137/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalap vagyonkezelésével, valamint a termőfölddel kapcsolatos egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

1. §

A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 17/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 101/2002. (V. 5.) Korm. rendelet, továbbá a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásáról szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdése, valamint 8. §-ából az "azzal, hogy rendelkezéseit a földhivatalhoz 2002. február 22-től benyújtott kérelmek esetében alkalmazni kell" szövegrész hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök