65/2003. (X. 21.) GKM-PM együttes rendelet

a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 116. §-ának (1) bekezdésével módosított, a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény 4. §-ának (2) bekezdésében, a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 4. §-ának (3) bekezdésében és az 56. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdésében, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosul:

1. §

Az R. 1. § -ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő (3) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3) bekezdésének számozása (4) bekezdésre változik:

"(2) Az engedélyes

a) szétválásának, más társasági formába történő átalakulásának, más gazdasági társasággal való egyesülésének, az alaptőkéje vagy törzstőkéje legalább egynegyed résszel történő leszállításának jóváhagyása,

b) 25 %-át meghaladó tulajdoni hányada egy személy vagy tulajdonosi csoport részére történő megszerzésének jóváhagyása,

c) bármely más engedélyes vállalkozásban történő jelentős, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyása megszerzésének és az ehhez fűződő jogai gyakorlásának jóváhagyása,

d) engedélyköteles tevékenysége folytatásához szükséges eszközökkel való rendelkezésének jóváhagyása

iránti kérelme elbírálásáért az e rendelet melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(3) A (2) bekezdés c) pontja esetében a befolyásszerző, az e rendelet melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díjat abban az esetben is köteles megfizetni, ha nem engedélyes."

2. §

Az R. melléklete I. pontjának számozása és címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. A) Gázszolgáltatás és gázértékesítés (a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény alapján)"

3. §

Az R. melléklete kiegészül e rendelet 1. számú mellékletében foglalt I. B) ponttal.

4. §

Az R. melléklete kiegészül e rendelet 2. számú mellékletében foglaltakkal.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az R. mellékletének I. A) pontja 2004. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Dr. László Csaba s. k.,

pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 65/2003. (X. 21.) GKM-PM együttes rendelethez

"I. B) Földgázellátás (a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény alapján)"

I. B) Földgázellátás (a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény alapján)
1.Üzletszabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
2.Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása10 000 E Ft
3.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz szállításra6 000 E Ft
4.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz tárolásra6 000 E Ft
5.Működési engedélykiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz elosztásra
- 100 település alatt1 000 E Ft
- 100 település felett és Budapest5 000 E Ft
6.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz rendszerirányításra10 000 E Ft
7.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz kereskedelemre4 000 E Ft
8.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz közüzemi nagykereskedelemre10 000 E Ft
9.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz közüzemi szolgáltatásra
- 100 település alatt1 000 E Ft
- 100 település felett és Budapest4 000 E Ft
10.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása szervezett földgázpiac működtetésre15 000 E Ft
11.Engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása határon keresztüli földgázszállítóvezetékhez való hozzáférésre3 000 E Ft
12.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása propán, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztására és szolgáltatására1 000 E Ft
13.Üzletszabályzat, Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, továbbá működési engedélyek módosítása iránti kérelmek elbírálása100 E Ft/adat
14.Szétválás, egyesülés jelentős befolyás, illetve többségi vagy közvetlen irányítás megszerzése, alaptőke, illetve törzstőke legalább egynegyed részével történő leszállítása iránti kérelem elbírálása
- földgázszállító, tároló, rendszerirányítási engedélyes esetében5 000 E Ft
- földgázelosztói engedélyes esetében
100 település alattinál1 000 E Ft
100 település felettinél és Budapestet ellátónál5 000 E Ft
- földgázkereskedelmi engedélyes esetében1 000 E Ft
- földgáz közüzemi nagykereskedelmi engedélyes esetében5 000 E Ft
- földgáz közüzemi szolgáltatási engedélyes esetében
100 település alattinál1 000 E Ft
100 település felettinél és Budapestet ellátónál5 000 E Ft
- propán, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztási és szolgáltatási engedélyes esetében1 000 E Ft
15.Fogyasztói korlátozási menetrend jóváhagyása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
Fogyasztói korlátozási besorolások módosítása iránti kérelem elbírálása200 E Ft
16.Az engedélyköteles tevékenységük folytatásához szükséges eszközökkel való rendelkezés hez hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
- földgázszállítói, tárolói, 100 település feletti földgázelosztói engedélyeseknek5 000 E Ft
- 100 település alatti földgázelosztói engedélyes esetében1 000 EFt
17.Előzetes hozzájárulás célvezeték építéséhez iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
18.Pénzügyi biztosíték megfelelőségének elfogadása500 E Ft
19.Szállítóvezeték, elosztóvezeték és/vagy tároló létesítésére benyújtott pályázatok elbírálása200 E Ft"

2. számú melléklet a 65/2003. (X. 21.) GKM-PM együttes rendelethez

[II. B) ]

"21.Pénzügyi biztosíték megfelelőségének elfogadása500 E Ft
22.Erőmű szüneteltetési engedély iránti kérelem, szüneteltetési engedély időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem, szüneteltetett tevékenység folytatása iránti kérelem elbírálása
- 50-200 MW erőművi teljesítmény esetén1 000 E Ft
- 200 MW-nál nagyobb erőművi teljesítmény esetén2 000 E Ft
23.Krízisterv jóváhagyása1 000 E Ft
24.Vezetékek átviteli, elosztói vezetékké, illetve közcélúvá minősítése
- 400 és 120 kVos vezeték esetén1 000 E Ft
25.A rendszerirányító által hálózatfejlesztésre kiírt pályázat eredményének kihirdetése
előtti jóváhagyása500 E Ft
26.A rendszerirányításhoz szükséges más engedélyes tulajdonában lévő távközlési eszközök
használatára kötött szerződések elbírálása500 E Ft
27.A közüzemi szolgáltató kizárólagossági jogának átengedésére irányuló kérelem elbírálása500 E Ft
28.A közüzemi nagykereskedőnek a lekötött teljesítőképesség közüzemi ellátási kötelezettség
feletti részének nyilvános árverésére vonatkozó szabályainak jóváhagyása500 E Ft"

Tartalomjegyzék