55/2001. (VIII. 31.) FVM rendelet

a mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértői működés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet módosításáról

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 61/1994. (XI. 8.) FM rendeletet (a továbbiakban: R.) - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következők szerint módosítom:

1. §

Az R. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A mezőgazdaság és élelmiszeripar, az erdőgazdálkodás és elsődleges faipar, a vadgazdálkodás és vadászat, a halászat, a mezőgazdasági gépesítés, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari vállalati gazdálkodás, valamint a földmérés és térképészet szakterületein szakértői tevékenységre jogosító engedélyt az a büntetlen előéletű személy kaphat, aki a szakterületnek megfelelő egyetemi, főiskolai végzettséggel, továbbá a szakértői engedély kérelemben feltüntetett részterületen legalább ötéves, igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(2) Földmérési és térképészeti szakterületen az engedélyezés további feltétele, hogy a kérelmező az ötéves szakmai gyakorlatból legalább két évet a földügyi igazgatásban töltött el, valamint hogy a birtokrendezés, a nagy méretarányú és kataszteri térképkészítés, az ingatlanokkal kapcsolatos geodéziai munkák, a földügyi, földmérési, térképészeti és távérzékelési munkák ellenőrzése, illetve vizsgálata szakterületén ingatlanrendező földmérői minősítéssel is rendelkezzék."

2. §

(1) Az R. 3. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A szakértői engedély megadása, illetve megújítása iránti kérelmet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) kell elbírálásra benyújtani a 2. számú mellékletben meghatározott tartalommal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás díja szakterületenként 2500 Ft, amit a kérelem benyújtásával egyidejűleg a "10032000-01494549-00000000 FVM Gazdálkodó Szervezete, Államháztartási egyedi azonosítószám: 036979" elnevezésű számlára kell befizetni. A kérelem elutasítása esetén a díjat nem lehet visszatéríteni."

(2) Az R. 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell)

"a) a kérelemnek megfelelő szakirányú iskolai végzettséget tanúsító okirat közjegyző által hitelesített másolatát;"

(3) Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés díja 1000 Ft, amit a kérelem benyújtásával egyidejűleg a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell befizetni. A fellebbezési díjat a minisztérium visszatéríti, ha a másodfokú határozat szerint a kérelem elutasítása jogszabálysértő volt."

3. §

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A szakértői engedély legfeljebb öt évre igényelhető. Ha az engedély öt évnél rövidebb időre szól, öt évig meghosszabbítható. Az öt évre szóló engedély lejárta előtt további öt évre megújítható."

4. §

(1) Az R. 5. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A minisztérium felfüggesztheti vagy visszavonhatja érvényességi idején belül a szakértői engedélyt, ha a szakértő tevékenységével összefüggésben szakmai hiányosságok miatt az ellene benyújtott panasz alaposnak bizonyult, vagy szabálysértési felelősségét állapították meg.

(2) A felfüggesztés időtartamára a szakértői engedélyt be kell vonni."

(2) Az R. 5. §-ának (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A névjegyzékből törölni kell a szakértőt, ha)

"f) a szakértői engedélyét visszavonták."

(3) Az R. 5. §-ának (4)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A minisztérium visszavonja a szakértői engedélyt attól a szakértőtől, akivel szemben az engedélyezési eljárást követően utólag olyan tény, körülmény merült fel, ami az 1. § és 2. § (3) bekezdése szerint engedélyezést kizáró oknak minősül.

(5) A minisztérium első fokú határozata ellen a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez lehet fellebbezni."

5. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakértői engedélyt nyilvántartó jegyzékbe kell venni. A minisztérium a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben évente közzé teszi a szakértők névjegyzékét."

6. §

Az R. 1-2. számú melléklete helyébe e rendelet 1-2. számú melléklete lép.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 2. §-ának (2) bekezdése.

Dr. Vonza András s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 55/2001. (VIII. 31.) FVM rendelethez

[1. számú melléklet a 61/1994. (XI. 8.) FM rendelethez]

Fő szakterület
megnevezése
Szakterület részletezése
 
Szántóföldi növénytermesztés
 
Kenyérgabona-termesztés
Takarmánygabona-termesztés
Pillangós növények termesztése
Egyéb szántóföldi növények termesztése
Vetőmagtermesztés
  
Cukorrépa-termesztés
Burgonyatermesztés
Rostnövénytermesztés
Olajnövények termesztése
Dohánytermesztés és fermentálás
 
Kertészeti növénytermesztés
 
Szőlőtermesztés
Borászat
Gyümölcstermesztés
Szántóföldi zöldségtermesztés
Növényházi és fóliás zöldségtermesztés
 
Gyógy-, illóolaj- fűszernövény-termesztés
 
Szaporítóanyag-termesztés (mag, faiskola, oltvány)
Gombatermesztés
Szabadföldi dísznövénytermelés
Növényházi és fóliás dísznövénytermesztés
Zöldfelület fenntartás
Parkfenntartás
Parképítés
 
