5/2003. (III. 24.) IHM rendelet

a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

"A rendelet hatálya"

(2)[1] Az R. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. § A rendelet hatálya kiterjed - az antennák, antennatartó szerkezetek, valamint az azokhoz tartozó műtárgyak kivételével - a távközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak (együtt: távközlési építmények) létesítésére (elvi engedélyeztetésére, építésére, használatbavételére, fennmaradására) és megszüntetésére (bontására)."

2. §

Az R. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az építtető a hatósági engedélyezési eljárás díját köteles az azt megállapító határozat kézhezvételét követő tizenöt napon belül a Hírközlési Felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01749007-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni a hatóság által kiállított számla alapján."

3. §

(1) Az R. 5. §-a (3) bekezdésének a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) Az építtető nem köteles az (1)-(2) bekezdésekben említett engedély iránti kérelem benyújtásával engedélyezési eljárást kezdeményezni, ha a távközlési építmény építése, használatbavétele vagy megszüntetése]

"a) kizárólag az építtető tulajdonában álló ingatlan igénybevételével lehetséges,

b) 4,0 m2-nél nem nagyobb alapterületű és 3,0 méternél nem magasabb, távközlő hálózat üzemi berendezéseinek befogadására szolgáló műtárgynak a földfelszínen, vagy - az építmény tartószerkezete megerősítésének szükséglete nélkül - építményen való elhelyezésére irányul,"

(2) Az R. 5. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[ (3) Az építtető nem köteles az (1)-(2) bekezdésekben említett engedély iránti kérelem benyújtásával engedélyezési eljárást kezdeményezni, ha a távközlési építmény építése, használatbavétele vagy megszüntetése]

"d) közforgalmú vasút, autóút, autópálya területén üzemi célokat szolgáló távközlési építményre irányul,"

(3) Az R. 5. §-a (3) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[ (3) Az építtető nem köteles az (1)-(2) bekezdésekben említett engedély iránti kérelem benyújtásával engedélyezési eljárást kezdeményezni, ha a távközlési építmény építése, használatbavétele vagy megszüntetése]

"h) engedélyezett távközlő hálózathoz csatlakozó, 1000 métert meg nem haladó hosszúságú távközlési építmény létesítésére irányul,"

4. §

Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közművek nyilatkozatának arra kell kiterjednie, hogy a távközlési építmény a nyomvonalas vagy nyomvonal jellegű építmények keresztezésére, megközelítésére vonatkozó műszaki előírásoknak, illetőleg szabványoknak megfelel."

5. §

Az R. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hatóság az elvi építési engedély megadását akkor is megtagadhatja, ha az engedélyt kérő hiánypótlási kötelezettségének a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget."

6. §

(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

7. §

(1) E rendelet hatálybalépésével az R. 2. §-a, 12. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontja, 13. §-ának e) pontja, 16. §-a (1) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, 19. §-a és az azt megelőző "Az antenna létesítésére, áthelyezésére, átépítésére és eltávolítására vonatkozó különös szabályok" alcím, 20. §-a (3) bekezdésének f) pontja, 25. §-ának (2) bekezdése, valamint a 3. számú melléklete hatályát veszti.

(2) Az R. 12. §-a (1) bekezdésének m) pontja 2003. április 1-jén hatályát veszti.

Kovács Kálmán s. k.,

informatikai és hírközlési miniszter

Melléklet az 5/2003. (III. 24.) IHM rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletének A) címe a következő 1. ponttal egészül ki, a korábbi 1-3. pont számozása 2-4. pontra változik:

"1. Építésügyi hatóság

I: A kiemelt építésügyi hatóság

II: A megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője

K: A távközlési építmény elhelyezése és megépítése megfelel-e a településrendezéssel és az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek és a helyi építési szabályzatnak."

2. Az R. 1. számú melléklete C) címének 1. pontja hatályát veszti, a korábbi 2-4. pont számozása 1-3. pontra változik.

3. Az R. 1. számú melléklete E) címének 1. pontja hatályát veszti.

4. Az R. 1. számú melléklete I) címében a "K: Az ásványi nyersanyagokat érintő kérdésekben és a távközlési célt szolgáló építmény földtani megalapozottsága tekintetében a hatósági engedélyezés során kivéve a településrendezési tervet vagy a helyi építési szabályzat jóváhagyásakor a földtani követelmények már tisztázottak." szövegrész helyébe "K: Az ásványi nyersanyagokat érintő kérdésekben és a távközlési célt szolgáló építmény földtani megalapozottsága tekintetében a hatósági engedélyezés során kivéve, ha a településrendezési tervek, vagy a helyi építési szabályzat megállapításakor a földtani követelmények már tisztázottak." szövegrész lép.

5. Az R. 1. számú mellékletének J) címe hatályát veszti.

6. Az R. 1. számú mellékletében a "Közművek és más szervezetek" cím 9. pontja hatályát veszti.

Lábjegyzetek:

[1] Lásd: Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

Tartalomjegyzék