114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet

a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről

A Kormány a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 8. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a számos ember életét vagy egészségét, a lakosság jelentős dologi értékeit, alapvető ellátását veszélyeztető vagy károsító hatások elleni védekezésre történő felkészítés érdekében az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) Az ország településeinek polgári védelmi besorolását (a továbbiakban: besorolás) első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül kell elkészíteni, és azt minden év december 31-ig felül kell vizsgálni.

(2) A besorolás szabályait és az elégséges védelmi szint követelményeit e rendelet 1-2. számú melléklete határozza meg.

2. § (1)[1]

(2) A besorolásra a települési önkormányzat polgármestere tesz javaslatot, és azt e rendelet hatálybalépését követő 80 napon belül, azt követően változás esetén minden év október 31-ig megküldi a megyei, fővárosi védelmi bizottság részére.

(3)[2] A megyei, fővárosi védelmi bizottság egyetértése esetén a javaslatot e rendelet hatálybalépését követő 90. napig, azt követően változás esetén minden év november 30-ig terjeszti fel a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterhez.

3. § A besorolás alapját képező veszélyeztetettség mértékét a veszélyeztető tényezők komplex hatáselemzése alapján kell megállapítani.

4. § E rendelet alkalmazásában:

a) veszélyeztetettség mértéke: a települést érintő, tervezhető károsító hatásoknak az összessége;

b) elégséges védelmi szint: azon tervezési, szervezési, irányítási és beavatkozási tevékenység, amely minimálisan szükséges ahhoz, hogy a veszélyeztetettség függvényében differenciáltan biztosítható legyen az élet- és az anyagi javak védelme.

5. § (1)[3] A település csoportba sorolását a külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok felső küszöbértékű mennyisége határozza meg.

(2)[4] Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelethez

A települések polgári védelmi besorolásának szabályai és a védelmi követelmények

I. csoport

1. A besorolás szabályai

Az I. csoportba kell sorolni:

a) az atomerőmű 9 km-es, a kutatóreaktor 1 km-es körzetében lévő településeket;

b) azokat a településeket, amelyek területén - a 2. számú mellékletben meghatározott normáknál nagyobb mennyiségben - veszélyes anyagokat állítanak elő, használnak fel vagy tárolnak, amelyek környezetbe kerülése katasztrófahelyzetet idéz elő;

c) azokat a településeket, amelyek területén többfajta, egyenként nem I. csoportba sorolható veszélyforrás együttes hatása érvényesülhet, amely következtében komplex védekezést kell megvalósítani;

d) azokat a településeket, amelyek közigazgatási, infrastrukturális és ipari központ jellegük következtében, továbbá a közúti és vasúti közlekedésben betöltött szerepük alapján fegyveres összeütközés során közvetlen hatások által veszélyeztetettek;

e) az országhatártól számított 30 km-es sávon belül lévő településeket, amelyek területén veszélyes anyagokat előállító, felhasználó vagy tároló üzem működik, és katasztrófaveszélyeztetésük alapján a II. csoport 1. b) pontba tartoznának;

f) az olyan vízépítési műtárgyak körzetében lévő településeket, amelyeknél fegyveres összeütközés vagy terrorcselekmény következményeként elárasztás veszélye alakulhat ki.

2. Védelmi követelmények

a) Biztosítani kell a lakosság központi riasztásának és tájékoztatásának feltételeit.

b) Biztosítani kell a veszélyeztetettség jellegének és mértékének megfelelően a veszélyhelyzet értékelését szolgáló kiinduló adatok gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és feldolgozásához, valamint a mérgező vagy sugárzó anyagok helyszíni és laboratóriumi meghatározásához szükséges feltételeket.

c) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén élő lakosság légzésvédő eszközökkel történő ellátását, valamint tervezni kell a tartózkodásra szolgáló helyiségek e hatások elleni védelemre történő kialakításának feltételeit.

d) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén, valamint az elárasztásveszélyes területen a lakosság azonnali kitelepítésének, kimenekítésének és elhelyezésének feltételeit.

e) Tervezni kell a veszélyeztetett területen található létfenntartáshoz szükséges anyagi javak helyszíni védelmét vagy lehetőség szerinti kiszállítását.

f) Tervezni kell a mérgező, fertőző vagy sugárzó anyagok közvetlen hatásainak megakadályozása érdekében a személyek, létesítmények, anyagok és eszközök szaktechnikai eszközökkel történő mentesítését (eltávolítás, elbontás) és fertőtlenítését.

g) Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári védelmi szervezeteket, végre kell hajtani felkészítésüket és felszerelésekkel történő ellátásukat.

h) Tervezni kell a fegyveres összeütközések által veszélyeztetett területeken a lakosság védőlétesítményekben - elsősorban óvóhelyeken - történő elrejtéséhez szükséges műszaki-technikai feltételeket.

i) Tervezni kell a fegyveres összeütközések időszakára a légitámadások hatékonyságának csökkentését szolgáló elsötétítés és fényálcázás műszaki-technikai feltételeit.

II. csoport

1. A besorolás szabályai

A II. csoportba kell sorolni:

a) az atomerőmű által közvetetten veszélyeztetett (9-30 km közötti területen lévő) településeket;

b) azokat a településeket, amelyek területén olyan veszélyes anyagokat állítanak elő, használnak fel vagy tárolnak, amelyek üzemzavar esetén a közvetlen környezetben élő lakosság és anyagi javaira veszélyt jelentenek;

c) azokat az árvizek által veszélyeztetett településeket, amelyek az árvizek előfordulásának gyakorisága, valamint az árvízvédelmi műtárgyak aktuális műszaki-technikai állapota alapján indokoltak;

d) azokat a településeket, amelyek területén a veszélyes anyagok vasúti, közúti, vízi úti szállításával (tranzittárolással) kapcsolatos közlekedési csomópontok, átrakóhelyek találhatók.

2. Védelmi követelmények

a) Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit.

b) Biztosítani kell a veszélyeztetettség jellegének és mértékének megfelelően a veszélyhelyzet értékelését szolgáló kiinduló adatok gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és feldolgozásához, valamint a mérgező vagy sugárzó anyagok helyszíni és laboratóriumi meghatározásához szükséges feltételeket.

c) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén élő lakosság menekülő eszközökkel történő ellátását, valamint tervezni kell a tartózkodásra szolgáló helyiségek e hatások elleni védelemre történő kialakításának feltételeit.

d) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén, valamint az elárasztásveszélyes területen a lakosság azonnali kitelepítésének, kimenekítésének és elhelyezésének feltételeit.

e) Tervezni kell a veszélyeztetett területen található létfenntartáshoz szükséges anyagi javak helyszíni védelmét, vagy lehetőség szerinti kiszállítását.

f) Tervezni kell a mérgező, fertőző vagy sugárzó anyagok közvetlen hatásainak megakadályozása érdekében a személyek, létesítmények, anyagok és eszközök szaktechnikai eszközökkel történő mentesítését (eltávolítás, elbontás) és fertőtlenítését.

g) Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári védelmi szervezeteket, végre kell hajtani felkészítésüket és felszerelésükkel történő ellátásukat.

III. csoport

1. A besorolás szabályai

A III. csoportba kell sorolni azokat a településeket, amelyek a I-es és II-es csoportokba sorolt településeken lévő veszélyes anyagok környezetbe kerülése esetén a másodlagos hatások által veszélyeztetettek.

2. Védelmi követelmények

a) Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit.

b) Biztosítani kell a veszélyhelyzet értékelését szolgáló kiinduló adatok gyűjtéséhez, rendszerezéséhez, valamint a veszélyes anyag meghatározásához szükséges feltételeket.

c) Biztosítani kell a veszélyes anyagok hatásterületén a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének és elhelyezésének feltételeit.

d) Tervezni kell a lakosságfelkészítésen belül a mérgező anyagok hatása elleni védelmet biztosító, házilagosan előállítható szükség légzésvédő-eszközök készítésének, valamint helyiségek e hatások elleni védelemre alkalmassá tételének megismertetését.

e) Tervezni kell a lakosságfelkészítésen belül a veszélyes anyagok közvetlen hatásainak megakadályozása érdekében a szükségeszközökkel történő személymentesítés módszereinek megismertetését.

f) Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári védelmi szervezeteket, végre kell hajtani felkészítésüket és felszerelésükkel történő ellátásukat.

g) Az I-III. csoportban biztosítani kell az illetékes környezetvédelmi felügyelőségek azonnali értesítését, szükség szerinti bevonását.[5]

IV. csoport

1. A besorolás szabályai

A IV. csoportba kell sorolni az országhatártól számított 30 km-es sávon belül lévő valamennyi olyan települést, amely magasabb sorolási csoportba nem került.

A sorolással összefüggő egyes védelmi feladatokat - a fegyveres összeütközések által fenyegetett területeken - a veszélyeztetettség időszakában külön intézkedésre kell végrehajtani.

2. A védelmi követelmények

a) Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit.

b) Tervezni kell a lakosság gyorsított ütemű felkészítését és tájékoztatását.

c) Ki kell dolgozni a meghatározott területeken a lakosság és anyagi javak kitelepítési, elhelyezési és a települések kiürítési terveit.

d) Tervezni kell a lakosság elrejtésének megvalósításához szükséges műszaki-technikai feltételeket.

e) Tervezni kell a légitámadások hatékonyságának csökkentését szolgáló elsötétítés és fényálcázás műszaki-technikai feltételeit.

f) Tervezni kell a veszélyeztetettség jellegének megfelelő polgári védelmi szervezetek megalakítását, létrehozását, felkészítését és felszerelését.

2. számú melléklet a 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelethez[6]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 134/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 1996.09.05.

[2] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 67. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Megállapította a 313/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2002.01.01.

[4] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1403. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[5] Beiktatta a 134/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1996.09.05.

[6] Hatályon kívül helyezte a 313/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2002.01.01.

Tartalomjegyzék