151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet

az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

(1) Az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az oktatási miniszter feladata az oktatási ágazat vezetése és irányítása, valamint a tudomány- és technológiapolitika összehangolása. Az oktatási ágazat tekintetében feladat- és hatásköre - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - kiterjed az iskolai rendszerű oktatás irányítására, beleértve a közoktatást, a felsőoktatást, a szakképzést és a felnőttoktatást."

(2) A Rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az oktatási miniszter együttműködik a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel a fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének elősegítését szolgáló fejlesztési koncepció kidolgozásában."

2. §

A Rendelet 2. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az oktatási miniszter a közoktatás tekintetében)

"b) működteti a közoktatás országos mérési, értékelési feladatokat ellátó minőségbiztosítási rendszerét, az oktatási és a diák információs rendszert,"

3. §

(1) A Rendelet 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az oktatási miniszter a szakképzés tekintetében

a) előkészíti a szakképzés tartalmi szabályozásának kereteit, szabályozza a közreműködő intézményrendszer működését, gondoskodik a feladatellátás minőségbiztosításáról,

b) felelős az Országos Képzési Jegyzék kiadásáért; a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter közreműködik az Országos Képzési Jegyzék kiadásra történő előkészítésében,

c) meghatározza a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit,

d) meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét,

e) gondozza a szakképzésről szóló törvényt, fenntartja és felügyeli a Nemzeti Szakképzési Intézetet.

(2) Dönt a Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének belső felosztásáról a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel egyetértésben. A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján ellátja a ráruházott feladatokat, és rendelkezik a Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének az iskolai rendszerű oktatást szolgáló előirányzatainak felhasználásáról."

(2) A Rendelet 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az oktatási miniszter a 3. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feladatait a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, valamint a szakképesítésért felelős miniszterrel egyetértésben, a (3) bekezdés a) pontjában foglalt feladatait pedig a szakképesítésért felelős miniszterrel együttműködve látja el."

4. §

(1) A Rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az oktatási miniszter a felsőoktatás tekintetében)

"b) részt vesz a felsőoktatási politika és felsőoktatási fejlesztés állami döntéseinek előkészítésében; előterjeszt, illetőleg dönt a törvény által meghatározott, a felsőoktatási intézményhálózat és intézményi szervezet átalakításával összefüggő feladatokban; gyakorolja előzetes hozzájárulási jogát az egyetemi klinikai központ alapításával kapcsolatosan; engedélyezi külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működését; előterjeszt, illetőleg dönt az alapképzés és a szakirányú továbbképzés képesítési követelményeiről; dönt alapképzésben a szakok székhelyen és székhelyen kívüli képzés keretében történő indításáról, az indítás visszavonásáról, az új, korszerű eszközöket igénybe vevő képzési formák fejlesztéséről és elterjesztéséről; a felsőoktatási intézmények kérésére közzéteszi a külön rendeletben meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő szakirányú továbbképzési szakok, valamint az Országos Képzési Jegyzékbe felvett szakmai követelmények alapján jóváhagyott akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzések indítását,

c) javaslatot tesz a Kormány részére az államilag finanszírozott első évfolyamra felvehető hallgatólétszámról, és dönt azon szakok, szakcsoportok, állami, egyházi és magán-felsőoktatási intézmények közötti megosztásáról és a nem állami intézményekkel kötendő megállapodásokról,"

(2) A Rendelet 4. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az oktatási miniszter a felsőoktatás tekintetében)

"f) gyakorolja - a megbízás és felmentés kivételével, valamint a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények sajátosságainak figyelembevételével - az állami felsőoktatási intézmények rektorai, főiskolai rektorai, főigazgatói tekintetében a munkáltatói jogkört, továbbá a felsőoktatási törvényben előírt egyetértési, javaslattételi, véleményezési, illetőleg előterjesztői jogköröket, és intézkedik a felsőoktatási intézmények vonatkozásában az őt megillető egyéb állami hatáskörben,"

5. §

A Rendelet 5. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(Az oktatási miniszter a nemzetközi ügyek tekintetében)

"k) az érintett miniszterekkel együttműködve részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának kidolgozásában, az ezzel foglalkozó hatóság létrehozásában, valamint az emberi erőforrás fejlesztéssel kapcsolatos előkészítő tevékenységben és az Európai Szociális Alap fogadására történő szakmapolitikai felkészülésben, e feladatainak ellátásához munkacsoportot működtet."

6. §

A Rendelet 6. §-a (2) bekezdésének h)-i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg kiegészül a következő j) ponttal:

(Az oktatási miniszter)

"h) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló (felügyelő) miniszterrel együttműködve ellátja az ágazati feladatokat,

i) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott szempontokat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló (felügyelő) miniszterrel, illetve a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökével együttműködve ellátja az ágazati feladatokat,

j) - gyakorolja az alapítót, illetőleg a felügyeleti szervet megillető jogosítványokat az Oktatási Minisztérium által alapított, illetőleg felügyelt költségvetési szervek tekintetében,

- gyakorolja a tulajdonosi jogokat az Oktatási Minisztérium közhasznú társaságai tekintetében, továbbá közreműködik a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Kht. tulajdonosi jogainak gyakorlásában,

- az alapító okiratban meghatározottak szerint ellátja az alapító képviseletét és gyakorolja az alapítót megillető jogokat és kötelezettségeket a kormányzati felelősségi körébe tartozó közalapítványok tekintetében."

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 3. § (3) bekezdésének c) pontja, 3/A. §-a, valamint az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 104/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök