31/2001. (XII. 19.) BM rendelet

a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (2) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika tervezésének, fejlesztésének, rendszeresítésének, felülvizsgálatának és javításának követelményeiről és ellenőrzési rendszeréről a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya

a)[1] az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) és annak területi szervei, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok (a továbbiakban: tűzoltóságok) által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára,

b) a 3. § (1) bekezdése, a 4-7. §-ok és a 12. § (1) bekezdés e) pontja kivételével a létesítményi tűzoltóságok és a tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozások által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára,

c)[2] a tűzvédelmi technikát javító és felülvizsgáló jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) alkalmassági igazolás: a tűzvédelmi technika műszaki állapotáról és készenléti szolgálatra való alkalmasságáról szóló bizonylat;

b) átminősítés: tűzoltójármű, cserefelépítmény eredeti rendeltetésének megváltoztatása;

c)[3] általános rendszeresítés: az OKF és területi szervei, valamint a tűzoltóságok részére történő korlátozás nélküli alkalmazhatóság;

d) csapatpróba: a rendszeresítésre tervezett termék egy vagy több mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport által, meghatározott szempontok szerinti kipróbálása kiképzés és megfelelő begyakoroltság után a bevetés vagy egyéb szolgálati feladat ellátása során;

e)[4] használati engedély: az OKF és területi szervei, a tűzoltóságok részére egy meghatározott, rendszeresítésre kötelezett termék egyedi készenlétben tartásának kérelemre történő engedélyezése;

f) készenlétben tartás: a szolgálati feladatok ellátására használandó tűzvédelmi technika bevethető állapotban tartása;

g) készenlétből történő végleges kivonás: a műszaki állománytáblázatban meghatározott darabszámon felüli, illetve készenlétben tartásra műszakilag alkalmatlan jármű vagy felépítmény szolgálati használatának végleges megszüntetése az üzemeltető tűzoltóságnál;

h) korlátozott bevethetőség: az alkalmassági igazolásban a tűzvédelmi technika alapvető taktikai felhasználásának műszaki okok miatti korlátozása;

i)[5] korlátozott rendszeresítés: a rendszeresítési iratban külön meghatározott OKF területi szervek, tűzoltóságok, illetve állománycsoport részére történő rendszeresítés;

j) műszaki állománytáblázat: jogszabályban meghatározott, a tűzoltóságok által készenlétben tartandó tűzoltótechnikai eszköz, egyéb eszköz és védőeszköz parancsnokságonként meghatározott mennyisége;

k) próbahasználat: a rendszeresítésre tervezett termék mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport által, meghatározott szempontok szerinti kipróbálása gyakorlatokon;

l)[6] rendszeresítés: az OKF-nél és területi szerveinél, a tűzoltóságoknál a tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem (a továbbiakban: bevetés) és kiképzés során használható tűzvédelmi technika e rendelet szerinti eljárás során történő meghatározása;

m) részleges rendszeresítési eljárás: a teljes körű rendszeresítési eljáráshoz képest a szükséges mértékben egyszerűsített eljárás;

n) teljes körű rendszeresítési eljárás: dokumentáció, bemutatott mintadarab, eredményes próbahasználat és/vagy csapatpróba, valamint rendszeresítési javaslat alapján lefolytatott engedélyezési eljárás;

o) tűzvédelmi technika: a tűzoltóság jogszabályban előírt tűzvédelmi és műszaki mentési alapfeladatainak ellátásához szükséges tűzoltó-technikai eszköz, oltóanyag, egyéb eszköz, védőeszköz.

A tűzvédelmi technika tervezése és fejlesztése

3. §

(1)[7] Az OKF a tűzoltóság szakmai érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével koordinálja a tűzvédelmi technika tervezését, fejlesztését és meghatározza azok főbb irányait.

(2)[8] A tűzvédelmi technika fejlesztése érdekében a tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok és a tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozások az OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) által meghatározott szempontok szerint minden év január 30-áig a tűzvédelmi technikával összefüggő adatszolgáltatást teljesítenek.

A tűzvédelmi technika rendszeresítése, a rendszerből történő kivonása

4. §

(1) Bevetési és kiképzési célokra a rendelet mellékletében szereplő tűzvédelmi technika használható.

(2) A tűzoltóság speciális igényeinek kielégítése és a kompatibilitás biztosítása érdekében rendszeresítési eljárást kell lefolytatni az e rendelet mellékletében külön megjelölt tűzvédelmi technika tekintetében.

(3) A tűzvédelmi technika rendszeresítésére, illetve rendszerből való kivonására, az üzemeltetés műszaki feltételeinek meghatározására a főigazgató jogosult.

(4)[9] A rendszeresítési eljárás lefolytatására a tűzoltóságok, a tűzoltóság szakmai érdekképviseleti szervei, a tűzvédelmi technika gyártója, forgalmazója vagy hivatalból az OKF kezdeményezésére kerülhet sor.

(5) A tűzvédelmi technikát abban az esetben lehet rendszeresíteni, ha annak műszaki tulajdonságai a tűzoltás és műszaki mentés tűzoltóságoknál jelentkező különleges igényeit is kielégítik.

(6)[10] A rendszeresítésre szánt tűzvédelmi technika feleljen meg a Ttv. 13. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek.

5. §

(1)[11] A rendszeresítésről az általános rendszeresítési eljárás során, a termék dokumentációja, az alkalmazási tapasztalatok, eredményes próbahasználat, csapatpróba alapján kell dönteni.

(2) Részleges rendszeresítési eljárásnak lehet helye abban az esetben, ha a rendszeresítésre tervezett terméket a fegyveres erőknél vagy rendvédelmi szervnél már használatba vették. Ebben az esetben az eljárást a szükséges mértékben kell lefolytatni. A termék sürgős alkalmazási igénye esetén, megfelelő dokumentáció alapján a csapatpróba mellőzhető.

(3) A központi közbeszerzési eljárás során beszerzett, még nem rendszeresített terméket - a végleges dokumentáció és mintadarab alapján - a csapatpróba mellőzésével kell a rendszeresített termékek nyilvántartásába felvenni.

(4) A rendszeresített - málhafelszereléseket is tartalmazó - tűzvédelmi technika málhalistáját és annak elhelyezését a főigazgató felszerelési jegyzékben határozza meg.

6. §

(1)[12] A tűzvédelmi technika rendszerben tarthatóságát az OKF - a használat során szerzett bevetési és kiképzési tapasztalatok alapján - folyamatosan figyelemmel kíséri.

(2)[13] Amennyiben a rendszeresített termék szükségtelenné válik, vagy a használat során nem felel meg a vele szemben támasztott biztonságossági követelményeknek. illetve jogszabály, szabvány, szabályzat tűzvédelmi biztonságossági műszaki követelmény változása miatt a termék további beszerzése nem engedhető meg, a terméket a rendszerből ki kell vonni.

(3)[14] Azt a rendszeresített terméket, amelyre nézve az engedélyt, tanúsítványt vagy alkalmassági iratot az arra jogosult szerv biztonságtechnikai okból visszavonta, a rendszerből azonnali hatállyal ki kell vonni.

(4)[15] A rendszeresítésről, rendszerből való kivonásról az OKF a Belügyi Közlönyben tájékoztatót tesz közzé.

7. §

(1) A rendszeresítésre kötelezett tűzvédelmi technika a főigazgató által kiadott használati engedéllyel is készenlétben tartható, ha annak egyedi kialakítása vagy kis mennyiségű beszerzése miatt általános vagy korlátozott rendszeresítése nem indokolt.

(2) A próbahasználat, csapatpróba végrehajtásának módját, annak időtartamát a termék alkalmazásának figyelembevételével a főigazgató határozza meg.

Műszaki felülvizsgálat, javítás

8. §

(1) Az üzemelés biztonsága és a baleset megelőzés érdekében a tűzvédelmi technikát az üzemeltetőnek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia.

(2)[16] A felülvizsgálatot legalább az e rendelet mellékletében megjelölt felülvizsgálati ciklusidők szerinti gyakorisággal kell végezni, amennyiben jogszabály, szabvány, szabályzat, műszaki biztonságossági követelmény vagy gyártói előírás másképpen nem rendelkezik.

(3) A felülvizsgálatnak ki kell terjedni a műszaki megfelelőségre, a kiképzési és készenléti alkalmasságra, továbbá a biztonsági és egészségügyi követelmények meglétére.

(4) A felülvizsgálat összevonható a külön jogszabályban meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálattal.

(5) A tűzoltó készülék és a hordozó jármű felülvizsgálata, ellenőrzése, javítása során külön jogszabályban meghatározottak szerint kell eljárni.

(6)[17] Az e rendelet mellékletében szereplő tűzvédelmi technika felülvizsgálatát, javítását csak a Ttv. 12. §-ának b) pontja szerint tűzvédelmi technika karbantartására és felülvizsgálatára jogosult szervezet végezheti.

9. §

(1) A felülvizsgáló az általa felülvizsgált tűzvédelmi technika alkalmasságáról igazolást állít ki. Az alkalmassági igazolásnak tartalmaznia kell:

a) a tűzvédelmi technika azonosító adatait;

b) a tulajdonos azonosító adatait;

c) a felülvizsgálat időpontját;

d) a felülvizsgálatnál alkalmazott műszerek típusát, azonosító adatait;

e) a felülvizsgálat eredményét és ennek alapján a részleges vagy teljes alkalmasság igazolását;

f) a felülvizsgálat érvényességi idejét;

g)[18] a felülvizsgálatot végző cég azonosító adatait és az OKF által kiadott regisztrációs számot;

h) a felülvizsgálatot, ellenőrzést végző személy nevét és aláírását.

(2) Az üzemeltetőnek az alkalmassági igazolást a tűzvédelmi technika használatból történő kivonásáig, a felülvizsgálónak a felülvizsgálat dokumentumait 6 évig kell megőriznie.

10. §[19]

(1) A felülvizsgálatra, illetve javításra irányuló szolgáltatási tevékenység megkezdése és folytatása során a javítónak, illetve a felülvizsgálónak mindvégig együttes feltételként rendelkeznie kell a külön jogszabályban foglalt feltételeken felül:

a) a tűzvédelmi technika felülvizsgálatára, javítására feljogosító legalább középfokú állami és szakmai iskolai végzettségű személyzettel,

b) a gyártó által kibocsátott felülvizsgálati, ellenőrzési, javítási technológiai leírással,

c) a felülvizsgálati, ellenőrzési, javítási technológiában előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel,

d) alkalmassági igazolás mintával az adott termékre, termékcsoportra.

(2) A tűzvédelmi technika felülvizsgálatát, javítását csak az adott technikának megfelelő végzettséggel rendelkező személy végezheti.

(3) A bejelentést tett szervezetek a bejelentésre köteles adatok, valamint az (1) bekezdésben meghatározott feltételek megváltozásáról a szolgáltatás felügyeletét ellátó tűzvédelmi hatóságot haladéktalanul kötelesek írásban értesíteni.

A tevékenység ellenőrzése

11. §[20]

(1) A tűzvédelmi technika felülvizsgálata, javítása, szolgáltatási tevékenység ellenőrzése kiterjed:

a) a végzett tevékenység körére,

b) a személyi és tárgyi feltételek meglétére,

c) a technológia betartására,

d) az alkalmassági igazolásokra.

(2) A felülvizsgálati, javítási technológia szándékos vagy gondatlan megsértése esetén a tűzvédelmi hatóság eltiltja a szolgáltatót a tevékenység folytatásától.

(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet jogosulatlanul végzik, a tűzvédelmi hatóság - az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig - eltiltja a szolgáltatót a tevékenység folytatásától.

A tűzvédelmi technika készenlétben tartása

12. §

(1)[21] Tűzvédelmi technika abban az esetben tartható készenlétben, illetve alkalmazható kiképzési célokra, ha megfelel a Ttv. 13. §-a (1) és (2) bekezdéseiben meghatározottaknak és rendelkezik:

a)[22] külön jogszabályban meghatározott hatósági engedéllyel, illetve bizonyítvánnyal:

b) jogszabályban, szabványban, szabályzatban és tűzvédelmi biztonságossági műszaki követelményben előírt alkalmasságot igazoló időszakos műszaki felülvizsgálati okmánnyal és előírt azonosító jellel:

c) az első bevizsgálási ciklus lejárta után alkalmassági igazolással:

d) a rendszeresítésre kötelezett termékek esetében használati engedéllyel vagy rendszeresítési irattal.

(2)[23] A tűzoltóságoknál készenlétben tartott tűzvédelmi technika műszaki állapotát az OKF jogosult ellenőrizni.

(3)[24] A tűzvédelmi technika korlátozott bevethetőséggel történő készenlétben tartását, átminősítését és a készenlétből történő végleges kivonást az OKF az üzemeltető tűzoltóság, vagy a tűzoltóságot fenntartó önkormányzat kérelme alapján engedélyezi.

Átmeneti és záró rendelkezések

13. §[25]

A tűzvédelmi technika felülvizsgálatát és javítását a regisztrációról szóló igazolás kiállítását követően lehet végezni.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Melléklet a 31/2001. (XII. 19.) BM rendelethez[26]

A bevetési és kiképzési célra használható tűzvédelmi technika csoportosítása és időszakos felülvizsgálata

I. kategória: tűzoltójárművek, felépítmények

[27]
Felülvizsgálati időszak (év)
1.Gépjárműfecskendők és vízszállítók*1
2.Habbaloltó gépjárművek1
3.Porraloltó gépjárművek1
4.Egyéb oltógépjárművek*1
5.Magasból mentő gépjárművek:
5.1. Létrás gépjárművek1
5.2. Emelőkosarak1
6.Tűzoltó daruk1
7.Műszaki mentőgépjárművek1
8.Cserefelépítményes (konténeres) gépjárművek:
8.1. Cserefelépítmény szállító gépjármű1
8.2. Cserefelépítmények
- habszállítóOKF műszaki követelmény szerint
- tömlőszállítóOKF műszaki követelmény szerint
- műszaki mentőOKF műszaki követelmény szerint
- vegyi elhárítóOKF műszaki követelmény szerint
- egyébOKF műszaki követelmény szerint
9.Utánfutók:
9.1. Áramfejlesztő*1
9.2. Kismotor fecskendő szállító-
9.3. Szivattyú szállító beépített technikával1
9.4. Csónakszállító-
9.5. Műszaki mentő (málhával)1
9.6. EgyébOKF műszaki követelmény szerint
10.Híradógépjárművek*1
11Egyedi kialakítású gépjárművek:
11.1. Tömlőszállító1
11.2. Vegyi elhárító*1
11.3. Erdőtüzes*1
11.4. Légzőbázis1
11.5. Ugrópárna szállító1
11.6. Áramfejlesztő*1
11.7. Egyéb*1
12Vízijárművek:
12.1. Tűzoltóhajó1
12.2. Kishajójogszabály, gyártói előírás szerint
13.Légijárművek*jogszabály, gyártói előírás szerint
14.Kötött pályán közlekedő járművekjogszabály, gyártói előírás szerint

II. kategória: oltóanyagok, szakfelszerelések

1.Tűzoltó oltóanyagok
1.1. Habképző anyagok*gyártói előírás szerint
1.2. Tűzoltó porok*gyártói előírás szerint
1.3. Tűzoltó gázok*gyártói előírás szerint
1.4. Egyéb tűzoltásra alkalmas anyagok*gyártói előírás szerint
2.Tűzoltó szerelvények, armatúrákgyártói előírás szerint
3.Tűzoltó tömlők (szívó, nyomó)1
4.Tűzoltó készülékek:
4.1. Porral oltó készülékekjogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint
4.2. Habbal oltó készülékekjogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint
4.3. Vízzel oltó készülékekjogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint
4.4. Gázzal oltó készülékekjogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint
5.Egyéb oltókészülékek:
5.1. Impulzus oltókészülékgyártói előírás szerint
5.2. Magasnyomású (>40 bar) oltókészülékgyártói előírás szerint
5.3. Egyéb*gyártói előírás szerint
6.Kézi tűzoltólétrák1
7.Mentőeszközök:
7.1. Tűzoltó mentőkötelek1
7.2. Ereszkedő eszközök*jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint
7.3. Mentőcsúszdák*jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint
7.4. Ugrópárnák*jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint
7.5. Mentőtömlők*jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint
7.6. Egyéb*jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint
8.Kéziszerszámok, segédeszközökgyártói előirás szerint
9.Motoros kisgépek, elektromos, hidraulikus, pneumatikus működteté-
sű szerszámok:
9.1. Hidraulikus feszítő-vágó berendezések és tartozékaik1
9.2. Pneumatikus működtetésű emelőpárnák és tartozékaik1
9.3. Hordozható tűzoltó szivattyúk1
9.4. Emelők1
9.5. Füstelszívók, ventillátorok1
9.6. Egyéb kisgépek (egyedi elbírálás alapján)*1
10.Elektromos áramfejlesztők:
10.1. 5 kVA és az alatti teljesítmény eseténjogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint
10.2.5 kVA teljesítmény felettjogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint
11.Nem törpefeszültségű világítóeszközök, fényforrásokjogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint
12.Műszerek:
12.1. Hő-, valamint éghető és toxikus gáz érzékelő műszerek*gyártói előírás szerint
12.2. Egyéni és kollektív sugárzásmérő eszközök, műszerek*1
12.3. Egyéb műszerek*gyártói előírás szerint

III. kategória: egyéni védőeszközök

1.Bevetési védőruhák és tartozékaik*gyártói előírás szerint
2.Hővédő ruhák (tűzmegközelítő és belépő ruhák)*gyártói előírás szerint
3.Vegyi védőruhák, gázvédő ruhák*gyártói előírás szerint
4.Védőcsizmák*gyártói előírás szerint
5.Védősisakok*gyártói előírás szerint
6.Mászóövek*gyártói előírás szerint
7.Védőkesztyűk*gyártói előírás szerint
8.Légzésvédő eszközök:
8.1. Szűrőbetétes álarcok*gyártói előírás szerint
8.2. Sűrített levegős légzőkészülékek*gyártói előírás szerint
8.3. Mentő álarcok*gyártói előírás szerint
8.4. Búvárkészülékekgyártói előírás szerint
8.5. Palackok légzőkészülékhez5
9.Egyéb*jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint

IV. kategória: hír- és informatikai eszközök

1. Híradástechnikai eszközök
1.1. Stabil URH eszközök*1
1.2. Mobil URH eszközök*1
1.3. Kézi URH eszközök*1
1.4. Antennarendszerek3

Megjegyzés: A *-gal jelölt termékek rendszeresítésre

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[2] Megállapította a 21/2004. (VI. 1.) BM rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.06.04.

[3] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[4] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[5] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[6] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[7] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[8] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[9] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[10] Megállapította a 21/2004. (VI. 1.) BM rendelet 3. § -a. Hatályos 2004.06.04.

[11] Megállapította a 21/2004. (VI. 1.) BM rendelet 4. § -a. Hatályos 2004.06.04.

[12] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[13] Megállapította a 21/2004. (VI. 1.) BM rendelet 5. § -a. Hatályos 2004.06.04.

[14] Megállapította a 21/2004. (VI. 1.) BM rendelet 5. § -a. Hatályos 2004.06.04.

[15] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[16] Megállapította a 21/2004. (VI. 1.) BM rendelet 6. § -a. Hatályos 2004.06.04.

[17] Beiktatta a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.10.19.

[18] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[19] Megállapította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.10.19.

[20] Megállapította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.10.19.

[21] Megállapította a 21/2004. (VI. 1.) BM rendelet 10. § -a. Hatályos 2004.06.04.

[22] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 62. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[23] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[24] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

[25] Megállapította a 21/2004. (VI. 1.) BM rendelet 11. § -a. Hatályos 2004.06.04.

[26] Megállapította a 21/2004. (VI. 1.) BM rendelet 12. § -a. Hatályos 2004.06.04.

[27] Módosította a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 20. § 2. pontja. Hatályos 2009.10.19.

Tartalomjegyzék