Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

17/2002. (II. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól

A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Állam tulajdonában lévő folyamatosan változó mennyiségű és elhelyezkedésű termőföldek és - kivételesen - azon művelés alól kivett földek összességére, amelyet a Magyar Nemzeti Földalap Kht. (a továbbiakban: MNFA Kht.) a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően hasznosít.

2. §

(1) Az MNFA Kht. által vezetett vagyonnyilvántartásnak a vagyon egészéről részletes információkat, adatokat kell tartalmaznia, összhangban az agrárstatisztikai elemzés céljaival és az EU követelményeivel.

(2) A vagyonnyilvántartásnak az ingatlanvagyont és az MNFA Kht. egyéb vagyonát elkülönítve kell tartalmaznia.

(3) A vagyonnyilvántartás kialakítása érdekében az ÁPV Rt.-nek és a KVI-nek a rendelkezésére álló adatokat 2002. március 31-ig át kell adnia az MNFA Kht. részére.

3. §

(1) Az ingatlanvagyon nyilvántartás (a továbbiakban: nyilvántartás) alapját a közhiteles ingatlan-nyilvántartás és a földhasználati nyilvántartás adatai képezik. A nyilvántartásának tartalmaznia kell a tulajdoni lapon szereplő valamennyi adatot. A nyilvántartásban a változásokat folyamatosan vezetni kell.

(2) A nyilvántartásnak az ingatlan-nyilvántartási adatokon kívül, az alábbi adatokat is tartalmaznia kell:

a) a haszonbérlő adatai,

b) a haszonbérbe adás időpontja, a haszonbérleti szerződés időtartama,

c) az éves haszonbérleti díj összege, fizetésének esedékessége, teljesítésének ideje,

d) a hasznosítást elősegítő gazdasági információk (melioráció, értéknövelő beruházás, annak összege stb.),

e) hasznosítás módjára vonatkozó javaslat,

f) az ingatlan könyv szerinti értéke,

g) egyéb (pl. közhasznú célra történő haszonbérbe adás).

4. §

(1) Az MNFA Kht. a vagyonkezelésébe került termőföldek művelési ágának ellenőrzése érdekében helyszíni szemlét tart.

(2) A vagyonnyilvántartásnak számítógépes rendszeren kell alapulnia, és biztosítani kell a földhivatali ingatlannyilvántartással (TAKAROS), valamint a földhasználati nyilvántartással (FONYIR) való összhangját. Az MNFA Kht. által értékesített ingatlanok adatait 5 évig meg kell őrizni.

5. §

(1) Az MNFA Kht.-nak egyszerűsített, külön nyilvántartást kell vezetnie a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan földrészletekről.

(2) A külön nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) település,

b) fekvés,

c) helyrajzi szám,

d) terület,

e) művelési ág,

f) minőségi osztály,

g) kataszteri tisztajövedelem,

h) művelésre való alkalmatlanság oka,

i) a felhasználás, hasznosítás várható módja.

6. §

(1) Az MNFA Kht. gondoskodik a vagyonkezelésében lévő nem hasznosított termőföldek termőképességének megőrzéséről.

(2) A termőföld hasznosítási kötelezettségének teljesítésére megbízási szerződést kell kötni, legkevesebb egy gazdasági évre vagy az értékesítés, illetve haszonbérbe adás időpontjáig.

(3) Ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat az MNFA Kht. megkeresésére elvégzi a szükséges feladatokat.

7. §

(1) Az MNFA Kht.-nak a vagyonkezelésébe került földek hasznosítására 3 hónapon belül tervet kell készítenie.

(2)[1] Az MNFA Kht.-nak a vagyonkezelésébe került földek értékesítésére vagy haszonbérbe adására hat hónapon belül versenytárgyalást kell tartania.

7/A. §[2]

7/B. §[3]

7/C. §[4]

8. §

Az MNFA Kht.-nak a szociális földprogram keretében történő haszonbérbe adás esetén az önkormányzat által kijelölt haszonbérlővel 60 napon belül haszonbérleti szerződést kell kötnie, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 13. § (2)-(4) bekezdés szerinti időtartamra.

9. §

(1) A haszonbérlő - 10 évet meghaladó haszonbérleti idő esetében - saját költségére köteles a haszonbérbe vétel időpontját követő egy éven belül, majd legalább 5 évente a termőföldön külön jogszabályban meghatározott, akkreditált laboratóriummal talajvizsgálatot végeztetni, amelynek különösen a következőkre kell kiterjednie: pH-érték, Arany-féle kötöttségi szám, humusztartalom, mésztartalom, makro- és mikrotápelem-tartalom. A vizsgálat eredményéről köteles tájékoztatni a haszonbérbe adót.

(2) Az MNFA Kht. vagyonkezelésében lévő termőföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettség betartását a földhivatal - indokolt esetben az MNFA Kht. képviselőjével együtt - helyszíni szemle során ellenőrzi. Az ellenőrzés megállapításairól a földhivatal tájékoztatja az MNFA Kht.-t. Szabálysértés esetén a földhasználó megbírságolásáról szóló határozatot a földhivatal az MNFA Kht.-nak is megküldi.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a kincstári vagyon kezeléséről és az e vagyonnal kapcsolatos egyéb kötelezettségekről szóló 183/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11. §

(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról rendelkező 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 24. § (1) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerint módosul:

"(1) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a pénzügyminiszterrel, továbbá - a védett és a védelemre tervezett természeti területek tekintetében - a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben meghatározza, hogy..."

(2) Az R. 24. § (3) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Az állami tulajdonú termőföldek árverésre való kijelöléséről szóló határozatot a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter indokolt esetben módosíthatja."

(3) Az R. 24. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) Az állami tulajdonú termőföldek árverésre kijelölésének módosítása iránti kérelmét az abban érdekelt, az árverési hirdetmény Magyar Közlönyben való megjelenésétől számított 15 napon belül - jogvesztés terhével - a területileg illetékes megyei (fővárosi) kárrendezési hivatal útján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez köteles előterjeszteni."

(4) Az R. 24. § (6) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az ügyben a kérelem előterjesztését követő 30 napon belül határoz."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 17/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 7/B. §-ához[5]

1. A forgalmi érték (Fé) meghatározására az alábbi képlet szolgál:

ahol

Fé = 1 hektár nagyságú föld forgalmi értéke

Á = a föld 1 hektárra jutó AK értéke (szántó művelési ágú föld értéke országos átlagban 2002. évben 19,8 AK)

P = a föld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban (lásd 2. pontot)

tbá= 100 kg étkezési búzának az értékbecslést megelőző három évben kialakult határidős hazai átlagára (2002. évben megállapítva: 2500 Ft)

i = tőkésítési kamatláb, amelyet a Földhitel és Jelzálogbank Rt. a forgalmi érték meghatározásának időpontjában alkalmaz (2002. évben 8,0%)

bé = haszonbérbe adott föld esetén a bérlet piaci értéke (lásd a 3. pontot)

2. A föld normatív jövedelme (P) étkezési búza kg/AK egységben az ingatlan fekvése szerint megyénként:

Baranya megye 28,7

Bács-Kiskun megye 30,4

Békés megye 28,3

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 26,7

Csongrád megye 22,0

Győr-Moson-Sopron megye 37,4

Fejér megye 34,7

Hajdú-Bihar megye 30,9

Heves megye 30,9

Komárom-Esztergom megye 38,3

Nógrád megye 25,5

Pest megye 23,3

Somogy megye 37,0

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13,8

Szolnok megye 30,7

Tolna megye 40,1

Vas megye 31,8

Veszprém megye 31,7

Zala megye 21,9

(A "P" értéke országos átlagban 2002. évben 30,2 kg/AK.)

3. Haszonbérbe adott föld esetén a bérlet piaci értékének (bé) meghatározására az alábbi képlet szolgál:

ahol

d = a diszkont kamatláb

n = a szerződés lejártának évszáma

i = a forgalmi érték meghatározásának évszáma

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 101/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2002.05.10.

[2] Hatályon kívül helyezte a 132/2002. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2002.06.13.

[3] Hatályon kívül helyezte a 132/2002. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2002.06.13.

[4] Hatályon kívül helyezte a 132/2002. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2002.06.13.

[5] Beiktatta a 101/2002. (V. 5.) Korm. rendelet melléklete. Hatályos 2002.05.10.

Tartalomjegyzék