Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

2002. évi XI. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról[1]

Az Országgyűlés az Alkotmány 34. §-a alapján a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők:

Belügyminisztérium,

Egészségügyi Minisztérium,[2]

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium,

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium,[3]

Honvédelmi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Informatikai és Hírközlési Minisztérium,

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,

Külügyminisztérium,

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,

Oktatási Minisztérium,

Pénzügyminisztérium.

2. §[4] (1) Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály

a)[5]

b) Környezetvédelmi Minisztériumot, környezetvédelmi minisztert, valamint - a vízügyi feladatkör tekintetében - Közlekedési és Vízügyi Minisztériumot, közlekedési és vízügyi minisztert említ, ott a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot, környezetvédelmi és vízügyi minisztert,

c) a munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai feladatkör tekintetében Gazdasági Minisztériumot, gazdasági minisztert, illetőleg Szociális és Családügyi Minisztériumot, szociális és családügyi minisztert, továbbá a felnőttképzés tekintetében Oktatási Minisztériumot, oktatási minisztert említ, ott Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumot, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert,

d) a közlekedési feladatkör tekintetében Közlekedési és Vízügyi Minisztériumot, közlekedési és vízügyi minisztert említ, ott Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, gazdasági és közlekedési minisztert,

e)[6]

f)[7]

g)[8]

h) Gazdasági Minisztériumot, gazdasági minisztert említ, ott - az ezen § c), g) és i) pontjában foglalt feladatköröket kivéve - Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, gazdasági és közlekedési minisztert,

i)[9]

j) kincstári vagyonért felelős minisztert, valamint privatizációért felelős minisztert említi, ott a pénzügyminisztert,

k) a hírközlési és az informatikai feladatokkal kapcsolatban a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert és az Informatikai Kormánybiztosságot említi, ott - a kormányzati informatikai feladatokat kivéve - az Informatikai és Hírközlési Minisztériumot, informatikai és hírközlési minisztert,

l)[10] polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító minisztert említ, ott a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert

kell érteni.

(2)[11] Ahol jogszabály a területfejlesztésért, területrendezésért, valamint az idegenforgalom ágazati irányításáért felelős minisztert, minisztériumot vagy - e feladatkör tekintetében - Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, Miniszterelnöki Hivatalt említ, ott a Kormány által kijelölt minisztert, minisztériumot kell érteni.

3. § (1) Ez a törvény az új Kormány megalakulásával egyidejűleg lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény, valamint az ezt módosító 1998. évi LXXXVI. törvény 57. §-a, továbbá a 2000. évi LXXXIX. törvény 1. §-a és 21. §-a (1) bekezdésének második fordulata.

(3) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 1. számú melléklete "XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium" és "XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium" fejezetekkel egészül ki.

(4) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény a következők szerint módosul:

a) az 1. § (8) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében és a 19. § (5) bekezdésében a "privatizációért felelős miniszter" szöveg helyébe a "pénzügyminiszter" szöveg lép;

b) a 12. § (3) bekezdése második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az igazgatóság tagjaira a pénzügyminiszter tesz javaslatot."

c) a 8. § (2) bekezdésében a "privatizációért felelős miniszter és", valamint a 21. § (2) bekezdésében az "egyetértésével a privatizációért felelős miniszter" szövegrész hatályát veszti.

4. §[12]

5. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy - a költségvetési törvény keretei között - az e törvény végrehajtásához szükséges fejezetek közötti, illetve új fejezetekhez történő előirányzat-átcsoportosításokat elvégezze.

6. §[13] A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdése c) pontjának alkalmazása szempontjából a 2. § -ban pontjában megjelölt minisztériumokat kell az ott megjelölt szervezetek jogutódjának tekinteni.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. május 21-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2004. évi XCV. törvény 1. § a) pontja. Hatályos 2004.10.21.

[3] Módosította a 2004. évi XCV. törvény 1. § b) pontja. Hatályos 2004.10.21.

[4] Szerkezetét módosította a 2003. évi XXVII. törvény 1. § -a. Hatályos 2003.05.19.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XCV. törvény 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.10.21.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XCV. törvény 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.10.21.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XCV. törvény 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.10.21.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XCV. törvény 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.10.21.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXVII. törvény 3. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.05.19.

[10] Módosította a 2004. évi XCV. törvény 6. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2004.10.21.

[11] Beiktatta a 2003. évi XXVII. törvény 1. § -a. Hatályos 2003.05.19.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XCV. törvény 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.10.21.

[13] Módosította a 2003. évi XXVII. törvény 2. § -a. Hatályos 2003.05.19.