152/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet

a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"1. § A nemzeti kulturális örökség miniszterének (a továbbiakban: miniszter) feladata, hogy - a művészeti élet szabadsága, a nemzeti kultúra fejlődése, a kulturális örökség védelme érdekében - a kulturális ágazat irányításával közreműködjön a Kormány kulturális politikájának megvalósításában."

2. §

(1) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A miniszter ellátja:)

"b) a kulturális örökségvédelemmel összefüggő állami feladatokat,"

(2) Az R. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A miniszter a kulturális örökség védelme körében - elsősorban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal útján - ellátja e tevékenység összehangolását és irányítását, továbbá ágazati szakmai felügyeletét."

3. §

Az R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3. § A miniszter a kulturális örökségvédelemmel összefüggő feladatai körében

a) meghatározza a kulturális örökségvédelem országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,

b) gondoskodik a kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és a kulturális örökség védelmét szolgáló tudományos feladatok ellátásáról,

c) dönt a műemléki értékek, illetve régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg annak megszüntetéséről,

d) gondoskodik a kulturális örökséggel és annak védelmével kapcsolatos közművelődési feladatok megszervezéséről, és közreműködik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos tudományos és képzési feladatok megoldásában,

e) előkészíti és a Kormány elé terjeszti a kulturális örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat, kidolgozza a kulturális örökségvédelem szakmai szabályait, és gondoskodik azok érvényesüléséről,

f) a törvényben meghatározott körben gondoskodik a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatok ellátásáról,

g) javaslatot tesz a kulturális örökségvédelmi célok elérését szolgáló gazdasági szabályozórendszer kialakítására, részt vesz a kulturális örökségvédelem gazdasági, pénzügyi alapjainak biztosításában,

h) gyakorolja a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben foglalt - számára megállapított - jogokat."

4. §[1]

5. §

Az R. 6. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A miniszter)

"d) együttműködik az igazságügy-miniszterrel és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével a szerzői joggal kapcsolatos jogszabályok és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények előkészítésében."

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[2]

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 290/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.29.

[2] Hatályon kívül helyezte a 290/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.29.