7/2002. (II. 15.) GM rendelet

a háztartási mosogatógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 56 §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott, a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának érdekében a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a 230 V-os 50 Hz-es hálózati feszültségről működtetett háztartási mosogatógépek forgalomba hozatalára terjed ki, abban az esetben is, ha az nem háztartási célra történik.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) a más energiaforrás felhasználásával is működtethető háztartási mosogatógépre,

b) a használt állapotban értékesítésre kerülő háztartási mosogatógépre.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) energiahatékonysági címke: olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a háztartási mosogatógép azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás, valamint más lényeges segédanyag felhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, továbbá szemléletes értékelését,

b) adatlap: olyan tájékoztatás, amely tartalmazza a háztartási mosogatógép azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás, valamint más lényeges segédanyag felhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, valamint azok szabványos vizsgálati értékeit,

c) kiegészítő adat: a háztartási mosogatógép működésére vonatkozó adat, amely a háztartási mosogatógép energia- vagy más lényeges segédanyag felhasználásával kapcsolatos, vagy felhasználható annak értékeléséhez,

d) más lényeges segédanyag: víz, kémiai anyag vagy más közeg, amit a háztartási mosogatógép rendeltetésszerű működése során használ,

e) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által jóváhagyott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett európai szabvány, amelyet a vonatkozó magyar eljárási rendnek megfelelően közzétettek.

Műszaki dokumentáció

3. §

(1) A gyártó, meghatalmazott képviselője, illetve ezek hiányában az importáló (a továbbiakban együtt: gyártó) köteles műszaki dokumentációt összeállítani.

(2) A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a gyártó nevét és székhelyét,

b) a háztartási mosogatógép azonosítására szolgáló adatokat,

c) a típus fő tervezési jellemzőire vonatkozó információt - beleértve a műszaki rajzokat is -, különös tekintettel az energiafelhasználást lényegesen befolyásoló adatokra,

d) a vonatkozó honosított, harmonizált szabványok alapján végzett vizsgálatok jegyzőkönyveit vagy eredményeit,

e) magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót.

(3) A gyártó köteles a műszaki dokumentációt a gyártás megszűnése után 5 évig megőrizni.

Fogyasztók tájékoztatása

4. §

(1) A háztartási mosogatógép energiafelhasználásának ismérveiről a fogyasztókat adatlappal és energiahatékonysági címkével kell tájékoztatni.

(2) Az energiahatékonysági címke tartalmát és kialakítását a rendelet 1. számú melléklete, az adatlap tartalmát a rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(3) A háztartási mosogatógép energiahatékonysági osztályát, tisztítási hatékonysági és szárítási hatékonysági osztályát a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni, és az energiahatékonysági címkén, illetve az adatlapon feltüntetni.

5. §

(1) A háztartási mosogatógép csak a 4. § (2) bekezdésben meghatározott adatlappal ellátva hozható forgalomba.

(2) Az adatlapot a gyártónak kell rendelkezésre bocsátani. Ha a gyártó nem látja el adatlappal a háztartási mosogatógépet, a forgalmazó, illetve a háztartási mosogatógép bérbe- vagy lízingbeadója (a továbbiakban együtt: forgalmazó) köteles arról gondoskodni.

6. §

(1) A forgalmazó köteles a 9. § (1) bekezdésben meghatározott energiahatékonysági címkét a fogyasztó részére bemutatott háztartási mosogatógép külsején elöl vagy felül, jól láthatóan, takarásmentesen elhelyezni.

(2) A gyártó köteles az energiahatékonysági címkét térítésmentesen a forgalmazó rendelkezésére bocsátani. A rendelkezésre bocsátás módját a gyártó szabadon választja meg, ha azonban a forgalmazó energiahatékonysági címkét igényel, köteles azt haladéktalanul rendelkezésre bocsátani.

7. §

Csomagküldés útján vagy távollévők között kötött szerződés útján történő forgalmazás esetén a háztartási mosogatógép reklámjának és az értékesítéssel kapcsolatos más fogyasztói tájékoztatásnak [a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont] tartalmaznia kell a rendelet 3. számú mellékletében foglaltakat.

8. §

(1) Tilos a háztartási mosogatógépen olyan, az energiafelhasználásra vonatkozó címkét, jelzést, szimbólumot vagy feliratot elhelyezni, amely az e rendeletben foglaltaknak nem felel meg, és alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

(2)[1] A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzést a külön jogszabályban meghatározott módon kell a háztartási készüléken elhelyezni.

9. §

(1) A műszaki dokumentáció, az adatlap, valamint az energiahatékonysági címke adatainak egymással összhangban kell állni.

(2) A műszaki adatok valódiságáért a gyártó felelős.

10. §

Az e rendeletben foglaltak teljesítését a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek ellenőrzik, kivéve, ha a felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint nem minősül fogyasztónak.

Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet 2002. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendeletben foglaltak nem vonatkoznak azokra a háztartási mosogatógépekre, amelyek gyártását a rendelet hatálybalépése előtt megszüntették.

12. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 92/75/EGK a háztartási készülékek energia- és más erőforrás fogyasztásának címkézéssel és szabványos terméktájékoztatóval történő feltüntetéséről szóló irányelvével,

b) a Bizottság 97/17/EK irányelvével, a Tanács 92/75/EGK irányelvének végrehajtásáról, tekintettel a háztartási mosogatógépek villamosenergia-fogyasztásának címkén történő jelölésére.

Dr. Matolcsy György s. k.,

gazdasági miniszter

1. számú melléklet a 7/2002. (II. 15.) GM rendelethez

1.1. Az energiahatékonysági címke kialakítása

1.2. Jelölések az energiahatékonysági címkén

I. A gyártó neve vagy védjegye.

II. A készülék típusazonosítója.

III. A készülék energiahatékonysági osztálya a 4. számú mellékletnek megfelelően. A készülék osztálybesorolását a vonatkozó nyíllal azonos szinten kell elhelyezni.

IV. Az l980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi öko-címke, és "környezetbarát védjegy" jele, ha a termék gyártója a jelölés használatára jogosult.

V. Az energia felhasználás (kWh/ciklus) a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.

VI. A tisztítási teljesítmény osztály a 4. számú melléklet szerint.

VII. A szárítási hatékonyság osztály a 4. számú melléklet szerint.

VIII. A készülék befogadóképessége szabványos teríték esetén, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.

IX. A vízfelhasználás literben, a teljes szabvány ciklust alapul véve a vonatkozó szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.

X. Zajszint a szabvány ciklus alatt, amennyiben meghatározásra kerül a vonatkozó szabványok szerint.

2. Nyomdai előírások

2.1. Az energiahatékonysági címke méretei

2.2. Alkalmazott színek

CMYB - kékeszöld, bíborvörös, sárga, fekete.

Példa: 07X0: 0% kékeszöld, 70% bíborvörös, 100% sárga, 0% fekete.

Nyilak:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Körvonal színe: X070

Az energiahatékonysági címkén szereplő szöveg fekete, a háttér fehér színű.

2 számú melléklet a 7/2002. (II. 15.) GM rendelethez

Az adatlap

Az adatlap elkészíthető szöveges vagy táblázatos formában, egy meghatározott készülékre vagy a gyártó által forgalmazott készüléktípusokra, -családokra vonatkozóan.

Az adatlap az alábbi információkat tartalmazza, a megadott sorrendben:

1. A gyártó védjegye.

2. A készülék típusazonosítója.

3. A típus energiahatékonysági osztálya a 4. számú melléklet szerint. Az energiahatékonysági osztályt A-tól G-ig terjedő skálán kell feltüntetni (A - hatékonyabb; G - kevésbé hatékony). Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, az energiahatékonysági osztály kifejezhető más módon is, ha egyértelmű, hogy a skála A-tól G-ig terjed.

4. Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, a táblázatban felsorolt készülékek közül "környezetbarát védjeggyel" rendelkező készüléknél a sor fejrovatában a környezetbarát feliratot, a bejegyzés rovatban a környezetbarát jelet kell szerepeltetni.

5. A "szabvány ciklus" gyártó általi megnevezése, kódja vagy jelölése, amelyre a címkén és az adatlapon található információ vonatkozik.

6. Energiafelhasználás ciklusonként kWh-ban a szabvány ciklust alapul véve, a vizsgálati eljárásoknak megfelelően, a hideg vizes feltöltésű szabvány ellenőrző ciklusonkénti XYZ energia felhasználásként kell megadni a megfelelő szabványos vizsgálat alapján. A tényleges energiafelhasználás függ a készülék használatának módjától.

7. A tisztítási hatékonyság osztály a 4. számú melléklet szerint. Ennek kifejezése a tisztítási hatékonyság osztály skálán történik A-tól (magasabb) G-ig (alacsonyabb) terjedő határok között. Ez kifejezhető más módon is, ha egyértelmű, hogy a skála A-tól (magasabb) G-ig (alacsonyabb) terjed.

8. A szárítási hatékonyság osztály a 4. számú melléklet szerint. Ennek kifejezése a szárítási hatékonyság osztály skálán történik A-tól (magasabb) G-ig (alacsonyabb) terjedő határok között. Ez kifejezhető más módon is, ha egyértelmű, hogy a skála A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjed.

9. A berendezés befogadó képessége szabványos teríték esetén (1. számú melléklet VIII. adat).

10. Ciklusonkénti vízfelhasználás literben, szabvány ciklus alapján (1. számú melléklet IX. adat).

11. A szabvány ciklus program idejének meghatározása a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően.

12. A gyártó az 5-11. pontok szerinti információkat egyéb ciklusokra vonatkozóan is megadhatja.

13. Az átlagos becsült évi energia- (6. pont) és vízfelhasználás (10. pont) értékét 220 ciklusra kell kifejezni.

14. A szabvány ciklus alatti zajszint, amennyiben alkalmazható.

A címkén lévő információ a címke fekete-fehér vagy színes megjelenítéssel is megadható.

3. számú melléklet a 7/2002. (II. 15.) GM rendelethez

Csomagküldés és távollévők közötti szerződés útján történő forgalmazás

A csomagküldés útján vagy távollévők közötti szerződés útján történő forgalmazás esetén a háztartási mosogatógép reklámjának és a fogyasztói tájékoztatónak az alábbi adatokat kell tartalmaznia, a megadott sorrendben:

1. Energiahatékonysági osztály besorolás (2. számú melléklet, 3. pont).

2. Szabvány ciklus megnevezése (2. számú melléklet, 5. pont).

3. Energiafelhasználás (2. számú melléklet, 6. pont).

4. Tisztítási hatékonyság osztály (2. számú melléklet, 7. pont).

5. Szárítási hatékonyság osztály (2. számú melléklet, 8. pont).

6. Űrtartalom (1. számú melléklet, VIII. adat).

7. Vízfelhasználás (1. számú melléklet, IX. adat).

8. Becsült évi felhasználás (220 ciklus) (2. számú melléklet, 13. pont).

9. Zajszint, amennyiben alkalmazható (1. számú melléklet, X. adat).

Ha a táblázatban az adatlapon megjelenített egyéb adatot is feltüntetnek, azt a 2. számú mellékletben meghatározott módon és sorrendben kell megadni.

4. számú melléklet a 7/2002. (II. 15.) GM rendelethez

A háztartási mosogatógépek egyes jellemzőinek osztályba sorolási adatai

1. A készülék energiahatékonysági osztály besorolását az alábbiaknak megfelelően kell megállapítani:

A referencia fogyasztás (CR) kiszámítása az alábbiak szerint történik:

CR=1,35 + 0,025 × S ha S ≥ 10

CR=1,45 + 0,09 × S ha S ≤ 9

ahol S a berendezés befogadó képessége szabványos teríték esetén (1. számú melléklet, VIII. adat).

Az energiahatékonysági mutató EI=C/CR ahol C a berendezés energiafelhasználása (1. számú melléklet, V. adat).

A mosogatógépek osztályba sorolása energiahatékonyság szerint:

1. számú táblázat

Energiahatékonysági
osztály
EI energiahatékonysági
mutató
AEI < 0,64
B0,64 < EI < 0,76
C0,76 < EI < 0,88
D0,88I<1,00
E1,00I<1,12
F1,12I<1,24
GEI<1,24

2. Mosogatógépek osztályba sorolása tisztítási teljesítmény alapján:

2. számú táblázat

Tisztítási teljesítmény
osztály
PC tisztítási teljesítménymutató "szabvány ciklusra" a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően
APC > 1,12
B1,12 > PC > 1,00
C1,00 > PC > 0,88
D0,88 > PC > 0,76
E0,76 > PC > 0,64
F0,64 > PC > 0,52
G0,52 > PC

3. Mosogatógépek osztályba sorolása szárítási teljesítmény alapján:

3. számú táblázat

Szárítási teljesítmény
osztály
PD szárítási teljesítménymutató a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően
APD > 1,08
B1,08 > PD > 0,93
C0,93 > PD > 0,78
D0,78 > PD > 0,63
E0,63 > PD > 0,48
F0,48 > PD > 0,33
G0,33 > PD

Lábjegyzetek:

[1] A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére