5/2002. (II. 15.) GM rendelet

a háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a 230 V-os 50 Hz-es hálózati feszültségről működtetett új háztartási hűtőszekrényekre, fagyasztott élelmiszert tároló hűtőszekrényekre, élelmiszer-fagyasztó ládákra, élelmiszer-fagyasztó szekrényekre és ezek kombinációjára (a továbbiakban együtt: hűtőkészülékek) terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a más energiaforrásokról, különösen akkumulátorokról is működtethető,

b) az abszorpciós elven működő, és

c) az egyedi

háztartási hűtőkészülékekre.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által jóváhagyott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett európai szabvány, amelyet a vonatkozó magyar eljárási rendnek megfelelően közzétettek,

b) műszaki dokumentáció: a hűtőkészülék-típushoz összeállított irat, amely tartalmazza a hűtőkészülék azonosító adatait, tervezési jellemzőit, valamint a villamosenergia-fogyasztás mérési adatait és azok összehasonlítását, az e rendeletben meghatározott követelményekkel,

c)[1] fogyasztóvédelmi hatóság: a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott hatóság.

Megengedhető legnagyobb villamosenergia-fogyasztás

3. §

(1)[2] Csak olyan hűtőszekrény hozható forgalomba, illetőleg vehető használatba, amely megfelel a külön jogszabályban meghatározott öko-tervezési követelményeknek és amelynek villamosenergia-fogyasztása nem haladja meg az e rendelet mellékletében meghatározott megengedhető villamosenergia-fogyasztási értéket.

(2) A hűtőkészülék gyártója felelős azért, hogy a forgalomba hozott minden egyes hűtőkészülék megfeleljen az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(3) Amennyiben a hűtőkészüléknek

a) a gyártója nem állapítható meg, vagy

b)[3] nincs Magyarországon gyártója vagy a gyártónak Magyarországon letelepedett meghatalmazott képviselője, valamint

c) nincs az Európai Közösségben gyártója vagy letelepedett meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: gyártó)

a rendeletben foglalt előírások betartásáért a berendezés forgalomba hozója felel.

Műszaki dokumentáció

4. §

(1) A gyártó köteles műszaki dokumentációt összeállítani.

(2) A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a gyártó nevét és székhelyét;

b) a hűtőkészülék típusának egyértelmű azonosításához szükséges adatokat;

c) a hűtőkészülék típusának fő tervezési jellemzőivel kapcsolatos információkat, szükség szerint rajzokat is beleértve, és különösen azokat, melyek érdemben kihatnak a villamos energia fogyasztására (méretek, térfogat, kompresszor jellemzők, speciális jellemzők stb.);

d) az üzemeltetési utasításokat, ha vannak ilyenek;

e) az (5) bekezdés alapján végzett villamosenergia-fogyasztási mérések eredményeit az e rendelet mellékletében meghatározott energiafogyasztási követelményekkel összehasonlítva.

(3) A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak kiértékelését, hogy megfelel-e a hűtőkészülék a rendelet követelményeinek.

(4) A gyártó a rendeletben foglaltak teljesítésére egyéb célra létrehozott műszaki dokumentációt is használhat, amennyiben az megfelel e rendelet követelményeinek.

(5) A gyártó felelős az e rendelet hatálya alá eső minden egyes hűtőkészülék villamosenergia-fogyasztásának meghatározásáért az MSZ EN 153-ban meghatározott vagy azzal egyenértékű eljárásoknak megfelelően, valamint azért, hogy a készülék megfeleljen az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

(6) A gyártónak a gyártási folyamat során minden szükséges intézkedést meg kell tennie azért, hogy a hűtőkészülékek megfeleljenek a műszaki dokumentációnak.

A megfelelőség tanúsítása

5. §

(1) A gyártónak a hűtőkészülékek megfelelőségének tanúsítása érdekében a műszaki dokumentáció alapján, az e rendelet mellékletében meghatározott villamosenergia-fogyasztási követelményeket tartalmazó megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie, mely szerint a gyártó írásban nyilatkozik, hogy a hűtőkészülék megfelel e rendelet előírásainak.

(2) A megfelelőségi nyilatkozatot magyar nyelven kell kiállítani. Amennyiben a megfelelőségi nyilatkozatot nem magyar nyelven állították ki, annak hitelesített fordítását kell elkészíttetni.

(3) A hűtőkészülék gyártója köteles megőrizni a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, valamint műszaki dokumentációt a gyártást követő 3 évig.

Megfelelőségi jelölés

6. §

(1)[4] A gyártó a megfelelőségi nyilatkozat alapján a forgalomba hozatal előtt a hűtőkészüléket a külön jogszabály szerinti megfelelőségi jelöléssel látja el.

(2) A megfelelőségi jelölést jól látható helyen kell a hűtőkészüléken elhelyezni.

(3) Tilos olyan jelölések elhelyezése a hűtőkészüléken, amelyek alkalmasak lehetnek a félrevezetésre a megfelelőségi jelölés vonatkozásában.

Ellenőrzés

7. §

(1) Az e rendeletben foglaltak teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

(2) A megfelelőségi jelöléssel ellátott hűtőkészülékek forgalomba hozatala nem akadályozható meg, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy az nem felel meg az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

8. §

A hűtőkészülékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló határozatokról a hatóságnak - megfelelő indokolással - tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2003. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 3. § (3) bekezdésének c) pontja és a 8. §-a a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

10. §[5]

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 96/57/EK irányelve (1996. szeptember 3.) a háztartási elektromos hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiahatékonysági követelményeiről, 9. cikk (1) bekezdés,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/32/EK irányelve (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, 21. cikk 2. pont.

Dr. Matolcsy György s. k.,

gazdasági miniszter

Melléklet az 5/2002. (II. 15.) GM rendelethez

A hűtőkészülék maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztásának kiszámítási módszere és a megfelelőség ellenőrzési eljárása

A hűtőkészülék villamosenergia-fogyasztását kWh/24 órában kell kifejezni. Az energiafogyasztásra vonatkozó előírások meghatározásakor figyelembe kell venni a fogyasztást befolyásoló fő tényezőket: a készülék kategóriáját, térfogatát és a használat helyére jellemző éghajlati viszonyokat. A hűtőkészülék maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztását egy lineáris egyenlet határozza meg, mely a készülék térfogatának függvénye és minden egyes készülékkategóriához más egyenletet kell alkalmazni.

Az ellenőrzési eljárás lépései:

1. Egy adott készülék maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztásának meghatározásához be kell sorolni a készüléket az alábbi listából választott megfelelő kategóriába:

KategóriaMeghatározás
1Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesz nélkül2
2Hűtőkészülék/fagyasztott élelmiszert tároló készülék 5 °C és/vagy 12 °C hőmérsékletű rekesszel
3Hűtőszekrény, csillag nélküli alacsony hőmérsékletű rekesszel
4Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesszel(*)
5Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesszel(**)
6Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesszel(***)
7Hűtőszekrény/fagyasztókészülék, fagyasztórekesszel(****)
8Élelmiszer-fagyasztó szekrény, álló
9Élelmiszer-fagyasztó, láda
10Hűtőszekrény/fagyasztószekrény kettőnél több ajtóval vagy a fentiekhez nem tartozó egyéb készülékek

2. A hűtőkészülékek különböző hőmérsékleteken tartott különböző rekeszeket tartalmaznak (melyek jelentős hatással vannak a villamosenergia-fogyasztásra), a maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztást a módosított térfogat függvényében kell meghatározni, a különböző rekeszek térfogatainak súlyozott összege alapján.

A hűtőkészülék módosított térfogata (Vmód.):

ahol:

WC = (25-TC)/20

TC = az egyes rekeszek tervezési hőmérséklete (°C-ban),

VC = a készülékben egy adott típusú rekesz nettó térfogata,

FC = 1,2-vel, jégmentes (No Frost) rekeszek és 1-gyel más rekeszek esetén,

CC = 1 a normál (N) és szokásosnál alacsonyabb hőmérsékletű (SN) éghajlati osztályokhoz tartozó hűtőkészülékek esetén,

CC = XC a szubtrópusi (ST) éghajlati osztályhoz tartozó hűtőkészülékek esetén,

CC = YC a trópusi (T) éghajlati osztályhoz tartozó hűtőkészülékek esetén.

2Bármilyen -6 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérsékletű rekesz.

A különböző rekesztípusokhoz tartozó XC és YC súlyozási együtthatók értékei:

A rekesz hőmérsékletének megfelelően az XC és YC súlyozási együtthatók értékeinek táblázata

XCYC
Pince hőmérsékletű rekesz1,251,35
Friss élelmiszert tároló rekesz1,201,30
0 °C hőmérsékletű rekesz1,151,25
Csillag nélküli rekesz1,151,25
1 csillagos (*) rekesz1,121,20
2 csillagos (**) rekesz1,081,15
3 csillagos (***) és 4 csillagos (****) rekeszek1,051,10

Mind a módosított térfogat, mind a nettó térfogat literben van kifejezve.

3. A maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztást (Emax kWh/24 órában kifejezve, 2 tizedeshely pontossággal kiszámítva), egy Vmód. módosított térfogatú készüléktípus esetében a következő egyenletek fejezik ki az egyes készülék kategóriáiban:

KategóriaMeghatározásEmax (kWh/24 h)
1Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesz nélkül(0,207 × Vmód.+ 218)/365
2Hűtőkészülék/fagyasztott élelmiszert tároló készülék
5 °C és/vagy 12 °C hőmérsékletű rekesszel(0,207 × Vmód.+ 218)/365
3Hűtőszekrény, csillag nélküli, alacsony hőmérsékletű
rekesszel
(0,207 × Vmód.+ 218)7365
4Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesszel (*)(0,557 × Vmód+ 166)7365
5Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesszel (**)(0,402 × Vmód.+ 219)7365
6Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesszel (***)(0,573 × Vmód. +206)/365
7Hűtőszekrény/fagyasztókészülék, fagyasztórekesszel
(****)(0,697 × Vmód. +272)/365
8Élelmiszer-fagyasztó szekrény, álló(0,434 × Vmód.+ 262)/365
9Élelmiszer-fagyasztó, láda(0,480 × Vmód.+ 195)/365

Kettőnél több ajtós hűtőszekrények/fagyasztószekrények esetén vagy a fent nem említett egyéb készülékek esetében a maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztást (Emax) a legalacsonyabb hőmérsékletű rekesz hőmérséklete és csillag szerinti besorolása határozza meg az alábbiak szerint:

A leghidegebb rekesz hőmérsékleteKategóriaEmax (kWh/24 óra)
> - 6 °C1/2/3(0,207 × Vmód.+ 218)/365
£ - 6°C(*)4(0,557 × Vmód.+ 166)/365
£ - 12°C(**)5(0,402 × Vmód.+ 219)/365
£ - 18°C(***)6(0,573 × Vmód.+206)/365
£ - 18 °C (****)7(0,697 × Vmód +272)/365

Vizsgálati eljárások annak ellenőrzésére, hogy egy készüléktípus megfelel-e a rendelet villamosenergia-fogyasztási követelményeinek

Ha az MSZ EN 153 szerint, vagy azzal egyenértékű módon ellenőrzött hűtőkészülék villamosenergia-fogyasztása kisebb vagy egyenlő mint a kategóriájában maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztási érték, ami a számított Emax+15%, a készüléktípus megfelel a rendelet villamosenergia-fogyasztási követelményeinek.

Amennyiben a készülék villamosenergia-fogyasztása nagyobb, mint Emax+15%, meg kell mérni további három készülék villamosenergia-fogyasztását. Amennyiben ezen három készülék villamosenergia-fogyasztásainak számtani középértéke kisebb vagy egyenlő mint Emax+10%, a készüléktípus ez esetben is megfelel a rendelet villamosenergiafogyasztási követelményeinek.

Ha a számtani középérték túllépi az Emax+10% értéket, a készülék nem felel meg a rendelet villamosenergiafogyasztási követelményeinek.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[2] Megállapította a 92/2007. (XI. 22.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.12.22.

[3] Módosította a 25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.08.24.

[4] Az egységes megfelelőségi jelölés használatáról szóló 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet.

[5] Megállapította a 92/2007. (XI. 22.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.12.22.

Tartalomjegyzék