19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet[1]

a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 116. §-ának (1) bekezdésével módosított, a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Gszt.)- 4. §-ának (2) bekezdésében, a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 5. §-ának (2) bekezdésében, á távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdésében, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

Az igazgatási szolgáltatási díjak

1. §

(1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe tartozó

a) engedély kiadására,

b) a kiadott engedélye módosítására, érvényessége meghosszabbítására, az engedély visszavonására, az engedélyesnek az engedélyköteles tevékenysége folytatásához szükséges szóközökkel való rendelkezés előzetes vizsgálatára,

c) a jogszabályokban előírt szabályzatok, a korlátozási sorrend jóváhagyására, módosítására, létesítmény megszüntetésére irányuló kérelmének elbírálásáért az e rendelet mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2)[2] Az engedélyes

a) szétválásának, más társasági formába történő átalakulásának, más gazdasági társasággal való egyesülésének, jogutód nélküli megszűnésének, az alaptőkéje vagy törzstőkéje legalább egynegyed résszel történő leszállításának jóváhagyása,

b)[3] bármely más engedélyes vállalkozásban történő, a szavazatok 25, 50 vagy 75 százalékát meghaladó befolyás szerzésének és az ehhez fűződő jogok gyakorlásának jóváhagyása,

c) működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak más személy részére történő átruházása, átengedése, lízingbe adása, illetve egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való lekötése jóváhagyása

iránti kérelme elbírálásáért az e rendelet melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(3)[4] A (2) bekezdés b) pontja esetében a befolyásszerző, az e rendelet melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díjat abban az esetben is köteles megfizetni, ha nem engedélyes.

(4)[5] A mellékletben meghatározott díjat kell fizetni a hatályos árban figyelembe vett költségkalkulációk engedélyes által kezdeményezett felülvizsgálatáért is.

2. §

(1) Az 1. §-ban előírt igazgatási szolgáltatási díjakat a kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a Hivatal 10032000-01714373-00000000 számú bankszámlájára, és az erről szóló hitelt érdemlő igazolást a kérelemhez csatolni kell. Az igazgatási szolgáltatási díjról a Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet. Ha a kérelem az e rendelet mellékletében megjelölt díjtételek közül többet is érint, valamennyi díjtételt meg kell fizetni.,

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat nem lehet visszaigényelni akkor sem, ha a Hivatal a kérelmet elutasította vagy az eljárást megszüntette. Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni.

2/A. §[6]

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése alapján lefolytatott eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.

A felügyeleti díjak fizetése

3. §

(1) Az engedélyes évente felügyeleti díjat fizet, amely a Hivatalnak a jogszabályokban, az engedélyékben foglalt előírások megtartásának; a fogyasztói igények megfelelő színvonalú kielégítésének és a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése, az államigazgatási szervezetekkel, valamint a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködése során, a fogyasztóvédelem és az energiatakarékosság, valamint a környezet és a természet védelme érdekében folytatott tevékenységével összefüggő költségei fedezésére szolgál.

(2)[7] Az engedélyesnek az egész éves felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve két részletben, a tárgyév január 15-éig és június 30-áig kell befizetnie a Hivatal 2. § (1) bekezdésben megjelölt bankszámlájára. Ha az engedélyes év közben kap működési engedélyt, a tárgyévre csak a felügyeleti díj arányos részét kell befizetnie egy összegben, a működési engedély jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig. A felügyeleti díjat - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - visszaigényelni nem lehet.

(3) A felügyeleti díjat az engedélyes az éves mérlegbeszámoló elkészítését követően a mérlegadatok szerinti nettó árbevétel és a 0,05%-os mérték figyelembevételével köteles újra kiszámítani, és erről a Hivatalt tájékoztatni. Ha a számítás eredményeként az engedélyesnek többlet befizetési kötelezettsége keletkezik, azt június 30-áig köteles befizetni a Hivatal bankszámlájára. Ha túlfizetés történt, a Hivatal a felügyeleti díj arányos részét visszafizeti.

Általános rendelkezések

4. §[8]

Amennyiben a melléklet szerinti díjat adatok alapján kell számolni, úgy egy adatnak kell tekinteni a módosítás tárgyában elkülönített jellel meghatározott bekezdés módosítását. Elkülönített jelnek minősül a pont, alpont, illetve számozott sor. Egy ponton, alponton, számozott soron belül található több bekezdés azonos tartalmú módosítása egy adatnak minősül. Egy adatnak minősül továbbá, ha azonos tartalmú adat módosul több pontban, alpontban, számozott sorban.

5. §[9]

Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az illetékekről rendelkező 1990. évi XCIII. törvény 82. és 88. §-aiban foglalt rendelkezéseket e rendelet szerinti eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjairól szóló 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet, valamint a módosításáról rendelkező 31/1998. (XII. 31.) GM-PM együttes rendelet és a 9/2000. (III. 3.) GM-PM együttes rendelet.

