2003. évi XVII. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról[1]

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 99. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(AZ ILLETMÉNY)

"99. § (1) A hivatásos állomány tagja havi illetményre jogosult. Az illetmény beosztási és rendfokozati illetményből, illetménykiegészítésből, valamint illetménypótlékból áll, melynek illetménypótlék nélküli együttes összege nem lehet kevesebb a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegénél. Ha az I. besorolási osztályba sorolt felsőfokú iskolai végzettségű hivatásos állomány tagjának az e törvény szerint megállapított alapilletménye nem éri el a százezer forintos mértéket, akkor azt arra ki kell egészíteni."

2. § A Hszt. 245/K. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi tiszti cím elnyeréséhez a pályázat kiírására, a központi tisztikar tagjának munkavégzésére, továbbképzésére vonatkozóan a Ktv. 31/A. § (1)-(2), (4)-(5) bekezdésének és 31/B. §-ának rendelkezéseit, a fegyveres szervek államtitkári illetményre és juttatásra jogosult vezetői esetében pedig a Ktv. 31/A. § (3) bekezdésének rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell."

3. § A Hszt. 254. §-a (2) rendelkezésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 104. §-ban meghatározott pótlékokon felül a hivatásos állomány tagját az illetményalap százalékában pótlékok illetik meg. Azon illetménypótlékoknál, ahol a pótlék mértéke alsó és felső határ között állapítható meg, a pótlék tényleges mértékét az érintett munkakörének az általános munkakörülményektől való eltérősége alapján kell meghatározni. A pótlékok mértéke:)

„a)egy hónapra számítva:
— különleges bevetési pótlék100—150%
— lovasjárőri pótlék25%
— kutyavezetői pótlék20%
— gépjárművezetői pótlék13%
— különleges gépjárművezetői
pótlék25%
— díszelgési pótlék25%
— hajóvezetői pótlék20%
— nyomozói pótlék20%
— zenekari pótlék10%
— nagyfrekvenciás és ionizáló sugár-
zásnak, illetőleg mérgezésnek, va-
lamint biológiai anyag feldolgo-
zása közben fertőzés veszélyének
kitett beosztásban szolgálatot tel-
jesítők pótléka45%
— veszélyes tűzoltói beosztás pótléka22,5%"
„c)szolgálatonként:
— ügyeleti pótlék3,8—7,4%
— egyéb veszélyességi pótlék2,1%"

4. § A Hszt. 254. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Aki havi rendszerességgel veszélyes tűzoltói beosztás pótlékában részesül, az - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - egyéb veszélyességi pótlékra nem jogosult."

5. § A Hszt. 306. §-ában meghatározott "orvosi ügyeleti díj ügyeletenként 10-15%" szövegrész "orvosi ügyeleti díj ügyeletenként 15-20%" szövegrészre változik.

6. § A Hszt. 342. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben részletesen szabályozza:)

"e) az illetmény megállapítása (illetményfokozatba besorolás, előresorolás, kifizetés, levonás stb.), a juttatások, a költségtérítések, a kedvezmények és támogatások (beleértve a lakhatási jellegűeket is), a természetbeni ellátás feltételeit és az azokban való részesítés, a kedvezményes üdültetés, valamint a végkielégítés, leszerelési segély, továbbszolgálói jutalom kifizetésének rendjét, az illetménypótlékra jogosultak körét;"

7. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 106. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(AZ ILLETMÉNY)

"(1) Az állomány tagja havi illetményre jogosult. Az illetmény beosztási illetményből, honvédelmi pótlékból, illetménykiegészítésből, valamint illetménypótlékból áll, amelynek az illetménypótlék nélküli együttes összege nem lehet kevesebb a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegénél. Ha az állomány felsőfokú iskolai végzettségű tagjának az e törvény szerint megállapított alapilletménye nem éri el a külön törvényben e végzettséghez meghatározott legkisebb mértéket, akkor azt e mértékre ki kell egészíteni."

8. § (1) E törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Hszt. 302. § (1)-(2) bekezdése hatályát veszti.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. március 10-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére