111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESZCSM-KvVM együttes rendelet

a géntechnológiai módosításnak tekintendő, valamint annak nem minősülő eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeljük el:

1. §

A géntechnológiai módosításnak tekintendő tevékenységek:

a) rekombináns nukleinsav technikák, amelyek magukban foglalják a géntechnológiai anyag új kombinációinak létrehozását olyan nukleinsav molekulák beépítésével vírusba, bakteriális plazmidba vagy egyéb hordozóba, amelyeket bármilyen módon egy szervezeten kívül hoztak létre, és azok beépítését egy gazdaszervezetbe, amelyben azok természetes körülmények között nem fordulnak elő, de amelyekben azok képesek a folyamatos szaporodásra;

b) olyan technikák, amelyek magukban foglalják olyan öröklődő anyag közvetlen bejuttatását egy szervezetbe, amelyet a szervezeten kívül állítottak elő, beleértve a mik-roinjektálást, makroinjektálást és mikroenkapszulációt;

c) sejtfúziós (beleértve a protoplaszt-fúziót) vagy hibridizálási technikák, ahol ,öröklődő géntechnológiai anyag új kombinációival rendelkező élő sejteket állítanak elő két, illetve több sejt fuzionálásával olyan módszerekkel, amelyek természetes körülmények között nem fordulnak elő.

2. §

(1) Géntechnológiai módosításnak nem minősülő beavatkozásoknak tekintendők azon technikák és módszerek, amelyek nem foglalják magukban olyan rekombináns nukleinsav molekulák vagy géntechnológiával módosított szervezetek felhasználását, amelyek eltérnek a következő módon előállítottaktól:

a) mutagenezis,

b) növényi sejtfúzió (beleértve a protoplaszt-fúziót) olyan szervezetek esetében, amelyek géntechnológiai anyaga hagyományos nemesítési módszerekkel is kicserélhető.

(2) Az alábbi tevékenységek nem tekintendők géntechnológiai módosítást eredményezőknek, amennyiben nem foglalják magukban olyan rekombináns nukleinsav molekulák vagy géntechnológiával módosított szervezetek felhasználását, amelyeket az (1) bekezdésben szereplőktől eltérő technikákkal vagy módszerekkel állítottak elő:

a) in vitro megtermékenyítés,

b) természetes folyamatok, mint például: konjugáció, transzdukció, transzformáció,

c) poliploidia indukció.

3. §[1]

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő második hónap első napján lép hatályba, egyidejűleg a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvénynek a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén történő végrehajtásáról szóló 1/1999. (I. 14.) FVM rendelet 3. §-a hatályát veszti.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a genetikailag módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a Tanács 90/220/EGK irányelvének hatályon kívül helyezéséről szóló 2001/18/EK irányelve I/A-B mellékletével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Budapest, 2003. augusztus 11.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Dr. Csehák Judit s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügy miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 57. §-a. Hatálytalan 2017.08.18.