Állattenyésztés
 
Szarvasmarha-tenyésztés
Sertéstenyésztés
Lótenyésztés
Juhtenyésztés
Kisállattenyésztés
Kedvtelésből tartott állat
 
Halászat
 
Haltenyésztés, halászati ökonómia
 
Takarmánygazdálkodás
 
Takarmányok minősítése és ellenőrzése
 
Termények, termékek tárolása
 
 
Termények, termékek tartósítása
 
 
Keveréktakarmány gyártás
 
 
Gyepgazdálkodás
 
 
Öntözéses gazdálkodás
 
Öntözéses szántóföldi növénytermesztés
Öntözéses kertészeti növénytermesztés
Öntözéstechnika alkalmazása
 
Talajvédelem
 
Talajtani szakvélemény
— talajjavítás
— vízrendezés
— tereprendezés
— vízerózió elleni védelem
— szélerózió elleni védelem
— ültetvénytelepítés
— öntözés
— hígtrágya kijuttatás
— szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása
— rekultiváció
Talajok fizikai, kémiai és biológiai terhelés elleni védelme
Talajvédő földhasználat
 
Élelmiszer-ipari feldolgozás
 
Technológiák vizsgálata és gazdaságosságának elemzése
— hús- és baromfiipari
— tejipari
— tartósítóipari
— erjedés- és üdítőipari
— dohányipari
— cukoripari
— sütő- és édesipari
— malom- és keveréktakarmány-ipari
— növényolaj-ipari
— élelmiszer-ipari melléktermékek, hulladékok feldolgozása
 
Földügyi igazgatás
 
Ingatlan-nyilvántartás
Földminősítés, földvédelem
Földhasznosítás
Birtokrendezés
Termőföld forgalmazása
Termőföld-értékbecslés
 
Földmérés és térképészet, távérzékelés
 
Nagy méretarányú térképkészítés
Kataszteri térképkészítés
Topográfiai térképkészítés
Fotogrammetria
Geokartográfia (földrajzi térképészet)
Tematikus térképészet
Távérzékelés és annak mezőgazdasági (földhasználat, növényzet, termésbecslés, talaj, erdők) térképészeti alkalmazása
Térinformatika
Ingatlanokkal kapcsolatos geodéziai munkák
Földügyi, földmérési, térképészeti,
távérzékelési munkák
— ellenőrzése
— vizsgálata
— műszaki-gazdasági elemzése
— számítógépes feldolgozása
 
Mezőgazdasági
gépesítés
 
Mezőgazdasági gépek ágazati üzemeltetése és javítása
A kistermelés gépesítése
Szántóföldi, kertészeti, növénytermesztés és állattartás gépesítése, valamint az alkalmazott gépek, eszközök vizsgálata
Mezőgazdasági gépesített technológiák gazdaságosságának elemzése
Élelmiszer-ipari üzemek gépeinek és berendezéseinek vizsgálata és gazdaságosságának elemzése
  
Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari hűtőgépészet
Élelmiszer-ipari üzemi gépek higiénés minősítése
Mezőgazdasági építészet
 
 
Tápanyag-gazdálkodás
 
Talaj- és növényvizsgálatok
Műtrágyázás
Szervestrágyázás
Egyéb termésnövelő anyag alkalmazása, vizsgálata
 
 
Növényvédelem
 
Szántóföldi növényvédelem
— növényvédelmi állattan
— növénykórtan
Kertészeti növényvédelem
— növényvédelmi állattan
— növénykórtan
Erdők és közterületek növényvédelme
— növényvédelmi állattan
— növénykórtan
Raktározott termények és tárolók védelme
— növényvédelmi állattan
— növénykórtan
Gyomszabályozás, vegyszeres gyomirtás
Növényvédelmi kármegállapítás
Növényi virológia
Növényvédelmi gépek, alkalmazástechnika
Légi növényvédelem
Növényvédő szer analitika
Növényvédelmi előrejelzés
Növényegészségügyi zárszolgálat
 
 
Vadgazdálkodás és vadászat
 
Vadgazdálkodási tervezés (vadállomány-hasznosítás, é1őhely-gazdálkodás)
Zárttéri vadtartás
Erdei vadkár
Mezőgazdasági vadkár
 
  
Vad gépjárművel való ütközéséből eredő kár
Vadgazdálkodási berendezések és vadászati célú létesítmények értékelése
Vadászati balesetek
Vadászati jog
Vadászterületek haszonbérlete
 
 
Erdőgazdálkodás, erdészeti tervezés
 
Erdőfeltárás és erdészeti útépítés
Erdészeti vízgazdálkodás
Erdészeti növényvédelem
Erdei kármeghatározás
Erdészeti gyomirtás
Erdészeti gépesítés
Erdészeti gépek vizsgálata
Erdészeti gépek biztonságtechnikája
Fatermesztés
Erdészeti szaporítóanyag-termesztés
Erdőtelepítés, fásítás
Erdő- és vadgazdálkodási ökonómia
Erdő- és kárértékelés
Erdőingatlan-nyilvántartás és rendezés
Erdőhasználat
Acélköteles faanyagmozgatás
Fahasználati biztonságtechnika (erdészet)
Erdészeti környezetvédelmi hatásvizsgálat
Erdészeti környezetvédelmi felülvizsgálat
Minőség-ellenőrzés, minőségszabályozás és biztosítás
Erdészeti termőhely-feltárás és térképezés
Erózió, defláció és biológiai terhelések elleni védelem
Erdőtervezés
Erdészeti térinformatika és erdei térképezés
Erdőtelepítés és fásítás tervezése
Erdészeti üzemterv készítése
 
  
Erdőfeltárás, erdészeti utak tervezése
Erdőhasználati és fakitermelési tervezés
Erdők és zöldfelületek, zöldterületek tervezése, tájrendezése
Erdészeti vízgazdálkodási létesítmények tervezése
Szennyvízelhelyezést szolgáló ültetvények tervezése
 
 
Faipar
 
Fa alapanyagok
Faipari termékek
Fűrészipari technológiák
Furnér- és rétegelt lemezipari technológia
Forgácslap-ipari technológiák
Farostlemez-ipari technológiák
Fa ragasztása és felületkezelése
Faalapú épületszerkezetek
Faipari gépek, berendezések és biztonságtechnikájuk
Faipari légtechnika (por-, forgács- és gázelszívás, ártalmatlanítás)
Faipari zajcsökkentés
 
 
Állategészségügy, élelmiszer-minőségügy
 
Szarvasmarha-egészségügy
Juhegészségügy
Sertésegészségügy
Baromfi-egészségügy
Ló-egészségügy
Prémes állatok egészségügye
Infektológus
Klinikus
Toxikológus
Takarmányhigiénikus
Élelmiszer-higiénikus
Szaporodás biológia
Vadegészségügy
Halegészségügy
 
  
Méhegészségügy
Állathigiénia
Állategészségügyi igazgatás
Élelmiszer-minőségügy
Zöldség- és gyümölcsminőségügy
 
 
Élelmiszer minőségellenőrzés
 
Minőségszabályozás
Káros szennyezések analitikai vizsgálata
 
 
Termésbecslés
 
Mezőgazdasági kárbecslés
 
 
Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari vállalati gazdálkodás
 
 
Üzem- és munkaszervezés
Áruforgalom, piac, marketing, gazdaságossági hatékonysági vizsgálatok és elemzések
Informatika, számítástechnika
 
 
Biotechnika, biotechnológia
 
Növénytermesztés
Állattenyésztés
Erdészet
Élelmiszeripar
 
Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti előállítása, forgalmazásaNövénytermesztés
 
 
 
 
 
 
 Állattartás
Növényi és állati termékek feldolgozása
Forgalmazás
 

2. számú melléklet az 55/2001. (VIII. 31.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet a 61 /1994. (XI. 8.) FM rendelethez]

Minta

Szakértői engedély megadása, illetve megújítása iránti kérelem

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Humánpolitikai Főosztály

1860 Budapest V., Kossuth Lajos tér 11.

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet, valamint az 55/2001. (VIII. 31.) FVM rendelettel módosított 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet alapján kérem, hogy engem

1. a Szakértői Nyilvántartó Jegyzékbe mint szakértőt felvenni,

2. kérem a ...................... számú szakértői engedélyem megújítását, és részemre szakértői engedélyt kiadni szíveskedjenek.

A megjelölt fő szakterület következő részterületén (részterületein) kívánok szakértői tevékenységet folytatni:

Fő szakterület megnevezése:........................................................................................................

......................................................................................................................................................

Szakterület részletezése: ..............................................................................................................

......................................................................................................................................................

Név:..............................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Lakcím: ................................................. (napközben elérhető hívószám: ................................)

Iskolai végzettség (oklevelet kiállító iskola megnevezése, helye és az oklevél száma, kelte):

......................................................................................................................................................

Szakképesítés: .............................................................................................................................

Nyelvtudás:...................................................................................................................................

Munkahely:...................................................................................................................................

Munkakör:....................................................................................................................................

Korábbi munkahely, beosztás (a munkakörök részletes megjelölésével és az alkalmazás időtartamának naptár szerinti feltűntetésével): ............................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Korábbi tudományos és szakmai publikációs tevékenysége........................................................

......................................................................................................................................................

A kérelem engedélyezése esetén hozzájárulok ahhoz, hogy a szakértők névjegyzékében szereplő adataim (aláhúzással jelölni):

a) a minisztérium hivatalos lapjában,

b) a számítógépes nyilvántartásban

közzétételre kerüljenek.

Kelt: ................. 200..... év ........................ hó ......... nap.

................................................

kérelmező aláírása

Melléklet:

- szakirányú iskolai végzettséget igazoló hitelesített okirat;

- részletes szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék;

- 90 napnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány;

- .... Ft (szakterületenként 2500 Ft) eljárási díj befizetését igazoló feladószelvény;

- munkáltatói igazolás arról, hogy a kérelmező az adott részterületen ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Tartalomjegyzék