14/2003. (III. 24.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedés szákterületéhez kapcsolódó szakértői működés engedélyezéséről

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2)-(3) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (4) bekezdésében, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a tervező- és szakértőmérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény rendelkezéseire - az állami célú légiközlekedés szakterületéhez kapcsolódó szakértői működés engedélyezéséről - a sajátos építményfajták tekintetében a környezetvédelmi miniszterrel, az eljárási díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet 1. számú mellékletében meghatározott légiközlekedési szakértői területen csak az a személy (a továbbiakban: légiközlekedési szakértő) tevékenykedhet, aki a Magyar Mérnöki Kamara tagja cs a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamarától szakértői működésre jogosító engedélyt (a továbbiakban: légiközlekedési szakértői engedély) kapott, és akit a szakértői névjegyzékbe felvettek.

(2) E rendelet 2. számú mellékletében meghatározott légiközlekedési szakértői területen szakértőként csak az a személy tevékenykedhet, aki a honvédelmi miniszter megbízása alapján a katonai légügyi hatóságtól légiközlekedési szakértői engedélyt kapott, és akit a szakértői névjegyzékbe felvették.

2. §

(1) Légiközlekedési szakértői engedélyt az a kiemelkedő szakismerettel rendelkező, büntetlen előéletű személy kaphat, aki szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, valamint

a) egyetemi végzettség esetén legalább nyolc év,

b) főiskolai végzettség esetén legalább tíz év folyamatos szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(2) E rendelet 1-2. számú mellékletében megjelölt szakterületekre külön szakirányú képesítés is szükséges, azon a területen szakértő csak az lehet, aki rendelkezik az adott szakirányú szakképesítéssel.

(3) Szakmai gyakorlati időn - a szakképzettség megszerzése után - a kérelemben megjelölt szakterületen eltöltött gyakorlati időt kell érteni.

(4) Légiközlekedési szakértői engedély több szakterületre is adható.

3. §

(1) A légiközlekedési szakértői engedély iránti kérelmet az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakterületen a lakóhely szerint illetékes területi mérnöki kamarához, a 2. számú mellékletben meghatározott szakterületen a katonai légügyi hatósághoz a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) az iskolai végzettséget és/vagy a szakirányú képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány hiteles másolatát (honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolatát;

b) a három hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítványt (a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó személyek kivételével);

c) a nyilvánosságra hozott szakmai publikációk megjelenésének időpontját és helyét;

d) munkaviszonyban, köztisztviselői, közalkalmazotti vagy szolgálati jogviszonyban álló kérelmező munkáltatójának a kérelemmel, valamint a kérelmező szakmai működésével kapcsolatos véleményét;

e) az eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot;

f) két darab igazolványképet.

(3) Ha a kérelmező jelenlegi munkáltatója legalább l év munkaviszonyt nem tud igazolni, úgy a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott nyilatkozatot kell beszerezni az előző munkáltatótól.

4. §

A szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott szakterületen a Magyar Mérnöki Kamara, a 2. számú mellékletben meghatározott szakterületen a katonai légügyi hatóság bírálja el és adja ki a 4. számú melléklet szerinti légiközlekedési szakértői engedélyt.

5. §

(1) A légiközlekedési szakértői engedély a kiadásától számított 5 évig érvényes, amelyet a lejárta előtt meg kell újítani.

(2) A megújítás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó személyek kivételével;

b) a szakmai működés területen bekövetkezett változásokat tartalmazó nyilatkozatot;

c) a megújítási díj befizetését igazoló bizonylatot.

6. §

(1) A légiközlekedési szakértői engedély megadása, illetve meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező szakterületenként 6000 Ft eljárási díjat köteles fizetni. A befizetés történhet postai vagy banki átutalási megbízással. Az eljáró szervezetek számlaszámait az e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(2) A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

(3) A díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint 31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben foglaltakat,

c) a díjvisszatérítésre az Itv. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben, valamint 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

(4) A befizetett díj attól függően, hogy az eljárást melyik szerv folytatta le, a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Honvédelmi Minisztérium központi költségvetésének központosított bevételét képezi.

(5) A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és elszámolására

a) a kamarák tekintetében a köztestületek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének különös szabályairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezik,

b) a katonai légügyi hatóság tekintetében a központi költségvetés Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó költségvetési szervek bevételei teljesítésének, kezelésének és befizetésének rendjéről szóló 12/2000. (II. 8.) Korm. rendelet és az intézményi bevételékkel kapcsolatos feladatokról szóló belső rendelkezések előírásait kell alkalmazni.

7. §

(1) A kérelem elutasítása, a légiközlekedési szakértői engedély felfüggesztése, visszavonása ellen a kérelmező, illetve a szakértő fellebbezéssel élhet.

(2) A fellebbezést az 1. számú mellékletben felsorolt szakterületek esetében a Magyar Mérnöki Kamarához, a 2. számú mellékletben felsorolt szakterületek esetében a Honvédelmi Minisztériumnak címezve, az első fokú határozatot kibocsátó szervhez kell benyújtani.

(3) A fellebbezés díja 3000 Ft, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az 5. számú melléklet 2. pontja szerinti számlára befizetni.

(4) A fellebbezési eljárás díját a kérelmező részére 30 napon belül vissza kell téríteni, ha a fellebbezés eredményeként a kérelmező a szakértői engedélyt megkapta.

8. §

(1) A légiközlekedési szakértőkről az engedély kiadására jogosult szervek szakterületenkénti bontásban névjegyzéket vezetnek.

(2) A névjegyzéknek tartalmaznia kell:

a) a szakértő nevét, lakcímét, elérhetőségi címét;

b) a szakértő szakterületének megnevezését;

c) a szakértő engedélyének számát,

d) a szakértői engedély érvényességének idejét;

e) a szakértői engedély felfüggesztésére vagy visszavonására való utalást (időpontját és tartamát).

(3) A szakértők névjegyzékébe díjmentesen bárki betekinthet.

(4) A szakértők névjegyzékét szakterületénként évente egyszer március 1-jéig - az újonnan kiadott, illetve megújított engedéllyel rendelkező szakértők jegyzékét negyedévenként - a Magyar Mérnöki Kamara és a katonai légügyi hatóság tájékoztatása alapján a Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

9. §

(1) Az engedélyt vissza kell vonni és a szakértőt törölni kell a névjegyzékből, ha

a) az engedély megadásának időpontjától számított 5 év eltelt és a szakértő az előírt szabályoknak megfelelően a szakértői tevékenység engedélyezésének megújítását nem kérte;

b) azt a szakértő kérte;

c) a szakértő halála;

d) a szakértő a tevékenységét szakszerűtlenül végzi vagy a szakértő feladatának ellátására alkalmatlanná vált.

(2) Abban az esetben, ha a szakértőt az (1) bekezdés c) pontja alapján kell a névjegyzékből törölni, a kérelmező munkáltatója haladéktalanul értesíti a névjegyzéket vezető szervet a szakértő haláláról.

(3) A légiközlekedési szakértő alkalmatlanságáról, továbbá a szakszerűtlen munkavégzés miatti névjegyzékből történő törlésről a szakértői engedélyt kiadó szerv indokolt határozattal dönt.

(4) A névjegyzékből történő törlésről szóló határozat ellen a 7. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogorvoslatnak van helye.

(5) A szakértői engedélyt kiadó szerv a névjegyzékből történő törlésről írásban köteles értesíteni a légiközlekedési szakértőt-az elhalálozás esetét kivéve -, aki az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles szakértői engedélyét a kiadó szervnek visszaszolgáltatni.

10. §

A légiközlekedési szakértő köteles:

a) a megbízásait nyilvántartani;

b) az általa készített - aláírt - szakértői vélemény egy másolati példányát 5 évig megőrizni;

c) az igazolványt megőrizni és a hivatalos eljárása során magánál tartani;

d) az igazolvány elvesztését vagy a szakértő adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul jelenteni az engedély kiadására jogosult szerveknek.

11. §

A légiközlekedési szakértői tevékenységért külön jogszabályban megállapított díjat kell fizetni.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Juhász Ferenc s. k;,

honvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 14/2003. (III. 24.) HM rendelethez

Az állami célú légiközlekedés szakterületéhez kapcsolódó légiközlekedési-műszaki szakértői szakterületek

1. Merevszárnyú repülőgép légiüzemeltetési (harcászati, szállító, egyéb)

2. Forgószárnyú repülőgép légiüzemeltetési (harcászati, szállító, egyéb)

3. Ejtőernyő tervezési, gyártási, javítási, üzemeltetési

4. Merevszárnyú repülőgép műszaki üzemben tartási, karbantartási (teljes, hajtómű, sárkány, avionika, fegyverzet)

5. Forgószárnyú repülőgép műszaki üzemben tartási, karbantartási (teljes, hajtómű, sárkány, avionika, fegyverzet)

6. Merevszárnyú repülőgép műszaki tervezési, építési (hajtómű, sárkány, avionika,)

7. Forgószárnyú repülőgép műszaki tervezési, építési (hajtómű, sárkány, avionika)

8. Különleges (távközlési, irányítási) berendezések műszaki

9. Repülőtér tervezési, üzemeltetési (mesterséges burkolatú futópályás, füves munkaterületű)

10. Egyéb, az állami célú légiközlekedés szakterületéhez kapcsolódó szakértői területek

2. számú melléklet a 14/2003. (III. 24.) HM rendelethez

Az állami célú légiközlekedés szakterületéhez kapcsolódó egyéb légiközlekedési szakértői szakterületek

