313/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I.17.) Korm. rendelet módosításáról és hatálybaléptetéséről, valamint a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. §-ának f)-i) és l) pontjaiban, valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §

A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A település csoportba sorolását a külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok felső küszöbértékű mennyisége határozza meg."[3]

4. §

(1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklete és annak függeléke hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I.17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.02.03.

[2] Hatályon kívül helyezte a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.02.03.

[3] A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I.17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete