16/2003. (VI. 20.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. §-a (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A katonai nyomozó hatóságok

1. §[1]

Katonai vétség elkövetése miatt a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú (a továbbiakban: ht. állományú) tagja ellen indított büntetőeljárásban - ha a nyomozást nem a katonai ügyész vagy a legfőbb ügyész által a katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyész (a továbbiakban együtt: katonai ügyész) végzi - a katonai nyomozó hatóságként eljáró illetékes parancsnokot (vezetőt) [Be. 477. § (1) bekezdés], valamint annak hatáskörét és a parancsnoki nyomozás részletes szabályait e rendelet határozza meg.

2. §

E rendelet alkalmazásában illetékes parancsnok (a továbbiakban: parancsnok):

a) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka - a 3. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán, minisztériumban, felsőoktatási intézménynél, tudományos intézménynél, illetve közigazgatási szervnél szolgálatot teljesítő ht. állományú tagok, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek parancsnokai és helyetteseik, a büntetésvégrehajtási intézmények ht. állományú vezetői és a büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetek ht. állományú ügyvezetői esetében;

b) a büntetés-végrehajtási intézet (intézmény) parancsnoka (vezetője) a vezetése alatt álló büntetés-végrehajtási szerv ht. állományú tagja, a büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezethez a vezetése alatt álló büntetés-végrehajtási szervtől vezényelt ht. állományú tag tekintetében.

A parancsnok hatásköre és illetékessége

3. §

(1)[2] A parancsnok hatáskörébe tartozik a nyomozás a katonai vétség miatt indult büntetőeljárásban.

(2)[3]

(3)[4] A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és helyettesei ellen katonai vétség miatt indult büntetőeljárás iratait - a nyomozás lefolytatása érdekében - a katonai ügyészhez kell felterjeszteni.

(4)[5] Ha a katonai ügyész a nyomozás lefolytatását magához vonta, vagy a parancsnok tekintetében kizáró ok áll fenn [Be. 38. § (4) bekezdés], a parancsnok a büntetőeljárás iratait a katonai ügyészhez terjeszti fel.

4. §

(1)[6] Ha a parancsnok a nyomozás során észleli, hogy a terhelt bűncselekménye, illetőleg több bűncselekménye esetén azok valamelyike nem tartozik nyomozási hatáskörébe, a feljelentést, illetőleg az eljárás során keletkezett iratokat három napon belül - sürgős esetben haladéktalanul - a katonai ügyészhez felterjeszti.

(2)[7]

5. §[8]

6. §

(1)[9] A 3. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a nyomozást az a parancsnok folytatja le, akinek a büntetőeljárás megindításakor a terhelt a szolgálati alárendeltségébe tartozik.

(2)[10] A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az ügy jelentősége, illetve - a parancsnok tekintetében fennálló kizáró ok [Be. 38. § (4) bekezdés] kivételével - kizárás miatt bármely ügy nyomozását magához vonhatja, illetve más állományilletékes parancsnokot bízhat meg a nyomozás lefolytatásával.

(3)[11] Az elkövetés helye szerint illetékes, katonai nyomozó hatósági jogkörrel rendelkező parancsnok akkor is lefolytathatja a nyomozást, ha a terhelt szolgálati helye a bűncselekmény elkövetését követően változott meg. Ebben az esetben a parancsnok a nyomozás befejezése után a bűnügyi iratokat az elkövetés helye szerint illetékes katonai ügyészhez terjeszti fel.

(4)[12] Ismeretlen elkövető esetén - mindaddig, amíg az elkövetéssel gyanúsítható személy nem válik ismertté - az elkövetés helye szerint illetékes parancsnok folytatja le a nyomozást. Ha az elkövetéssel gyanúsítható személy utóbb ismertté válik - a katonai ügyész egyidejű értesítése mellett - ügyét további intézkedés végett a szolgálati hely szerint illetékes parancsnokhoz kell áttenni.

(5)[13]

A nyomozótiszt

7. §

(1) A parancsnok a nyomozó hatósági jogkörét személyesen, illetve nyomozótiszt útján gyakorolja.

(2) A nyomozótiszt kijelölése vonatkozhat:

a) egy büntetés-végrehajtási szervnél történő nyomozótiszti feladatok ellátására,

b) több büntetés-végrehajtási szervnél történő nyomozótiszti feladatok ellátására (körzetesítés).

(3)[14] A bűncselekmények parancsnoki nyomozásának ellátására a nyomozótisztet a parancsnok az arra alkalmas tiszti rendfokozatú beosztottai közül jelöli ki. Körzetesítés esetén a nyomozótisztet a körzet központjaként meghatározott büntetés-végrehajtási szerv parancsnoka - a körzethez tartozó büntetés-végrehajtási szervek parancsnokainak előzetes egyetértésével - jelöli ki.

(4)[15] A nyomozótisztet a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka írásban bízza meg, vagy nevezi ki, és erről az ügyészséget értesíti.

(5)[16]

(6)[17] A nyomozótiszti megbízatást a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka vonhatja vissza, amiről a katonai ügyészséget a parancsnok nyolc napon belül értesíti.

8. §

(1)[18] A nyomozótisztek rendszeres (szervezett) szakmai képzéséről a parancsnok és az ügyészség gondoskodik.

(2) A nyomozótiszt (1) bekezdés szerinti képzéséhez, valamint nyomozási munkájának elvégzéséhez a szükséges feltételeket és megfelelő időt a parancsnok biztosítja.

9. §[19]

Nyomozótisztként - a Be. 38. §-ában meghatározott kizáró okokon túl - nem járhat el az ügyben az, aki a terhelt alárendeltje.

10. §[20]

A nyomozótiszt a nyomozás során a parancsnoknak van alárendelve, és annak utasításai szerint jár el. A parancsnok irányítja a nyomozást, és maga is ellenőrzi annak törvényességét. A nyomozótiszt köteles a parancsnokot a nyomozás minden lényeges körülményéről tájékoztatni.

11. §

A nyomozás elrendelésekor a parancsnok kijelöli az ügyben eljáró nyomozótisztet. A nyomozótiszt folyamatosan végzi azokat a nyomozási cselekményeket, amelyek nem tartoznak a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörébe. A 13. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozatok, valamint előterjesztések tervezetét a nyomozótiszt készíti el.

II. Fejezet

A parancsnoki nyomozás

12. §[21]

13. §

(1) A nyomozás során a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

a) a nyomozótiszt kizárása [Be. 39. § (2) bekezdés];

b)[22] a védő kirendelése, a kirendelés visszavonása, a kirendelés alóli felmentése, a kirendelt védő díjának és költségtérítésének megállapítása [Be. 48. § (1)-(4), (6) és (9) bekezdés];

c) az igazolási kérelem elbírálása [Be. 66. § (1) bekezdés];

d) a tanú és a szakértő mentességre történő hivatkozásának elbírálása [Be. 94. §, 113. § (3) bekezdés];

e)[23] a feljelentés áttétele [Be. 172. § (3) bekezdés], kiegészítése [Be. 172/A. § (1) és (2) bekezdés], illetve elutasítása [Be. 174. § (2) bekezdés, 485. §];

f) a nyomozás elrendelése [Be. 170. § (2) bekezdés], illetve megszüntetése [Be. 190. § (2) bekezdés, 192. § (1) bekezdés];

g)[24] a nyomozás felfüggesztése [Be. 189. § (1) bekezdés];

h) a szakértő kirendelése, kizárása, valamint felmentése, illetve díjának megállapítása [Be. 102. § (1) bekezdés, 103. § (3) bekezdés, 104. § (2) bekezdés és 105. § (6) bekezdés];

i)[25] a terhelt őrizetbe vétele és az őrizet megszüntetése [Be. 127. § (1) bekezdés];

j)[26] a lefoglalás elrendelése és megszüntetése [Be. 151. § (2) bekezdés, 155. § (1) bekezdés], valamint a biztosítási intézkedés alkalmazása és feloldása [Be. 160. § (2) és (7) bekezdés];

k) a házkutatás [Be. 149. § (3) bekezdés], a motozás [Be. 150. § (2) bekezdés] és az elővezetés [Be. 162. § (2) bekezdés] elrendelése;

l) számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés [Be. 158/A. § (2) bekezdés] elrendelése;

m)[27] a nyomozás befejezése és az iratok ismertetése után a gyanúsított, illetőleg a védő indítványával kapcsolatos határozat meghozatala [Be. 193. § (3) bekezdés], továbbá az iratoknak a katonai ügyésznek - vádemelési vagy parancsnoki fegyelmi hatáskörben történő elbírálási javaslattal - való megküldése [Be. 193. § (5) bekezdés, 485/A. § (2) bekezdés];

n)[28] a panasz elbírálása, illetve annak elbírálás végett történő felterjesztése [Be. 195. § (4) bekezdés, Be. 196. §];

o) a határozat végrehajtásának felfüggesztése [Be. 195. § (3) bekezdés].

(2) A parancsnok - a Be. 165. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel - a katonai ügyészhez indokolt előterjesztést tesz:

a) a parancsnok kizárására [Be. 38. §, 39. § (2) bekezdés];

b)[29] a büntetőeljárásban résztvevők személyi védelmének (Be. 98. §), a tanú különösen védetté nyilvánításának (Be. 97. §) vagy a tanúvédelmi programba történő felvételének (Be. 98/A. §) kezdeményezésére;

c) a terhelt vagy a védő más szakértő kirendelésére irányuló indítványának elbírálására [Be. 111. § (2) bekezdés];

d) az elmeállapot megfigyelésének indítványozására [Be. 107. § (1) bekezdés];

e)[30] az előzetes letartóztatás elrendelésének [Be. 130. § (1) bekezdés], meghosszabbításának indítványozására [Be. 131. § (2) bekezdés], valamint megszüntetésére [Be. 136. §(4) bekezdés];

f)[31] a lakhelyelhagyási tilalom elrendelésének [Be. 137. § (3) bekezdés], fenntartása szükségességének [Be. 137. § (6) bekezdés], illetve meghosszabbításának indítványozására [Be. 137. § (9) bekezdés], továbbá a terhelt kérelmére történő részleges feloldására [Be. 137. § (7) bekezdés], valamint megszüntetésére [Be. 137. § (8) bekezdés];

g)[32]

h) idézéssel szembeni mulasztás esetén (Be. 69. §) rendbírság kiszabására [Be. 161. § (3) bekezdés];

i) a nyomozás határidejének meghosszabbítására [Be. 176. § (1) bekezdés];

j)[33] a büntetőeljárásnak a Be. 487. §-a alapján történő megszüntetésére;

k) a panasz elbírálására [Be. 195. § (4) bekezdés];

l) ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésének indítványozására [Be. 140. § (3) bekezdés].

(3) A parancsnok az alárendeltje által elkövetett, de a nyomozási hatáskörébe nem tartozó bűncselekmény esetében haladéktalanul, legkésőbb azonban három napon belül - sürgős esetben rövid úton - feljelentést tesz az illetékes katonai ügyésznél vagy más nyomozó hatóságnál.

14. §[34]

15. §

(1) A parancsnok a nyomozása során a katonai ügyész szakmai segítségét kérheti.

(2)[35]

16. §

Ha a nyomozást az elrendeléstől számított két hónapon belül nem fejezi be, a parancsnok e határidő lejárta előtt legalább tíz nappal a nyomozás határidejének meghosszabbítására a katonai ügyészhez előterjesztést tesz. Az előterjesztéshez mellékelni kell a még szükséges, de el nem végzett nyomozási cselekmények részletes tervét is.

17. §

(1) A nyomozótiszt a jelentősebb tárgyi súlyú vagy bonyolultabb, előreláthatóan két hónapon túli nyomozást igénylő ügyben a nyomozás elrendelését követően haladéktalanul nyomozási tervet készít, és azt jóváhagyásra bemutatja a parancsnoknak.

(2) A nyomozási terv tartalmazza a nyomozás eredményes lefolytatásához szükséges feladatokat. Az eljárás során feltárt új adatok, szempontok figyelembevételével a tervet folyamatosan kiegészíteni, szükség esetén módosítani kell.

(3) A nyomozás során fokozott figyelmet kell fordítani

a)[36] a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény, a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló IRM rendelet és a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés és az e nyilvántartások által teljesített adatszolgáltatás, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a DNS-mintavétel szabályairól szóló IRM rendelet rendelkezéseinek betartására, továbbá

b) a bűncselekmény elkövetését elősegítő, illetve megkönnyítő okok, körülmények felderítésére, az újabb bűncselekmények megelőzése érdekében.

(4)[37] A parancsnok az újabb bűncselekmények megelőzése végett a (3) bekezdés b) pontja alapján tett intézkedéséről vagy azzal kapcsolatos javaslatáról, továbbá a Be. 63/A. §-ának (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséről a katonai ügyészt értesíti.

Kényszerintézkedések a nyomozás során

18. §

(1)[38]

(2)[39]

(3) Ha a parancsnok a hatáskörébe nem tartozó büntetőeljárási kényszerintézkedés elrendelését tartja szükségesnek, erről haladéktalanul értesíti a katonai ügyészt, és - az addig keletkezett iratokat mellékelve - arra írásban előterjesztést tesz.

(4) Ha az őrizetbe vételkor már megállapítható, hogy indokolt az előzetes letartóztatás elrendelésének kezdeményezése, az előterjesztést haladéktalanul, de legkésőbb az őrizetbe vétel elrendelését követő huszonnégy órán belül meg kell küldeni a katonai ügyészhez.

(5.) A parancsnok haladéktalanul előterjesztést tesz a katonai ügyésznek, ha az előzetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés vagy a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetését látja szükségesnek.

(6) A parancsnok az előzetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó javaslatát - a bűnügyi iratok egy példányával - az előzetes letartóztatás határidejének lejárta előtt legalább tíz nappal köteles megküldeni a katonai ügyésznek. Az előterjesztéshez mellékelni kell a szükségesnek tartott, de még el nem végzett nyomozási cselekmények tervét is.

19. §[40]

A parancsnoki nyomozás során elrendelt őrizetet rendőrségi fogdában kell végrehajtani.

19/A. §[41]

Ha a büntetés-végrehajtási szervezet ht. állományú tagjával szemben a bíróság a Be. 138/A. §-a alapján távoltartást rendel el, a parancsnok megteszi a szükséges intézkedéseket a végrehajtás biztosítására.

20. §[42]

(1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére a parancsnok tesz előterjesztést a katonai ügyészhez.

(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele indítványozása iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) az eljáró katonai nyomozó hatóság megnevezését, az ügyirat számát,

b) a bűncselekmény Btk. szerinti megjelölését,

c) a bűncselekmény történeti tényállását,

d) a bűncselekmény gyanúját, illetve az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek fennállását alátámasztó bizonyítékokat,

e) javaslatot a Be. 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolításának indítványozására,

f) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatokat:

fa) IP címet ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszkot,

fb) domain nevet,

fc) URL címet,

fd) portszámot,

g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre jogosult nevének és címének a megjelölését.

(3) A (2) bekezdés g) pontja esetében ha a tárhelyszolgáltató külföldi, a székhely szerinti államban működő nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.

(4) Ha a domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének feltételei, az erre való utalást is tartalmazza az előterjesztés.

(5) Ha az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosításra szolgáló adatok megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.

(6) Ha az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy ha a nyomozást a parancsnok megszüntette - kivéve, ha a Be. 569. § szerinti eljárás lefolytatásának van helye -haladéktalanul előterjesztést kell tenni a katonai ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus adat visszaállítása iránt. Az előterjesztés megtételére a parancsnok jogosult. Az előterjesztés tartalmára a (2) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell.

(7) E § alkalmazásában

1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,

2. elektronikus adat: a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az IP cím és URL cím, domain név és portszám alapján beazonosítható,

3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzátartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely hálózati címen érhető el az elektronikus adat,

4. portszám: a TCP/IP és az UDP, illetve SCTP protokollokban az adott célszerveren a logikai csatlakozást meghatározó jelzőszám,

5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az interneten megtalálható elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.

Jogorvoslat a nyomozás során

21. §

(1)[43] A parancsnoki nyomozás során hozott határozat elleni panaszt, illetve a tett intézkedés vagy annak elmulasztása miatt bejelentett panaszt - amennyiben annak három napon belül nem ad helyt - a parancsnok a nyomozás során keletkezett iratokkal, valamint a panasszal kapcsolatos nyilatkozatával együtt elbírálás végett haladéktalanul megküldi a katonai ügyészhez.

(2)[44] A terheltnek vagy más érdekeltnek a nyomozás során szóban tett panaszát írásba kell foglalni.

A nyomozási iratok megküldése a nyomozás befejezése után

22. §

(1)[45] A nyomozás befejezését követően a parancsnok az eljárás során keletkezett iratok két példányát a nyomozás határidejének lejárta előtt, de legkésőbb a nyomozás befejezését követő három napon belül megküldi a katonai ügyésznek, az iratok harmadik példányát pedig irattározza.

(2)[46] A nyomozási iratok részeként továbbítani kell a bűnügyi nyilvántartás terheltre vonatkozó értesítését, a terhelt minősítését, a dicséreti és fenyítési lapjának másolatát (kivonatát), a terhelt utolsó hat havi illetmény-kimutatását, a bűnjeljegyzéket, valamint a bűnügyi költségjegyzéket. A bűnjelet a nyomozási iratokkal együtt kell megküldeni. Amennyiben a bűnjel csatolása - annak jellegénél fogva - nem lehetséges, vagy más fontos ok azt indokolja, a bűnjelnek a bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi tulajdonságait rögzítő iratot vagy fényképet kell a nyomozási iratokhoz csatolni.

(3)[47]

(4)[48] Ha a parancsnok a terhelt bíróság elé állítását (Be. XXIV. Fejezet) indokoltnak tartja, erről rövid úton indítványt tesz a katonai ügyésznek, és a továbbiakban annak rendelkezései szerint jár el. Ilyen esetben a parancsnok a nyomozás befejezésekor a nyomozási iratokat haladéktalanul továbbítja a katonai ügyészhez.

