290/2004. (X. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"4. § A miniszter

a) az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel és a külügyminiszterrel együttműködve részt vesz a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának ápolásával kapcsolatos állami feladatok ellátásában, ideértve a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az anyaországok közötti kulturális kapcsolatok fenntartását,

b) a külügyminiszterrel együttműködve részt vesz a Magyar Köztársaság területén kívül élő magyarság kultúrájának ápolásával kapcsolatos állami feladatok ellátásában,

c) ellátja a határon túli magyarság vonatkozásában jogszabály, valamint nemzetközi szerződés által a hatáskörébe utalt feladatokat."

2. §

Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A miniszter - az egyházi kapcsolatokért felelős címzetes államtitkár közreműködésével - ellátja az egyházügyi és egyházakkal való kapcsolattartásból adódó feladatokat, valamint azok kormányzati koordinációját."

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat-és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. §-a és 6. §-ának (2) bekezdése.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter