37/2001. (XII. 22.) GM rendelet

a lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 10/1999. (III. 19.) GM rendelet módosításáról

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 4. § c) pontjában és 55. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 10/1999. (III. 19.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (3) bekezdésének 2. mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Két hónapot meghaladó időközben történő számlázás esetén a VKSZ 14. § (4) bekezdés b) pontja szerint kell eljárni."

2. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendeletben közzétett árakat (díjakat) első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő első mérőleolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál kell hatósági legmagasabb árként alkalmazni. Két hónapot meghaladó időközökben történő számlázás esetén a 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékleteként közzétett Villamos Energia Közüzemi Szabályzat 14. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerint kell eljárni.

(3) A hatálybalépést követően az áramszolgáltató (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

(4) Amennyiben a hatálybalépés után tervezett első leolvasás a fogyasztónak felróható okból kétszeri kísérlettel nem hajtható végre, vagy írásbeli fogyasztói bejelentésből nem állapítható meg a számlázás alapjául szolgáló mérőállás, a számlázásnál az árváltozás hónapjának utolsó napjával, mint osztónappal lehet az árváltozást megelőző és követő leolvasási adatok különbségét áralkalmazás szempontjából időarányosan megosztani.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 10/1999. (III. 19.) GM rendeletet módosító 49/2000. (XII. 21.) GM rendelet 1. §-a, valamint a melléklete hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,

gazdasági miniszter

Melléklet a 37/2001. (XII. 22.) GM rendelethez

[1. számú melléklet a 10/1999. (III. 19.) GM rendelethez]

A lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia legmagasabb díjai forgalmi adó nélkül

DíjszabásokÁramdíjak
Ft/kWh
"A" (lakossági általános)22,00
"B" (lakossági vezérelt)10,20
"C" (villamosenergia - ipari)6,00

Tartalomjegyzék