2003. évi XXVII. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról[1]

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény (a továbbiakban: Mftv.) 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi rendelkezésének számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) Ahol jogszabály a területfejlesztésért, területrendezésért, valamint az idegenforgalom ágazati irányításáért felelős minisztert, minisztériumot vagy - e feladatkör tekintetében - Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, Miniszterelnöki Hivatalt említ, ott a Kormány által kijelölt minisztert, minisztériumot kell érteni."

2. § Az Mftv. 6. §-ában a "2. § a)-l) pontjában" szövegrész helyébe a "2. §-ban" szövegrész lép.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba; egyidejűleg az Mftv. 2. §-ának i) pontja a hatályát veszti.

(2) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság, valamint a Regionális Fejlesztési Holding Rt. tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszteren a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter helyett a Kormány által kijelölt minisztert kell érteni.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. május 5-i ülésnapján fogadta el.