167/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (3) bekezdése a következő d) alponttal egészül ki:

[(3) A Hivatal szervezeti keretei között önálló feladatkörrel működnek]

"d) a Hivatal meghatározott szakmai feladatot ellátó címzetes államtitkárai és titkárságaik."

2. §[1]

3. §

(1) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A miniszter - az át nem ruházható jogkörei kivételével, a Hivatal önálló feladatkörű politikai államtitkárai útján, illetőleg közreműködésével - ellátja]

"j) a közpénzek felhasználása feletti ellenőrzés;" (terén jelentkező kormányzati teendőket.)

(2) Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a)-c) és e)-f), valamint j) alpontjaiban meghatározott miniszteri feladat- és hatáskör részletezését a rendelet 1-5. számú mellékletei tartalmazzák."

4. §

Az R. e rendelet mellékletével mint 5. számú melléklettel egészül ki.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 167/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelethez

A közpénzek felhasználása feletti ellenőrzéssel kapcsolatos feladat- és hatáskör

I.

A miniszter a közpénzek felhasználása feletti ellenőrzéssel összefüggő feladatait az e feladatok ellátásával megbízott politikai államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) útján látja el.

II.

A miniszter a közpénzek, a közvagyon átlátható és hatékony felhasználásának, valamint az államháztartás pénzügyi és ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztésével kapcsolatos kormányzati célkitűzések megvalósulása érdekében, a közpénzek felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatkörében

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a közpénzek mozgását, rendeltetésszerű felhasználását, a közpénzek felhasználására irányuló döntéseket és intézkedéseket;

b) javaslatot tesz az arra feljogosított szerveknek és hatóságoknak a szükséges vizsgálatok, intézkedések megtételére, eljárások kezdeményezésére, lefolytatására;

c) elemzi, összegzi és értékeli az irányítása, felügyelete alá tartozó és más szervek nyilvános jelentéseit, megállapításait, a vizsgálatok során kapott információkat és egyéb adatokat;

d) a c) és d) pontban foglalt feladatai teljesítésével elősegíti a közélet tisztaságát veszélyeztető cselekmények, tendenciák, az állami vagyont megkárosító, a költségvetési források elköltését kedvezőtlenül befolyásoló cselekmények, tevékenységek, jelenségek, visszásságok feltárását;

e) feltárja, elemzi, illetőleg jelzi azokat az okokat és körülményeket, jogszabályi és államigazgatási strukturális tényezőket, valamint az ezekhez kapcsolódó felelősségi viszonyokat, amelyek a közélet tisztaságát veszélyeztető jelenséget előidézték vagy lehetővé tették, illetve a jövőben ezt eredményezhetik;

f) az illetékes miniszterek bevonásával korrupcióellenes cselekvési programot dolgoz ki;

g) részt vesz az államháztartás reformjához szükséges szabályozási koncepció kidolgozásában;

h) figyelemmel kíséri a közpénzek felhasználásával megvalósuló közbeszerzési és vagyongazdálkodási tevékenységet;

i) közreműködik a Kormány irányítása alá tartozó ellenőrzési, ellenőrzés-fejlesztési tevékenységet végző szervezetek munkájának összehangolásában;

j) kapcsolatot tart a közpénzek felhasználását ellenőrző nem kormányzati irányítás alatt álló más szervezetekkel, így különösen az Állami Számvevőszékkel és a Közbeszerzések Tanácsával;

k) közreműködik a magyar támogatási rendszer EU-konform átalakításában;

l) ellenőrzi a részben vagy egészben állami tulajdonú gazdasági társaságok, pénzügyi szervezetek tulajdonosi irányításával kapcsolatos ellenőrzéssel összefüggő feladatok végrehajtását;

m) rendszeresen tájékoztatja a Kormányt tevékenységéről, az ennek során tett megállapításairól, javaslatairól.

III.

Az államtitkár a feladatai ellátása során

a) együttműködik a Kormány irányítása alá tartozó, ellenőrző tevékenységet folytató szervekkel - különös tekintettel a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, a bűnüldöző szervekkel, a közalapítványokkal, a köztestületekkel, továbbá a részben vagy egészben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal, a Kormány által irányított szerv hozzájárulásával létrehozott alapítványokkal, a társadalmi szervezetekkel, illetőleg az ellenőrző tevékenységet folytató más ellenőrző szervezetekkel;

b) előkészíti, illetőleg véleményezi a feladatkörébe tartozó döntések és intézkedések, valamint jelentések és tájékoztatások tervezeteit, véleményezi a közpénzek felhasználását érintő jogszabályok tervezeteit, szakterületét érintően kezdeményezi a szükséges jogszabály-módosításokat;

c) segíti a miniszter kormányzati ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos jogkörének gyakorlását;

d) gondoskodik a szakterületét érintő országgyűlési beszámoló és tájékoztató anyagok, valamint interpellációkra és kérdésekre adandó válaszok előkészítéséről.

IV.

1. Az államtitkár feladatainak ellátását a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretében működő Közpénzügyi Államtitkárság segíti.

2. A Közpénzügyi Államtitkárságot az államtitkár vezeti; e feladatkörében megállapítja a szervezeti működés rendjét, és a személyi állomány tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogkört."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 286/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.29.

Tartalomjegyzék