Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

283/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Sulinet Expressz Program Projekt Tanács feladatairól és működésének szabályairól

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. §-a g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány a Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú Társadalom Program (a továbbiakban: Program) szakmai koordinálására, létrehozza a Sulinet Expressz Projekt Tanácsot (a továbbiakban: Tanács). A Tanács működtetésével összefüggő feladatokat az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) látja el.

(2) A Tanács maga határozza meg ügyrendjét.

2. §

A Tanács feladatai:

a) kidolgozza éves munkatervét,

b) kidolgozza a minisztérium és a szállítók között kötendő keretszerződést (a továbbiakban: keretszerződés),

c) aktualizálja a Program működését a nyilvánosság számára bemutató, annak leglényegesebb jellemzőit tartalmazó Sulinet Expressz Kalauzt,

d) figyelemmel kíséri a szállítók és a közreműködők keretszerződésből következő tájékoztatási kötelezettségének teljesítését,

e) javasolja az oktatási miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a Program kiterjesztése során újonnan belépni szándékozó szállítók regisztrációját.

3. §

(1) A Tanács négy tagból áll. A tagokat a minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium delegálja.

(2) A tagok megbízására és felmentésére a delegáló minisztérium közigazgatási államtitkára jogosult. A tagok megbízatása legfeljebb három évre szól.

(3) A Tanácsot a minisztérium által delegált tag vezeti. A Tanács a Program tartama alatt folyamatosan működik. A Tanács ülésének állandó - tanácskozási joggal rendelkező - meghívottja a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium képviselője.

4. §

(1) A Tanácsba nem delegálható tagként, illetve állandó meghívottként (a továbbiakban együtt: tag) nem járhat el az a személy, aki

a) a szállítóval, közreműködővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) a szállító, közreműködő vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja,

c) a szállítóban, közreműködőben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

d) az a)-c) pont szerinti személy közeli hozzátartozója.

(2) A tag a megbízatás fennállása alatt az (1) bekezdésben foglalt kizáró okokra vonatkozóan folyamatosan tájékoztatást ad a miniszter részére.

5. §

(1) A tag a megbízatás időtartama alatt felmerülő, a 4. § (1) bekezdés szerinti kizáró ok esetén nem vehet részt a Tanács tevékenységében (összeférhetetlenség).

(2) Az összeférhetetlenséget a miniszter felhívásától számított 30 napon belül meg kell szüntetni. A 30 napon túl fennálló összeférhetetlenség esetén a megbízás megszűnik.

6. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2)[1]

(3) E rendelet alkalmazásában

a) szállító, közreműködő: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. §-ának c) pontjában meghatározott - a Programban részes, illetve a részvételre jelentkezést benyújtó - gazdálkodó szervezet,

b) közeli hozzátartozó: a Ptk. 685. §-ának b) pontjában meghatározott személy.

A miniszterelnök helyett:

Dr. László Csaba s. k.,

pénzügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 762. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.