(5) Az iratok megküldése során a parancsnok köteles vizsgálni, hogy az általános megelőzés érdekében indokolt-e kezdeményezni a katonai ügyésznél a bíróság helyszíni nyilvános tárgyalásának [Be. 278. § (2) bekezdés] indítványozását.

(6)[49] Ha a parancsnok az általános megelőzés, a katonai rend és fegyelem megszilárdítása érdekében indokoltnak tartja, hogy a bíróság a tárgyalást a Be. 278. § (2) bekezdése alapján ne a bíróság hivatalos helyiségében, hanem a büntetés-végrehajtási szervezet hivatalos helyiségében tartsa meg, ennek indítványozására a katonai ügyésznek javaslatot tesz.

Bűncselekmény elbírálása fegyelmi hatáskörben

23. §

(1) Ha a katonai ügyész a bűncselekmény elbírálását fegyelmi eljárásra utalta, a parancsnok - amennyiben a fegyelmi eljárás lefolytatása vagy a fenyítés kiszabása hatáskörét meghaladja - az iratokat a hatáskörrel rendelkező fegyelmi jogkör gyakorlójához terjeszti fel.

(2) A fegyelmi jogkör gyakorlója a fenyítés kiszabásáról szóló határozatát a katonai ügyésznek is kézbesíti [Be. 485/A. § (5) bekezdés], az (1) bekezdés szerinti esetben a parancsnoknak pedig megküldi.

Iratkezelési szabályok

24. §

(1) Az eljárás során az egyes nyomozási cselekményekről készült iratokat három példányban, az érdekelteknek a Be. szabályai szerint kézbesítendő határozatokat azon felül a szükséges példányszámban kell elkészíteni.

(2)[50]

(3)[51]

25. §[52]

A nyilvánosság tájékoztatása parancsnoki nyomozás során

26. §

A parancsnoki nyomozás során a sajtó részére a Be. 74/A. §-a alapján a parancsnok vagy az ügyben eljáró nyomozótiszt adhat tájékoztatást.

27. §[53]

A bűnügyi költségek

28. §

(1) A parancsnoki nyomozás során felmerülő bűnügyi költséget - a bűnügyi költségek előlegezésére vonatkozó szabályok szerint - a büntetés-végrehajtási szerv előlegezi meg.

(2) A bűnügyi költségeket a nyomozási iratok között elhelyezett költségjegyzéken folyamatosan vezetni kell.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

29. §

(1) Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő nyomozások során is alkalmazni kell.

(2)[54]

Dr. Hankó Faragó Miklós s. k.,

igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 16/2003. (VI. 20.) IM rendelethez[55]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 17. § a) pont aa)-ab) alpontja. Hatályos 2013.07.01.

[2] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[4] Megállapította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.07.22.

[5] Megállapította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.07.22.

[6] Módosította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.07.22.

[7] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[9] Módosította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.07.22.

[10] Megállapította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.07.22.

[11] Módosította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.07.22.

[12] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[14] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[15] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[17] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[18] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 17. § c) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[19] Módosította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.07.22.

[20] Módosította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 4. § - a. Hatályos 2006.07.22.

[21] Hatályon kívül helyezte a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.07.22.

[22] Megállapította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.07.22.

[23] Megállapította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.07.22.

[24] Megállapította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.07.22.

[25] Módosította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.07.22.

[26] Megállapította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2006.07.22.

[27] Megállapította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2006.07.22.

[28] Megállapította a 30/2009. (VIII. 7.) IRM rendelet 11. § -a. Hatályos 2009.08.09.

[29] Módosította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.07.22.

[30] Megállapította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 6. § - a. Hatályos 2006.07.22.

[31] Megállapította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 6. § - a. Hatályos 2006.07.22.

[32] Hatályon kívül helyezte a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.07.22.

[33] Megállapította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[36] Megállapította a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 31. §-a. Hatályos 2009.06.30.

[37] Megállapította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 7. § - a. Hatályos 2006.07.22.

[38] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[40] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[41] Beiktatta a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 9. § - a. Hatályos 2006.07.22.

[42] Megállapította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.01. A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[43] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 17. § d) pontja, és 18. § (2) bekezdése f) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[44] Módosította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.07.22.

[45] Megállapította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 11. § - a. Hatályos 2006.07.22.

[46] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése g) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[48] Módosította a 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.07.22.

[49] Beiktatta a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 16. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[53] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 4. § - a. Hatálytalan 2010.05.17.

[54] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 76. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[55] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

Tartalomjegyzék