40/2003. (VII. 16.) ESZCSM rendelet

az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokkal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. §-a (7) bekezdésének b) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének f) pontjában, a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének a)-b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálat az a népegészségügyi tevékenység, amely a lakosság meghatározott korcsoportjaira terjed ki és a személyes meghívás gyakorlatát alkalmazva szakmailag indokolt gyakorisággal történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokat e rendelet mellékletének III. fejezete tartalmazza."

2. §

(1) Az R. 4. §-ának a) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"valamint e rendelet mellékletének III. fejezetében foglalt szűrővizsgálatokban való közreműködés,"

(2) Az R. 4. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül]

"e) e rendelet mellékletének III. fejezetében foglalt szűrővizsgálatot a külön jogszabály alapján ezen feladat ellátására jogosult

ea) az 1. pont esetén a nőgyógyászati szakrendelés és a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő citodiagnosztikai laboratórium,

eb) a 2. a) alpont esetén a vizsgálathoz szükséges berendezést üzemeltető, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő szakrendelés,

ec) a 2. b) alpont esetén a klinikai laboratórium végezheti."

3. §[1]

Az R. melléklete a következő III. fejezettel egészül ki:

"III. Fejezet

Népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok

1. 25 és 65 év között

népegészségügyi céllal egyszeri negatív eredményű szűrővizsgálatot követően háromévenként nőgyógyászati onkológiai méhnyak szűrés, különös figyelemmel a méhnyak-elváltozások sejtvizsgálatára (citológia) és kolposzkópos vizsgálatára.

2. 45 és 65 év között

a) népegészségügyi céllal kétévenként az emlő lágyrész röntgen vizsgálatán alapuló emlőszűrés (mammográfia),

b) népegészségügyi céllal kétévenként gyomorbélrendszeri eredetű, humán-specifikus vérzés laboratóriumi szűrése székletvizsgálattal a háziorvos kezdeményezésére és általa biztosított székletgyűjtő tartállyal."

4. §

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá:]

"d) külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése és az egyes népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokban való közreműködés, valamint együttműködés az ellátási területén ilyen szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatóval és a végrehajtásért felelős szervvel,"

5. §

A terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet 2. számú melléklete 2. pontjának

a) negyedik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[További jelentkezések alkalmával]

"- kolposzkópos vizsgálat és kenetvétel rákszűrés céljából, amennyiben a népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálat szabályai szerint esedékes lenne,"

b) az ötödik francia bekezdéséből az "illetve rákszűrés céljából" szövegrész hatályát veszti.

6. §

(1) Ez a rendelet - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. melléklete II. Fejezete 4. pontjának b) alpontja és az 5. pontjának a)-b) alpontja hatályát veszti.

(2)[2]

Dr. Csehák Judit s. k.,

egészségügyi, szociális és. családügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Eredetileg az e paragrafus által módosított melléklet III. Fejezet 2. pontjának b) alpontja 2005. december 31-én lép hatályba. Az 57/2004. (VI. 16.) ESZCSM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a fenti b) pont nem lép hatályba.

[2] Hatályon kívül helyezte az 57/2004. (VI. 16.) ESZCSM rendelet 2. § (3) bekezdése . Hatálytalan 2004.06.24.