51/2003. (IV. 9.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendeletben foglalt feltételek alapján állami támogatás vehető igénybe lakás építésére, vásárlására, bővítésére, korszerűsítésére, a lakóépületek közös használatú részeinek felújítására, valamint a társulati úton megvalósuló közcélú víziközmű beruházásokra. Állami támogatást vehetnek igénybe továbbá a települési önkormányzatok bérlakásállományuk növelésére, nyugdíjasház vagy idősek otthona létesítésére, lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására, valamint korszerűsítésére, városrehabilitáció keretében lakóépülettömbök korszerűsítésére, felújítására, megyei önkormányzatok idősek otthona, az egyházak nyugdíjasházak vagy idősek otthona létesítésére, valamint a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítésére és felújítására."

(2) A Korm. rendelet 1. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendelet alapján nyújtható támogatások a következők:)

"i) a települési önkormányzatok támogatása az önkormányzati bérlakásállomány növelése, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása, közművesített építési telkek kialakítása, a városrehabilitáció keretében lakóépülettömbök korszerűsítése, felújítása, egycsatornás gyűjtő kémények (termofor kémények) felújítása, továbbá nyugdíjasházak és idősek otthona létesítése, egyházak támogatása nyugdíjasházak és idősek otthona létesítése és a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítése, felújítása, valamint megyei önkormányzatok támogatása idősek otthona létesítése érdekében"

[az a)-i) pont alattiak a továbbiakban együtt: támogatás].

(3) A Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése a következő 4. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

"4. egycsatornás gyűjtő kémény (termofor kémény): az 1985. év előtt előregyártott egyesített vagy kettősfalú elemekből épített több szintről való bekötésre alkalmas helykímélő kéményrendszer."

2. §

A Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4) és (5) bekezdés számozása (5) és (6) bekezdésre módosul:

"(4) Ugyanazon lakóingatlanra akadálymentesítési támogatás több alkalommal akkor igényelhető, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát. A támogatás kizárólag a mozgáskorlátozott személy számára eredményezhet használati előnyt, de nem szolgálhatja a lakás forgalmi értékének növekedését."

3. §

A Korm. rendelet 12. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az (1) bekezdés alkalmazásánál korszerűsítés a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna, gázhálózat közmű bevezetése, hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, az épület külső hőszigetelése, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, valamint az épület villamos és biztonsági berendezéseinek fejlesztése. E munkákhoz csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni."

4. §

A Korm. rendelet 16. §-ának (6) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Új települési szennyvízközmű-rendszer megvalósítása esetén a kamatkedvezmény igénybevételének feltétele az önkormányzat arról tett nyilatkozata, hogy a beruházás üzembehelyezésétől számított öt éven belül csatornadíj támogatásra nem tart igényt."

5. §

(1) A Korm. rendelet 26. §-a (1) bekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bérlakásállomány növelését szolgáló központi költségvetés Állami Támogatású Bérlakás Program előirányzatából a következő jogcímeken (a továbbiakban: jogcímek) igényelhetnek pályázat útján támogatást az önkormányzatok, illetőleg a d) pont szerinti jogcímre - az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott - egyházak (a továbbiakban: egyházak), valamint idősek otthona létesítésére megyei önkormányzatok"

(2) A Korm. rendelet 26. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4) nyugdíjasház vagy idősek otthona létesítése céljából új lakás vagy új ingatlan építésére, vásárlására és használt lakás vagy lakóház vásárlására, illetőleg e lakások korszerűsítésére, bővítésére, felújítására, valamint önkormányzati, egyházi vagy megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok lakáscélra vagy idősek otthonának történő átalakítására."

(3) A Korm. rendelet 26. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A nyugdíjasház a nyugdíjasoknak, illetőleg öregségi nyugdíjkorhatárt elért személyeknek, bérleti jogviszony alapján, lakásokban való korlátlan idejű elhelyezését szolgálja, továbbá az életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő gondozást megszervezi, életvitelükben segítséget nyújt. Az idősek otthonára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló rendelet előírásait kell alkalmazni."

(4) A Korm. rendelet 26. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyugdíjasház létesítésére csak olyan pályázat nyújtható be, amelyben az önkormányzat, illetőleg egyház vállalja, hogy csak lakástulajdonnal vagy önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal nem rendelkező személyeket helyez el és tőle lakbért kér, valamint a szociális szolgáltatásokért térítési díjat állapít meg. Idősek otthona létesítésére olyan pályázat nyújtható be, amelyben a szociálisan rászorultak elhelyezését, teljes körű ellátását (lakhatás, étkezés, egészségügyi gondozás, ápolás, pszichés ellátás) vállalják és biztosítják, ezért térítési díjat állapítanak meg."

6. §

(1) A Korm. rendelet 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 26. §-ban meghatározott jogcímekre a következők szerint igényelhető a támogatás:

a) a települési önkormányzat, ha az adott évben a jövedelemdifferenciálódás mérséklése érdekében a költségvetési törvény alapján a központi költségvetési kapcsolatból származó források csökkentésre kerültek, a bérlakás létesítéséhez szükséges beruházási költség legfeljebb 50%-át igényelheti,

b) a többi települési önkormányzat, valamint az egyházak a bérlakás létesítéséhez szükséges beruházási költség legfeljebb 70%-át igényelhetik,

c) a megyei önkormányzatok az idősek otthona létesítéséhez szükséges beruházási költség legfeljebb 50%-át igényelhetik."

(2) A Korm. rendelet 27. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pályázó saját forrásának lehet tekinteni a tulajdonában lévő pénzügyi eszközöket (amely lehet saját forrásból származó készpénz, valamint e támogatáson kívül más költségvetési forrásból nyújtott támogatás, továbbá hitel), a tulajdonában lévő olyan ingatlant, amely a pályázatban megjelölt cél megvalósításához szükséges."

7. §

A Korm. rendelet 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázatban be kell mutatni a teljes korszerűsítési, felújítási költség viselésének megosztását. A tulajdonosokat terhelő költséghányad nem lehet kevesebb a teljes költség 1/3 részénél. Az önkormányzati költséghányad mértéke 1/3, ezt a részt a lakástulajdonosok részben vagy egészben átvállalhatják. A központi költségvetést terhelő hányad nem lehet több, mint a teljes költség 1/3-a, és összege lakásonként nem haladhatja meg a 400 000 Ft-ot."

8. §

A Korm, rendelet a következő 29/B. §-sal egészül ki:

"29/B. § (1) A Lakóépületek Energiamegtakarítási Program előirányzatának terhére támogatás nyújtható a panel, blokk, alagútzsalu, öntött vagy vasbeton vázas és egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépületek kialakított mintaprogramok segítségével történő energiatakarékos korszerűsítéséhez és teljes felújításához (a továbbiakban: mintaprojekt).

(2) A mintaprojekt megvalósításánál a vissza nem térítendő állami támogatás legfeljebb a teljes fejlesztési költség 50%-a lehet.

(3) A mintaprojektnek tartalmaznia kell a lakóépület teljes felújítása mellett az épület környékének rendbehozatalát, parkosítását is.

(4) A mintaprojektnek műszaki, technikai, technológiai, gazdasági, társadalom-szociológiai szempontból előremutatónak, mintaértékűnek és a gyakorlatban megismételhetőnek kell lenni.

(5) A felújítást követően az épületnek minden szempontból meg kell felelni a hatályos előírásoknak."

9. §

A Korm. rendelet VIII. fejezetének 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"3. Városrehabilitációs Program"

10. §

(1) A Korm. rendelet 32/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állami támogatás mértéke maximum 40%."

(2) A Korm. rendelet 32/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A pályázatban csak közművesített építési telkek kialakítására biztosított területen lévő közművek, valamint e terület melletti közterületen húzódó vezetékre való rákötés, illetve úttal való összekötés költségeit lehet szerepeltetni."

11. §

A Korm. rendelet 32/B. §-át követően a következő címmel és 32/C. §-sal egészül ki, a jelenlegi 6. cím számozása 7-re módosul:

"6. Egycsatornás Gyűjtő Kémények (Termofor Kémények) Felújítási Programja

32/C. § (1) A Lakóépületek Energiamegtakarítási Programja előirányzatából vissza nem térítendő támogatás nyújtható a legalább 8 lakással rendelkező lakóépületekben lévő termofor kémények felújításához. Támogatás csak a lakásokhoz tartozó kéményszakaszok felújításához nyújtható. A helyiségek tulajdonosainak kell finanszírozni az egyéb nem lakáscélú helyiségekre jutó kéményszakaszok felújítási költségeit.

(2) Az állami támogatás mértéke a teljes felújítási költség maximum 40%-a, de legfeljebb lakásonként 80 000 Ft. A lakástulajdonosoknak és az önkormányzatoknak a felújítási költség 30-30%-át kell finanszírozni. A lakástulajdonosok az önkormányzatot terhelő részt részben vagy egészben átvállalhatják. Az egyes lakástulajdonosokat terhelő költséghányadot a települési önkormányzat támogatásként részben vagy egészben helyettük megfizetheti."

12. §

A Korm. rendelet 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 30. §-ban, a 32/A. §-ban, a 32/B. §-ban, valamint a 32/C. §-ban meghatározott előirányzatokat (a továbbiakban: Előirányzat) a Belügyminisztérium kezeli."

13. §

A Korm. rendelet 34. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Előirányzatból kell finanszírozni az előirányzat működtetésével, kezelésével, felhasználásával, a szerződések előkészítésével, nyilvántartásának egyes tárgyi és személyi feltételeivel, ellenőrzésével, a pályázati rendszer ismertetésével, közzétételével, valamint a lakásszektort érintő döntéseket megalapozó és eredményeit értékelő kutatásokkal, tanulmányokkal kapcsolatos költségeket."

14. §

(1) A Korm. rendelet 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az e rendeletben meghatározott szempontok alapján a nyilvános pályázati felhívásokat közzétegye, valamint a rendelet 29/B. és 32/B. §-ai alapján nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes pályázati feltételeket meghatározza."

(2) A Korm. rendelet 35. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pályázati felhívást a Belügyi Közlönyben és legalább egy országos terjesztésű napilapban kell a pályázat kiírójának megjelentetni."

15. §

(1) A Korm. rendelet 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Pályázatot - kivéve a nyugdíjasházak és idősek otthona létesítését, a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítését és felújítását, ahol a pályázók a rendelet 26. §-ának (1) bekezdésében meghatározott egyházak, valamint az idősek otthona létesítése esetében megyei önkormányzatok is lehetnek - csak települési önkormányzatok nyújthatnak be."

(2) A Korm. rendelet 36. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A nyertes pályázatok megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló jogszabály szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni."

16. §

A Korm. rendelet 38. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rendelet 26. §-a szerinti jogcímekre benyújtott pályázat esetén a pályázónak írásban vállalnia kell, hogy a létesítéstől számított legalább 20 évig tulajdonában maradó lakásokat bérlakásként, illetőleg a garzonházat, nyugdíjasházat, idősek otthonát rendeltetésének megfelelően hasznosítja, és a lakóépületet, valamint annak berendezéseit folyamatosan jó karban tartja."

17. §

A Korm. rendelet 39. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az elfogadott pályázatokat a pályázó, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye megnevezésével a Belügyi Közlönyben, valamint egy országos napilapban közzé kell tenni."

18. §

A Korm. rendelet 40. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2)-(4) bekezdés számozása (3)-(5) bekezdésre módosul:

"(2) Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az állami támogatás összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása során a pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázó saját forrásából finanszírozza."

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök