387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése

1. §[1] Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével - közigazgatási hatósági ügyekben

a)[2] a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal),

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi főigazgatóság),

c)[3] a Pest Vármegyei Kormányhivatalt,

d)[4]

e) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)

jelöli ki.

2. §[5] Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

2/A. §[6]

3. § (1) A Kormány

a)[7] a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 19. §-ában, 43/A. § (1)-(3) bekezdésében, 45/B. §-ában,

b)[8]

c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 56/A. § (5) bekezdésében, 72. § (3) bekezdésében, 163. § (2) bekezdésében,

d) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 63/A. § (3) bekezdésében, 113. § (2) bekezdésében,

e)[9]

f) a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 11. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontjában,

g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111. § (2) bekezdés m) pontjában,

h) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5. § (1) bekezdésében

i)[10] a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2013. Korm. rendelet) 17. § (3) bekezdésében

j)[11] a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] 8. cikkében

k)[12] a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/2394 rendelet] 27. cikk (1) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány

a) az Fgytv. 17. § (5) bekezdésében,

b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontjában,

c)[13]

d)[14] a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 9. §-ában, 11. § (1) bekezdésében, 18. § e) pontjában,

e)[15] a Vet. 163. § (1) és (3) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert és a kormányhivatalt jelöli ki.[16]

(3) A Kormány

a)[17] az Fgytv. 17/D. § (8) bekezdésében, 38. § (4) bekezdés a) pontjában, 48. § (3) bekezdésében,

b) a Get. 108/A. § (7) bekezdésében,

c) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 91. § (2a) bekezdésében,

d) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §-ában, és

e) a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében

f)[18] az (EU) 2018/302 rendeletben

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.[19]

(3a)[20] A Kormány

a) a fővárosi székhelyű vállalkozások ellen benyújtott képviseleti keresetek esetében az Fgytv. 38. § (4) bekezdés a) pontjában,

b) az Fgytv. 47. § (1a) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(4) A Kormány

a)[21]

b)[22] az Fgytv. 16/B. §-ában, az Fgytv. 2. § h) pontja szerinti közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, valamint a külön törvényben meghatározott egyéb vállalkozás esetében 17/A. §-ában, 17/B. §-ában, 17/D. § (1)-(2) és (6a) bekezdésében, 29. § (11) bekezdésében, 37/B. §-ában foglaltak,

c) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak,

d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontjában meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek,

e)[23]

f)[24] a Tszt. 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 8. § (1) bekezdés b) pontjában, 10. § a) pontjában foglaltak,

g) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5/C. és 5/D. §-ában foglaltak,

h) a Vet. 57. §-ában foglaltak,

i) a Get. 64. §-ában foglaltak,

j) az Fttv. 10. § (1) bekezdésében foglaltak,

k)[25] a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/F. § és 24. § (1) bekezdésében foglaltak,

l)[26] a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/E. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak,

m) a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény alapján a miniszter piacfelügyeleti hatáskörével összefüggő ügyek,

n) a Ht. 30. §-ában, 83. §-ában, 91. § (5) és (5a) bekezdésében foglaltak,

o) az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 11. §-ában foglaltak,

p)[27] a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak,

q)[28] a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 32. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglaltak,

r)[29] a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak,

s)[30] a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak

t)[31] az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. §-ában foglaltak

u)[32] a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/644 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/644 rendelet] 7. cikkében foglaltak

tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.[33]

(4a)[34] A (4) bekezdésben foglaltakkal megegyezően a Kormány

a) az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltak,

b) a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében, 6. §-ában foglaltak,

c) az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 8. §-ában foglaltak,

d) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésében, 12. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak,

e) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 80. §-ában foglaltak,

f) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § 11. pontjában foglaltak,

g) a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában, 4. § (2) bekezdésében foglaltak,

h) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak,

i) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdésében foglaltak,

j)[35] a 39/2013. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak,

k) a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak

tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.[36]

(4a)[37]

(4b)[38] A Kormány a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 27. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a nemzetközi kereskedelmi repülőtér székhelye szerint illetékes kormányhivatalt jelöli ki.

(4c)[39]

(4d)[40] A Kormány fogyasztóvédelmi hatóságként a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 14-15. §-ában, 72. §-ában foglaltak tekintetében a katasztrófavédelmi főigazgatóságot, a 104. § (2) bekezdésében, a 108. § (3) bekezdésében és a 109. § (8) bekezdésében foglaltak tekintetében a kormányhivatalt jelöli ki.

(4e)[41] A katasztrófavédelmi főigazgatóság (4d) bekezdés szerinti hatósági hatáskörébe tartozó ügyekben a hatósági ellenőrzési feladatokat a katasztrófavédelmi főigazgatóság és illetékességi területén a katasztrófavédelmi igazgatóság látja el.

(4f)[42] A Kormány a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet 18/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

(5)[43] Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 11. § (1) bekezdés e) pont ef) alpontja szerinti esetben a vámtitokról a kormányhivatalt a miniszter útján kell tájékoztatni.

(6) A miniszter és a kormányhivatal:[44]

a) szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;

b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg;

c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, illetve végeztet, és közzéteszi azok eredményét;

d) módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében;

e) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését;

f) prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat lát el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében.

(7)[45] A Kormány a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak követésének betartása végett piacfelügyeleti hatóságként a minisztert és a kormányhivatalt jelöli ki.

(8)[46] A miniszter és a kormányhivatal piacfelügyeleti feladat- és hatáskörükben ellenőrzi az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4-9., valamint 11-16. cikkében foglalt követelmények betartását, és eljár azok megsértése esetén.

(9)[47] A Kormány a fogyasztók és a vállalkozások részére a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályi előírásokról, valamint a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési eszközökről való tájékoztatás tárgyában - az általuk ellátott feladatoknak megfelelően - a kormányhivatalt jelöli ki.

(10)[48]

4. § (1) A közigazgatási hatósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az a szerv végzi, amely az adott döntést hozta.

(2)[49] A közigazgatási hatósági döntés elleni közigazgatási per esetén az erre vonatkozó bírósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat a Pest Vármegyei Kormányhivatal végzi.

(3)[50] A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal által megkötendő hatósági szerződés érvényességéhez a Pest Vármegyei Kormányhivatal hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződés közzétételét az a szerv végzi, amely az adott szerződést megkötötte.

(4) A fogyasztóvédelmi hatóság honlapja alatt a miniszter által üzemeltetett honlapot kell érteni.

2. A miniszter feladatai a fogyasztóvédelmi hatóság tevékenységével összefüggésben

5. § (1)[51] A fővárosi és vármegyei kormányhivataloknak a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatainak, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

(2) A miniszter

a)[52] a több fővárosi és vármegyei kormányhivatal illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;

b)[53] a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető főispánt a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan - a fővárosi és vármegyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárása kivételével - konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja;

c)[54] évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető főispánt a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörébe tartozó tevékenységéről.

(3)[55] A főispán a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan illetékességi területén megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott területi és országos vizsgálatokat.

(4) A miniszter

a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, ha azok elkészítése nem a miniszter feladatkörébe tartozik;

b) szükség szerint javaslatot tesz az illetékes miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;

c) működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;

d) jóváhagyja a fogyasztóvédelmi hatóság Ellenőrzési és Vizsgálati Programját;

e)[56] koordinálja a fővárosi és vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokat;

f)[57] végzi, illetve végezteti a feladatainak és a kormányhivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörének ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;

g)[58] gondoskodik a fővárosi és vármegyei kormányhivatal kormánytisztviselőinek szakmai továbbképzéséről;

h) együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó állami szervekkel;

i) az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a hazai Európai Fogyasztói Központot;

j)[59] ellátja a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (2) bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait;

k) ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok kezelésével összefüggő feladatokat.

3.[60]

6. §[61]

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

8. § (1) E rendelet

a) 1. §-a a fogyasztói védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 2009. április 23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 1. §-a, 4. § (1) bekezdése, 3. § (6) bekezdése és az 5. § (4) bekezdés c) pontja a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) 3. § (6) bekezdése a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) 3. § (4) bekezdés m) pontja az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) 5. § (4) bekezdés c) pontja az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) 5. § (4) bekezdés i) pontja a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv)

g)[62] a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított 3. § (4) bekezdés t) pontja az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2302/EU (2015. november 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

h)[63] 3. § (3) bekezdése és (3a) bekezdés a) pontja a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetekről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1818 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontja a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről ("Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről") szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b)[64] 3. § (4) bekezdés m) pontja a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) 3. § (7) bekezdése a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) 3. § (8) bekezdése az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

e)[65] 3. § (1) bekezdés j) pontja és 3. § (3) bekezdés f) pontja az (EU) 2018/302 rendelet

f)[66] 3. § (1) bekezdés k) pontja és 3. § (3a) bekezdése az (EU) 2017/2394 rendelet,

g)[67] 3. § (4) bekezdés u) pontja az (EU) 2018/644 rendelet

h)[68] a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. §[69] E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (4) bekezdés b) pontjának, p)-s) pontjának, valamint 3. § (4a) bekezdésének hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

10. §[70] A Felügyelet fogyasztóvédelmi hatóságként történő kijelölését a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[2] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2021.10.01.

[5] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2022.12.27.

[7] Megállapította a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.09.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2022.12.27.

[9] Hatályon kívül helyezte a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2020.12.31.

[10] Beiktatta a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.07.01.

[11] Beiktatta a 215/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.12.03.

[12] Beiktatta a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.17.

[13] Hatályon kívül helyezte az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatálytalan 2022.12.27.

[14] Megállapította a 213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.08.02.

[15] Megállapította az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.27.

[16] A záró szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[17] Megállapította az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.06.25.

[18] Beiktatta a 215/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.12.03.

[19] A záró szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Megállapította az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.06.25.

[21] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (6) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[22] Megállapította az 522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[23] Hatályon kívül helyezte az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § d) pontja. Hatálytalan 2022.12.27.

[24] Megállapította a 213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.08.02.

[25] Megállapította a 213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2017.08.02.

[26] Megállapította a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.07.13.

[27] Megállapította a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.07.01.

[28] Beiktatta a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.07.01.

[29] Beiktatta a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.07.01.

[30] Beiktatta a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.07.01.

[31] Beiktatta az 522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[32] Beiktatta a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.07.13.

[33] A záró szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[34] Beiktatta a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.07.01.

[35] Módosította a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[36] A záró szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[37] Hatályon kívül helyezte az 522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2017.12.30.

[38] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[39] Hatályon kívül helyezte az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2021.10.01.

[40] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[41] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[42] Beiktatta a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[43] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[44] A nyitó szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[45] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[46] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[47] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdése d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[48] Hatályon kívül helyezte az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatálytalan 2024.01.01.

[49] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[50] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[51] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[52] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[53] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[54] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[55] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[56] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[57] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdése f) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[58] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[59] Megállapította a 246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[60] Hatályon kívül helyezte az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2021.10.01.

[61] Hatályon kívül helyezte az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2021.10.01.

[62] Beiktatta az 522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[63] Beiktatta az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2023.06.25.

[64] Megállapította a 246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[65] Beiktatta a 215/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.12.03.

[66] Beiktatta a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.17.

[67] Beiktatta a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.07.13.

[68] Beiktatta a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[69] Beiktatta a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése. Hatályos 2017.07.01.

[70] Módosította a 246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2021.07.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére