7/2001. (II. 14.) KöViM rendelet

a polgári légiközlekedésre vonatkozó műszaki követelményekről és adminisztratív eljárásokról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 29. §-ának (3) bekezdésében és a 47. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya az 1-10. számú mellékletekben meghatározott, a polgári légiközlekedésre vonatkozó műszaki követelményekre és adminisztratív eljárásokra, valamint a légijárművek tervezésével, gyártásával, működésével és karbantartásával foglalkozó személyekre és szervekre terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műszaki követelmények és adminisztratív eljárások alkalmazandók a 2. § 1. pontjában meghatározott üzemben tartók által a 2. § 2. pontjában meghatározott hatóságok területén üzemeltetett, belföldön vagy külföldön lajstromozott légijárműre.

2. §

E rendelet alkalmazásában

1. üzemben tartó: olyan belföldi vagy külföldi, természetes vagy jogi személy, aki/amely egy vagy több légijárművet, légiközlekedéssel kapcsolatos eszközt vagy repülőteret üzemeltet a hatóság területén; üzemben tartónak minősül a belföldi, illetve külföldi légifuvarozó is;

2. hatóság: a magyar légiközlekedési hatóság, továbbá valamennyi polgári légiközlekedési hatóság, amely akár az Európai Közösségek valamely tagállamának hatósága, akár a Közös Légügyi Hatóság teljes jogú tagországának hatósága;

3. termék: a polgári légijármű, a hajtómű, a légcsavar és a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz;

4. légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz: minden légijárműnek nem minősülő, légiközlekedést elősegítő, illetőleg kiszolgáló készülék, berendezés, mechanizmus, szerkezet és tartozék, amelyet a polgári légijármű repülés alatti üzemeltetésénél használnak vagy használni szándékoznak, és amely a légijárműbe be van szerelve, vagy amelyet a légijárműbe be- vagy felszerelni szándékoznak, kivéve ha a repülőgépváz, a hajtómű vagy a légcsavar részét képezi;

5. alkatrész: olyan anyag, darab vagy részszerelvény, amelyet a polgári légijárműben, annak hajtóművében, légcsavarjában vagy légiközlekedéssel kapcsolatos eszközben használnak és nem tartozik a 3. és 4. pontok hatálya alá;

6. tanúsítás: termékre, szolgáltatásra, szervezetre vagy személyre vonatkozó engedély, amely azt igazolja, hogy az adott termék, szolgáltatás, szerv vagy személy megfelel az alkalmazandó előírásoknak; az engedélyezési eljárás két tevékenységet foglal magában:

a) műszaki ténymegállapítás: annak vizsgálata, hogy műszakilag a termék, szolgáltatás, szerv vagy személy megfelel-e az alkalmazandó műszaki követelményeknek,

b) jogi ténymegállapítás: annak hivatalos elismerése, hogy egy termék, szolgáltatás, szerv vagy személy az alkalmazandó követelményeknek megfelel, és ezt a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak és az ott meghatározott eljárásnak megfelelően kibocsátott engedély, bizonyítvány, jóváhagyás vagy egyéb dokumentum tanúsítja;

7. karbantartás: a légijármű élettartama során felmerülő minden olyan felülvizsgálat, szervizelés, átalakítás és javítás, amely biztosítja, hogy a légijármű mindenkor megfeleljen a típusalkalmassági bizonyítványnak és a magas szintű biztonsági követelményeknek, különös tekintettel azokra a műszaki követelményekre vonatkozó módosításokra, amelyeket a hatóság a 9. pont szerinti intézkedések körében ír elő a légialkalmasság ellenőrzésével kapcsolatban;

8. nemzeti eltérés: a nemzeti követelmény vagy rendelkezés, amelyet egy adott ország az 1-10. számú mellékletekben meghatározott előírásokon túlmenően, vagy azok helyett határoz meg;

9. intézkedések: azok az intézkedések, amelyeket az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) felügyelete alatt a légijárművek biztonsága és biztonságos üzemeltetése területén együttműködve fejlesztettek ki a műszaki követelmények kialakítására és bevezetésére.

3. §

(1) A magyar hatóság további műszaki követelmények vizsgálata és értékelése nélkül elismeri azt a terméket, amelyet a rendelet hatálya alá tartozó műszaki követelmények és adminisztratív eljárások alapján gyártottak, üzemeltettek és karbantartottak, feltéve, hogy a terméket egy másik hatóság engedélyével ellátták. Ha az eredeti engedély egyedileg meghatározott célra vagy célokra vonatkozik, az annak alapján történő elfogadás is ugyanerre a célra vagy célokra korlátozódik.

(2) Az olyan terméket, amely a műszaki követelmények és adminisztratív eljárások szerint nincs minősítve, a magyar hatóság elismeri a vonatkozó hatályos nemzeti szabályok szerint, amíg a műszaki követelményeket és adminisztratív eljárásokat a 2. § 9. pontjában meghatározott intézkedésekből következően erre a termékre nem alkalmazzák.

4. §

Egy másik hatóság vagy annak megbízásából a légijárművek üzemben tartásával, termékek tervezésével, előállításával és karbantartásával foglalkozó szerv által az 1-10. számú mellékletek alapján kibocsátott és a másik hatóságnak bemutatott bizonyítványokat a magyar hatóság köteles elfogadni.

5. §

(1) A magyar hatóságot a 3-4. §-okban meghatározott rendelkezések nem akadályozhatják meg abban, hogy

azonnal reagáljon bármely olyan biztonsági problémára, amelyről baleset, repülőesemény vagy üzemi gyakorlat kapcsán szerez tudomást, és amely olyan termékkel van kapcsolatban, amelyet az 1-10. számú mellékletek figyelembevételével gyártottak, üzemeltettek vagy tartottak karban, illetve az 1-10. számú mellékletekben meghatározott valamely személlyel, szervvel vagy eljárással kapcsolatosak.

(2) Ha a biztonsági probléma oka a műszaki követelmények és adminisztratív eljárások alkalmazásával kapcsolatos nem megfelelő szintű biztonsági színvonal, vagy a fenti ok a műszaki követelmények és adminisztratív eljárások hiányosságából ered, a magyar hatóság a lehető legrövidebb időn belül értesíti a többi hatóságot az általa foganatosított intézkedésekről és azok indokairól.

(3) A magyar hatóság segítséget nyújt más hatóságoknak az e rendeletben foglaltak végrehajtásához, ellenőrzéséhez; amelynek keretében a magyar hatóság minden rendelkezésére álló információt a többi hatóság rendelkezésére bocsátja a következőkről:

a) az 1-10. számú mellékletekben foglalt követelmények megsértése külföldi személyek részéről és az ennek következtében megtett intézkedés,

b) a magyar állampolgárokkal szemben külföldön elkövetett jogsértés miatt más hatóság által alkalmazott intézkedés.

6. §

(1) Ez a rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni. A rendelet 1-10. számú mellékletei a Közlekedési és Vízügyi Értesítőben jelennek meg.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16. napján aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. tőrvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

- a Tanács 3922/91/EGK rendelete a műszaki követelmények és adminisztratív eljárások harmonizálásáról a polgári repülés területén,

- a Bizottság 2176/96/EK rendelete a Tanács 3922/91/EGK rendeletének a tudományos és műszaki fejlődésére tekintettel történő módosításáról.

Dr. Fónagy János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter