10/2020. (VII. 15.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. alcím tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

1. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § A Ktv. szerinti pályaalkalmassági vizsgálatra a bírói pályaalkalmassági vizsgálatra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pályaalkalmassági vizsgálat kezdeményezése iránti kérelemben a pályázónak nem kell megjelölnie, hogy mely közjegyzői állásra kiírt pályázathoz szükséges a vizsgálat elvégzése."

2. A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet módosítása

2. § A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (3) bekezdésében az "5000 Ft, de legalább 10 000 Ft" szövegrész helyébe a "6000 Ft, de legalább 12 000 Ft" szöveg lép.

3. A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

3. § A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A jogi segítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvételt a szerződés megkötését kezdeményező adatlap (a továbbiakban: adatlap) elektronikus formában és úton való megküldésével kell kérelmezni az Igazságügyi Minisztériumnál (a továbbiakban: minisztérium).

(2) A kitöltött adatlapnak tartalmaznia kell a Tv. 65. § (1) bekezdésében és 66. § (5) bekezdésében meghatározott adatokat, valamint az e rendeletben meghatározott nyilatkozatokat, továbbá elektronikus formában csatolni kell hozzá az e rendeletben meghatározott mellékleteket."

4. § A 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a megküldött adatlap nem az e rendeletben meghatározott mellékleteket tartalmazza, a minisztérium a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel."

5. § A 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A minisztérium a szolgáltatási szerződés tervezetének a névjegyzékbe felvett kérelmező részére történő megküldésével a szerződés elektronikus aláírására, és nyolc napon belüli visszaküldésére hívja fel a kérelmezőt.

(2) A minisztérium vezetője vagy az általa felhatalmazott vezető a szerződést a beérkezésétől számított tizenöt napon belül elektronikus aláírásával látja el. A szerződés elektronikus aláírását követően a minisztérium a szerződést megküldi a kérelmező részére."

6. § A 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 12. §-át követő alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Záró rendelkezések"

7. § A 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

8. § A 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 7. § (2) bekezdésében az "aláírásra" szövegrész helyébe az "elektronikus aláírásra" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti a 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet

a) 2. § (3) bekezdése, valamint

b) 3. § (5) bekezdése.

4. A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

10. § A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 2. § (1) bekezdésében az "írásban" szövegrész helyébe az "írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben szabályozott elektronikus úton" szöveg lép.

5. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

11. § Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. § (1) bekezdésében a "terheltje" szövegrész helyébe a "terheltje, a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy" szöveg lép.

6. A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

12. § (1) A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet [a továbbiakban: 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet] 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj az elsőfokú bírósági eljárás befejezéséig)

"b) nemperes eljárásban - az e) pontban meghatározott eljárás kivételével - a kirendelt ügyvédi óradíj háromszorosának megfelelő összeg,"

(2) A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj az elsőfokú bírósági eljárás befejezéséig)

"e) a határon átnyúló tartási ügyben a kirendelt ügyvédi óradíj kétszerese és a képviselet időtartamának évei száma szorzatának megfelelő összeg azzal, hogy a munkadíj számításánál a töredék évet egész évként kell figyelembe venni. A határon átnyúló tartási ügyben a pártfogó ügyvédi munkadíj nem lehet kevesebb, mint a kirendelt ügyvédi óradíj háromszorosa."

13. § A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2020. (VII. 15.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben a költség megállapítására még nem került sor."

7. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § Ez a rendelet - a 3. alcím vonatkozásában - a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

Tartalomjegyzék