1. Repülésbiztonsági (merevszárnyú repülőgép, forgószárnyú repülőgép, ejtőernyő)

2. Veszélyes áruk légiszállítása

3. Légijogi

4. Légiforgalmi irányítói

3. számú melléklet a 14/2003. (IH. 24.) HM rendelethez

A légiközlekedési szakértői tevékenység folytatására jogosító Engedély megadása/megújítása iránti kérelem

(formanyomtatvány)

A 14/2003. (III. 24.) HM rendelet alapján kérem a légiközlekedési szakértői tevékenység folytatására jogosító Légi­közlekedési Szakértői Engedély megadását/megújítását. *

a) Adataim:

Név (leánykori név....................................................................................................................................

Anyja neve: .............................................................................................................................................

Személyi (szolgálati) igazolvány száma: ......................................................................................................

Szül. hely, idő: ..........................................................................................................................................

Lakcím, irányítószám.................................................................................................................................

Iskolai végzettség: ....................................................................................................................................

Oklevél száma, kelte: ................................................................................................................................

Szakmai képesítés: ...................................................................................................................................

Oklevél/bizonyítvány száma, kelte: .............................................................................................................

* A megfelelő rész aláhúzandó.

4. számú melléklet a 14/2003. (III. 24.) HM rendelethez

Engedély állami légiközlekedési szakértői tevékenységre

Engedély állami légiközlekedési szakértői tevékenységre
Fénykép
helye
.............................. helységben született, anyja neve: ............... szem. (szóig.) ig. száma: ............................................... , foglalkozása: ........ diploma száma, kelte, kiállítója: ...................................................................... munkahelye: ......................................... 1 a ..............................................szakterületen az állami kapcsolatos egyes kér-imi célú légiközlekedés 14/2003. (III. 24.) HMlégiközlekedési szakértői tevékenység folytatását a szakértői működéssel dések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendeletben és az álh szakterületéhez kapcsolódó szakértői működés rendeletben foglaltak alapján engedélyezem.
A légiközlekedési szakértői engedély érvényes: 200..........év ..............................hó ........napig.
Budapest, 200.......év ..................................hó ...........nap.
P. H.
......................................................................
engedélyező aláírása

5. számú melléklet a 14/2003. (III. 24.) HM rendelethez

A légiközlekedési szakértői engedélyek kiadására jogosult szervek számlaszámai

1. Az első fokon eljáró szervek számlaszámai: a) Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 10102086-68836102-00000000

b) Csongrád Megyei Mérnöki Kamara

10102842-37119117-00000002

c) Baranya Megyei Mérnöki Kamara

10402427-24215545-00000000

d) Zala Megyei Mérnöki Kamara

11992309-03505308-00000000

e) Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara

10200098-25211491-00000000

f) Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara

11738008-20063968-00000000

g) Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara

10103379-10151926/9

h) Tolna Megyei Mérnöki Kamara

11746005-20009393-00000000

i) Somogy Megyei Mérnöki Kamara

10200799-39712495-00000000

j) Vas Megyei Mérnöki Kamara

10104789-62711559-00000002

k) Heves Megyei Mérnöki Kamara

10103513-47640629-00000006

l) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara

11007001 -00844006-00000000

m) Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara

10200452-36017320-00000000

n) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara

11744003-209165598-00000000

o) Veszprém Megyei Mérnöki Kamara

10104820-63131860-00000006

p) Békés Megyei Mérnöki Kamara

53200118-10005958-00000000

r) Nógrád Megyei Mérnöki Kamara

10103726-50107234-00000002

s) Fejér Megyei Mérnöki Kamara

11736116-20154228-00000000

t) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara

11745011-20406556-00000000

u) katonai légügyi hatóság

Magyar Államkincstárnál vezetett

10023002-01782460-00000000

2. a) Magyar Mérnöki Kamara

Budapest Banknál vezetett

10102086-68905702-00000007

b) katonai légügyi hatóság

Magyar Államkincstárnál vezetett

10023002-01782460-00000000

Tartalomjegyzék