286/2004. (X. 28.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

(1) A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A Hivatal szervezeti keretei között működnek]

"e) a tárca nélküli miniszterek és hivataluk (titkárságuk)."

(2) Az R. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal általános jogkörű politikai államtitkára

- az e jogállásából következő feladatain túlmenően a) ellátja a kormányzati munka politikai és stratégiai tervezéséből, elemzéséből, kommunikációs koordinálásából, valamint ezek dokumentálásából adódó tevékenység- és belső szervezetirányítási feladatokat;

b) közreműködik a koalíciós együttműködés Hivatalra háruló feladatai ellátásában."

2. §

Az R. 3. §-a a következő új k) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi k) pontjának jelölése l) pontra változik:

(A miniszter)

"k) ellátja a Nemzeti Sporthivatal felügyeletét és gyakorolja az alapító szervet megillető jogokat;"

3. §

(1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[(1) A miniszter - a Hivatal meghatározott feladattal megbízott politikai és címzetes államtitkárai közreműködésével - ellátja]

"l) a sportügyek"

(terén jelentkező kormányzati teendőket.)

(2) Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés b) és l) pontjában meghatározott miniszteri feladat- és hatáskör részletezését a rendelet 1. és 7. számú melléklete tartalmazza."

4. §

Az R. 6. §-ának o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a Kormány működésével kapcsolatban)

"o) ellátja - a Miniszterelnöki Kabinetiroda és az általános jogkörű politikai államtitkár közreműködésével - a kormányszóvivői feladatokkal, valamint a miniszterelnök és a Hivatal munkájával összefüggő tájékoztatási tevékenységet."

5. §

Az R. kiegészül az e rendelet melléklete szerinti új 7. számú melléklettel.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 3. §-ának d) pontja, valamint 4. §-a (1) bekezdésének g) és i) pontja, az R. módosításáról rendelkező 167/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a, továbbá a Kormány megalakulásával összefüggésben egyes feladat- és hatáskörök gyakorlásáról szóló 274/2004. (X. 7.) Korm. rendelet.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Melléklet a 286/2004. (X. 28.) Korm. rendelethez

[7. számú melléklet a 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelethez]

A sportügyekkel összefüggő feladat- és hatáskör

1. A miniszter ellátja a Nemzeti Sporthivatal (a továbbiakban: NSH) felügyeletét, amelyet az ezzel a feladattal megbízott címzetes államtitkár elnökként (a továbbiakban: elnök) vezet.

2. A miniszter a Kormány sportpolitikai feladatainak teljesítése érdekében

a) javaslatot tesz a Kormány részére - az érintett miniszterekkel együttműködve - a sporttal kapcsolatos kormányzati koncepciókra, programokra, valamint összehangolja az érintett miniszterek sporttal kapcsolatos tevékenységét;

b) közreműködik az aktív, mozgásgazdag szabadidőtöltéssel, az egészségmegőrzéssel és -fejlesztéssel, valamint az egészségügy területén a megelőzéssel összefüggő állami feladatok végrehajtásában;

c) sportcélú, kis- és középvállalkozásokat ösztönző programokat kezdeményez;

d) ellátja a sporttal kapcsolatos szakképesítés, felsőfokú szakirányú továbbképzés, továbbá az Országos Képzési Jegyzék alapján hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter jogkörét;

e) ellátja a külföldön szerzett sportszakmai képesítések elismerésével kapcsolatban a külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

3. A miniszter a sporttal kapcsolatos nemzetközi feladatai körében:

a) a Kormány képviseletében külön, előzetes felhatalmazás alapján ellátja - a külügyminiszterrel egyetértésben - a sportcélú két- vagy többoldalú nemzetközi egyezmények előkészítésének, megkötésének és végrehajtásának feladatait;

b) feladat- és hatáskörében koordinálja a sporttal kapcsolatos nemzetközi egyezményekkel, ajánlásokkal kapcsolatos jelentések, vélemények előkészítését, gondoskodik a sporttal kapcsolatos nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásáról, és közreműködik a sporttal összefüggő nemzetközi kötelezettségeken alapuló jogalkotói munkában.

Tartalomjegyzék