104/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet

az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatáspolitika irányításával kapcsolatos egyes feladatoknak a gazdasági miniszter és az oktatási miniszter feladat- és hatáskörébe való átcsoportosítása következtében a következőket rendeli el:

1. § Az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az oktatási miniszter közreműködik a fiatalok és a felnőttek pályaorientációját segítő intézményrendszer kialakításában és működtetésében."

2. § Az R. 3. §-ának (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A szakképzés keretében

a) hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programokat kezdeményez és valósít meg a szakképzési rendszerben,

b) ellátja az Országos Képzési Jegyzék alapján hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter feladatait,

c) programokat dolgoztat ki a munkaerőpiac különböző rétegei számára.

(4) Az oktatási miniszter a 3. § (1) bekezdésében foglalt feladatait a szakképesítésért felelős miniszterrel egyetértésben, a (3) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt feladatait pedig a szakképesítésért felelős miniszterrel együttműködve látja el."

3. §[1]

4. §[2] Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a(z) 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2002.07.05.

[2] A törvény 2000. június 26-án lépett hatályba.