Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet

a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről

1. §[1] A nemzeti kulturális örökség miniszterének (a továbbiakban: miniszter) feladata, hogy - a művészeti élet szabadsága, a nemzeti kultúra fejlődése, a kulturális örökség védelme érdekében - a kulturális ágazat irányításával közreműködjön a Kormány kulturális politikájának megvalósításában.

2. § (1) A miniszter ellátja

a) a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásával, tudományos feltárásával és közkinccsé tételével kapcsolatos ágazati feladatokat,

b)[2] a kulturális örökségvédelemmel összefüggő állami feladatokat,

c) a közművelődési, közgyűjteményi tevékenység ágazati irányítását,

d) a művészeti alkotó munka és előadó tevékenység állami támogatásával kapcsolatos ágazati feladatokat,

e) a hatáskörébe tartozó országos jelentőségű művelődési intézmények közvetlen irányítását,

f) a sajtóigazgatási feladatokat.

g)[3] és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő - jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott - feladatait.

(2)[4] A miniszter a kulturális örökség védelme körében - elsősorban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal útján - ellátja e tevékenység összehangolását és irányítását, továbbá ágazati szakmai felügyeletét.

(3) A miniszter nyilvántartást vezet a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületekről, továbbá felügyeletet gyakorol e jogok közös kezelése felett.

(4) A miniszter részt vesz az audiovizuális kérdésekkel kapcsolatos kormányzati politika kialakításában, és összehangolja az e területtel összefüggő kormányzati feladatokat.

(5) A miniszter ellátja a könyvtári tevékenység és a nyilvános könyvtárak ágazati irányítását, a nyilvános könyvtári ellátás érdekében országos dokumentum-ellátási rendszert alakít ki.

3. §[5] A miniszter a kulturális örökségvédelemmel összefüggő feladatai körében

a) meghatározza a kulturális örökségvédelem országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,

b) gondoskodik a kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és a kulturális örökség védelmét szolgáló tudományos feladatok ellátásáról,

c) dönt a műemléki értékek, illetve régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg annak megszüntetéséről,

d) gondoskodik a kulturális örökséggel és annak védelmével kapcsolatos közművelődési feladatok megszervezéséről, és közreműködik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos tudományos és képzési feladatok megoldásában,

e) előkészíti és a Kormány elé terjeszti a kulturális örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat, kidolgozza a kulturális örökségvédelem szakmai szabályait, és gondoskodik azok érvényesüléséről,

f) a törvényben meghatározott körben gondoskodik a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatok ellátásáról,

g) javaslatot tesz a kulturális örökségvédelmi célok elérését szolgáló gazdasági szabályozórendszer kialakítására, részt vesz a kulturális örökségvédelem gazdasági, pénzügyi alapjainak biztosításában,

h) gyakorolja a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben foglalt - számára megállapított - jogokat.

4. §[6] A miniszter

a) az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel és a külügyminiszterrel együttműködve részt vesz a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának ápolásával kapcsolatos állami feladatok ellátásában, ideértve a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az anyaországok közötti kulturális kapcsolatok fenntartását,

b) a külügyminiszterrel együttműködve részt vesz a Magyar Köztársaság területén kívül élő magyarság kultúrájának ápolásával kapcsolatos állami feladatok ellátásában,

c) ellátja a határon túli magyarság vonatkozásában jogszabály, valamint nemzetközi szerződés által a hatáskörébe utalt feladatokat.

5. §[7] A miniszter - az egyházi kapcsolatokért felelős címzetes államtitkár közreműködésével - ellátja az egyházügyi és egyházakkal való kapcsolattartásból adódó feladatokat, valamint azok kormányzati koordinációját.

6. § (1) A miniszter - a külügyminiszterrel együttműködve -

a) külpolitikai célokkal összhangban meghatározza a nemzetközi kulturális kapcsolatok, valamint a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztésének irányelveit és programjait, gondoskodik ezek végrehajtásának megszervezéséről, illetőleg összehangolásáról, elősegíti más népek kultúrájának magyarországi megismerését,

b) előkészíti az állam- és kormányközi kulturális egyezményeket, megszervezi az egyezményekből a kulturális ágazatra háruló feladatok végrehajtását, előkészíti és megköti az állam- és kormányközi egyezményekben foglaltak megvalósítására irányuló - a feladatokat meghatározó - megállapodásokat, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról,

c) a kulturális területen ellátja az ösztöndíjasok külföldre küldésével, illetőleg Magyarországon való fogadásával összefüggő feladatokat,

d) ellátja a külföldi magyar kulturális intézetek irányítását és felügyeletét.

(2) A miniszter

a) a kulturális örökséggel kapcsolatos feladatainak megvalósítása érdekében kapcsolatot tart más államok kormányzati szerveivel,

b) segítséget nyújt a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában, valamint megőrzésében,

c) előmozdítja a magyar történeti és művelődéstörténeti értékek külföldi megismertetését,

d)[8] együttműködik az igazságügy-miniszterrel és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével a szerzői joggal kapcsolatos jogszabályok és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények előkészítésében.

e) gondoskodik az európai integrációval összefüggésben a kulturális ágazatra háruló feladatok végrehajtásáról,

f) ellátja a határokat átlépő televíziózásról szóló európai egyezményben foglaltak érvényesítésével kapcsolatos feladatokat.

(3)[9] A miniszter - az oktatási miniszterrel együttműködve - ellátja a magyar nyelv és kultúra megőrzése, terjesztése és megismertetése, valamint kutatása és oktatása terén jelentkező feladatokat.

7. § A miniszter

a) közreműködik az ágazati irányítási körébe tartozó feladatok megvalósulásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában,

b) dönt a hatáskörébe utalt központi állami pénzeszközök felhasználásáról,

c) közreműködik az országos érdekegyeztetés kormányzati feladatainak ellátásában, továbbá az érintett érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztető fórumokat működtet,

d) intézményeket létesít és tart fenn,

e) segíti az irányítása alá tartozó intézmények kutatási tevékenységét,

f) ellátja az Országos Képzési Jegyzékben ágazatához tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter feladatait,

g) gyakorolja az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásban az őt megillető feladat- és hatásköröket,

h) meghatározza az ágazati képesítési feltételeket és a pályázati rendszert,

i) kidolgozza és érvényesíti a kormányzati bérpolitika ágazati szempontjait,

j) gondoskodik a biztonsági, védelmi (munka-, tűz-, vagyon-, polgári és honvédelmi) és az ellenőrzési szakfeladatok végrehajtásáról, továbbá a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

k) ellátja - a 3. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakon kívül - hatáskörébe utalt hatósági (jogalkalmazási) feladatokat.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 152/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2002.07.05.

[2] Megállapította a 152/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.07.05.

[3] Beiktatta a 174/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.05.31.

[4] Megállapította a 152/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.07.05.

[5] Megállapította a 152/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2002.07.05.

[6] Megállapította a 290/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.10.29.

[7] Megállapította a 290/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.10.29.

[8] Megállapította a 152/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2002.07.05.

[9] Beiktatta a 291/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2005.01.01.