195/2002. (IX. 6.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. §-a (6) bekezdésének a) pontjában, valamint 59. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendeletet a következők szerint módosítja:

1. §

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § kiegészül a következő (2)-(3) bekezdésekkel és a jelenlegi (2)-(3) bekezdések számozása (4)-(5) bekezdésekre változik:

(Záró rendelkezések)

"14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2003. január 1. napján lép hatályba. A nem e rendeletnek megfelelően előállított termékeket és csomagolásokat 2004. január 1-jéig a forgalomból ki kell vonni.

(2) E rendelet 8-9. §-ai és 11-12. §-ai 2002. szeptember 15-én lépnek hatályba.

(3) A Hgt. 56. §-ának (8) bekezdésében meghatározott hasznosítási arányokat a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a csomagolásra vonatkozó ütemezésben kell teljesíteni."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök