234/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.12.31.

[2] Módosította a 234/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.12.31.