(4) E rendelet mellékletének II. A) pontja 2002. december 31, napján hatályát veszti.

Dr. Csillag István s.k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Dr. László Csaba s.k.,

pénzügyminiszter

Melléklet a 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelethez[10]

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjai

[11]
SorszámMegnevezésA díj mértéke
I. Földgázellátás
1.Üzletszabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
2.Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása10 000 E Ft
3.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgázszállításra6 000 E Ft
4.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáztárolásra6 000 E Ft
5.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgázelosztásra - 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező - 100 E-nél több fogyasztóval rendelkező1 000 E Ft 5 000 E Ft
6.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz-rendszerirányításra10 000 E Ft
7.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgázkereskedelemre4 000 E Ft
8.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz közüzemi nagykereskedelemre10 000 E Ft
9.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz közüzemi szolgáltatásra - 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező - 100 E-nél több fogyasztóval rendelkező1 000 E Ft 5 000 E Ft
10.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása szervezett földgázpiac működtetésre15 000 E Ft
11.Engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez való hozzáférésre3 000 E Ft
12.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása propán-bután gázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztására és szolgáltatására1 000 E Ft
13.Működési engedélyek módosítása iránti kérelmek elbírálása100 E Ft/adat, de legfeljebb az adott engedély kiadásának díja
- ha a működési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya kizárólag település visszavonása, valamint településrész kijelölése, bekapcsolási időpontjának áthelyezése és visszavonása25 E Ft/adat
- ha a működési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya terület kijelölése, bekapcsolási időpontjának áthelyezése és visszavonása, a kérelem elbírálása díjmentes Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása100 E Ft/adat, de legfeljebb 500 E Ft
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításának jóváhagyása100 E Ft/adat, de legfeljebb 5 000 E Ft
[12]
SorszámMegnevezésA díj mértéke
14.Engedélyes más gazdasági társasági formába történő átalakulása, szétválás, egyesülés, jogutód nélküli megszűnés, a szavazatok 25, 50 vagy 75 százalékát meghaladó befolyás szerzése és az ehhez fűződő jogok gyakorlása, alaptőke, illetve törzstőke legalább egynegyed részével történő leszállítása iránti kérelem elbírálása
- földgázszállító, -tároló, -rendszerirányítási engedélyes esetében5 000 E Ft
- földgázelosztói engedélyes esetében
100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező1 000 E Ft
100 E-nél több fogyasztóval rendelkező5 000 E Ft
- földgáz-kereskedelmi engedélyes esetében1 000 E Ft
- földgáz közüzemi nagykereskedelmi engedélyes esetében5 000 E Ft
- földgáz közüzemi szolgáltatási engedélyes esetében
100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező1 000 E Ft
100 E-nél több fogyasztóval rendelkező5 000 E Ft
- propán-bután gázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztását és szolgáltatását
végző engedélyes esetében1 000 E Ft
15.Fogyasztói korlátozási sorrend jóváhagyása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
Fogyasztói korlátozási besorolások módosítása iránti kérelem elbírálása100 E Ft
16.Az engedélyes működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni
értékű jogainak más személy részére történő átruházása, átengedése, lízingbe adása,
illetve egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való le-
kötése jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
- földgázszállítói, -tárolói, 100 E-nél több fogyasztóval rendelkező földgázelosztói
engedélyes esetében5 000 E Ft
- egyéb engedélyes esetében1 000 E Ft
17.Előzetes hozzájárulás célvezeték építéséhez iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
18.Pénzügyi biztosíték megfelelőségének elfogadása500 E Ft
19.Szállítóvezeték, elosztóvezeték és/vagy tároló létesítésére benyújtott pályázatok elbí-
rálása200 E Ft
20.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása telephelyi vezeték
működtetésre1 000 E Ft
21.Új határkeresztező szállítóvezeték, illetve tároló létrehozásakor a földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok, valamint a GET 30. § (1) és (2) bekezdései szerinti kötelezettségek teljesítése alóli teljes vagy részbeni mentesség iránti kérelem elbírálása2 000 E Ft
22.Megfelelési szabályzat jóváhagyása2 000 E Ft
23.Megfelelési szabályzat módosításának elfogadása1 000 E Ft
24.Megfelelési jelentés jóváhagyása1 000 E Ft
25.A Hivatal által határozattal elfogadott pénzügyi biztosíték időbeli hatályának (érvényességi időtartamának) felek általi meghosszabbítása, akkor, ha a pénzügyi biztosíték feltételrendszerében, a felek jogai és kötelezettségei, a felek személyében más módosulás nem történik150 E Ft
26.Az engedélyes működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységeinek
más személy általi végzéshez történő hozzájárulás2 000 E Ft
27.Az engedélyes pénzeszközei jelentős részének más gazdasági társasághoz történő átcso-
portosítása2 000 E Ft
[13]
SorszámMegnevezésA díj mértéke
II. Villamosenergia-ellátás
1.Üzletszabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
2.Üzemi szabályzat, kereskedelmi, elosztóhálózati szabályzat jóváhagyása iránti kérelem
elbírálása10 000 E Ft
3.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-
átvitelre6 000 E Ft
4.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása villamos energia
elosztására6 000 E Ft
5.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-
rendszer irányítására10 000 E Ft
6.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-
kereskedelemre4 000 E Ft
7.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása közüzemi villamos-
energia-nagykereskedelemre10 000 E Ft
8.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása közüzemi villamos-
energia-szolgáltatásra4 000 E Ft
9.Engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása villamos energia határon keresztül történő szállítására
3 000 E Ft
10.Erőmű létesítési engedély, illetve villamos energia termelésére szóló működési vagy
megszüntetési engedély iránti kérelem elbírálása
- 50-200 MW erőművi teljesítmény esetén2 000 E Ft
- 200 MW-nál nagyobb erőművi teljesítmény esetén5 000 E Ft
11.Meglévő erőmű teljesítmény növelési és bővítési engedély iránti kérelem elbírálása
- 50 MW alatti teljesítmény növelése vagy bővítése esetén1 000 E Ft
- 50-200 MW-os teljesítmény növelés vagy bővítés esetén2 000 E Ft
- 200 MW-nál nagyobb mértékű teljesítmény növelés vagy bővítés esetén5 000 E Ft
12.Villamos erőmű elsődleges energiaforrás választásának, megváltoztatásának jóváhagyása iránti kérelem elbírálása.1 000 E Ft
13.A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 51. § (1) bekezdése szerinti engedélyek módosítása iránti kérelem elbírálása100 E Ft/adat, de legfeljebb az adott engedély kiadásának díja
- Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása100 E Ft/adat, de legfeljebb 500 E Ft
- Üzemi szabályzat, kereskedelmi és elosztóhálózati szabályzat módosításának jóváhagyása100 E Ft/adat, de legfeljebb 5 000 E Ft
[14]
SorszámMegnevezésA díj mértéke
14.Erőmű-létesítési, -bővítési engedély, valamint villamos energia termelésére szóló műkö-
dési engedély, illetve a villamosenergia-termelés és az erőmű megszüntetésére vonatkozó
engedély érvényességi időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása
- 50-200 MW-os erőművi teljesítmény esetén2 000 E Ft
- 200 MW-nál nagyobb erőművi teljesítmény esetén5 000 E Ft
15.Erőmű teljesítménynövelési, elsődleges energiaforrásának megválasztására, megváltoztatására vonatkozó engedély érvényességi időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
16.Engedélyes más gazdasági társasági formába történő átalakulása, szétválás, egyesülés, jogutód nélküli megszűnés, a szavazatok 25, 50 vagy 75 százalékát meghaladó befolyás szerzése és az ehhez fűződő jogok gyakorlása, alaptőke, illetve törzstőke legalább egynegyed részével történő leszállítása iránti kérelem elbírálása termelő esetében
= 50-200 MW erőművi teljesítmény esetén1 000 E Ft
= 200 MW-nál nagyobb erőművi teljesítmény esetén3 000 E Ft
- villamosenergia-átviteli engedélyes esetében5 000 E Ft
- villamosenergia-elosztói engedélyes esetében5 000 E Ft
- villamosenergia-rendszerirányító engedélyes esetében5 000 E Ft
- villamosenergia-kereskedelem engedélyese esetében1 000 E Ft
- közüzemi villamosenergia-nagykereskedelem engedélyese esetében5 000 E Ft
- közüzemi villamosenergia-szolgáltatás engedélyese esetében5 000 E Ft
17.Rotációs Kikapcsolási Rend
- jóváhagyása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
- módosítása iránti kérelem elbírálása100 E Ft/adat
18.Az engedélyes működési engedélyében meghatározott alapvető eszközei és vagyoni értékű jogai harmadik személy részére történő átruházásának, átengedésének, lízingbe adásának, illetve egyéb módon tartós használatba adásának, megterhelésének vagy biztosítékul való lekötésének jóváhagyása iránti kérelem elbírálása5 000 E Ft
19.Szervezett villamosenergia-piac működtetésére engedély kiadása, visszavonása iránti ké-
relem elbírálása15 000 E Ft
20.Működési engedély előírása alól eseti felmentés iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
21.Pénzügyi biztosíték megfelelőségének elfogadása500 E Ft
22.Erőmű szüneteltetési engedély iránti kérelem, szüneteltetési engedély időtartamának
meghosszabbítása iránti kérelem, szüneteltetett tevékenység folytatása iránti kérelem
elbírálása
- 50-200 MW erőműi teljesítmény esetén1 000 E Ft
- 200 MW-nál nagyobb erőműi teljesítmény esetén2 000 E Ft
23.Krízisterv jóváhagyása1 000 E Ft
24.Kapcsoló- és transzformátor állomások, vezetékek közcélú átviteli, közcélú elosztói ve-
zetékké minősítése hálózati elemenként
- 100 kV fölött1 000 E Ft
25.A rendszerirányító által hálózatfejlesztésre kiírt pályázat eredményének kihirdetése előtti
jóváhagyása500 E Ft
26.A rendszerirányításhoz szükséges más engedélyes tulajdonában lévő távközlési eszközök
használatára kötött szerződések elbírálása500 E Ft
[15]
SorszámMegnevezésA díj mértéke
27.A közüzemi szolgáltató kizárólagossági jogának átengedésére irányuló kérelem elbírálása500 E Ft
28.A közüzemi nagykereskedőnek a lekötött teljesítőképesség közüzemi ellátási kötelezettség feletti részének nyilvános árverésére vonatkozó szabályainak jóváhagyása500 E Ft
29.Kiserőmű elsődleges energiaforrásának megválasztása és megváltoztatása, létesítése, villamos energia termelése, valamint villamos energia termelésének szüneteltetése, megszüntetése és a kiserőmű megszüntetése iránti kérelem elbírálása az alábbi beépített erőművi villamos teljesítmény függvényében:
Új erőmű eseténMeglévő erőmű esetén
- 0, 5-5 MW esetén500 E Ft200 E Ft
- 5 MW fölött-20 MW esetén1 000 E Ft400 E Ft
- 20 MW fölött-50 MW esetén2 500 E Ft1 000 E Ft
30.A Hivatal által határozattal elfogadott pénzügyi biztosíték időbeli hatályának (érvényességi időtartamának) felek általi meghosszabbítása, akkor, ha a pénzügyi biztosíték feltételrendszerében, a felek jogai és kötelezettségei, a felek személyében más módosulás nem történik150 E Ft
31.Termelő vagy kiserőmű üzemeltetője által megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával előállított villamos energia termeléséhez felhasznált erőforrás, valamint az azzal előállított villamos energia kötelezően átveendő mennyiségének megállapítása, igazolása
- 0, 5-5 MW esetén100 E Ft
- 5 MW fölött-20 MW esetén200 E Ft
- 20 MW fölött-50 MW esetén400 E Ft
- 50 MW fölött650 E Ft
32.Rendszerirányító által készített hálózatfejlesztési terv jóváhagyása; valamint 2 éven belüli módosításának elbírálása10 000 E Ft
33.Rendszerösszekötő vezeték mentesítési kérelem elbírálása5 000 E Ft
34.Közvetlen vezeték létesítése és megszüntetése iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
35.Megfelelési szabályzat jóváhagyása2 000 E Ft
36.Megfelelési szabályzat módosításának elfogadása1 000 E Ft
37.Megfelelési jelentés jóváhagyása1 000 E Ft
38.Fogyasztói vezeték létesítése, működtetése kapacitásának megváltoztatása működtetésének szüneteltetése1 000 E Ft 100 E Ft 100 E Ft
39.Engedélyköteles tevékenység egy részének más személy általi végzéshez történő hozzájárulás2 000 E Ft
III. Távhőtermelés
1.Hőtermelő létesítmény létesítési engedély kiadása és meghosszabbítása, termelői működési engedély kiadása, visszavonása, illetve hőtermelő létesítmény megszüntetése iránti kérelem elbírálása - 5 MW-nál kisebb hőteljesítmény esetén (a létesítési engedély kivételével) - 5-50 MW hőteljesítmény esetén - 50-200 MW hőteljesítmény esetén - 200 MW-nál nagyobb hőteljesítmény esetén200 E Ft 500 E Ft 2 000 E Ft 5 000 E Ft
2.Hőtermelő létesítményhez létesítési engedély, távhő termelésére vonatkozó működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása100 E Ft/adat, de legfeljebb az adott engedély kiadásának díja
3.Hőtermelő létesítményhez létesítési engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása500 E Ft
4.Átalakulás, az engedélyes alaptőkéjének, illetve törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállítása, valamint bármely engedélyes vállalkozásban történő 25, 50 vagy 75 százalékot meghaladó befolyás szerzése és az ehhez fűződő jogok gyakorlása iránti kérelem elbírálása
- 5 MW-nál kisebb hőteljesítmény esetén200 E Ft
- 5-50 MW hőteljesítmény esetén500 E Ft
- 50-200 MW hőteljesítmény esetén1 000 E Ft
- 200 MW-nál nagyobb hőteljesítmény esetén3 000 E Ft

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 65/2003. (X. 21.) GKM-PM együttes rendelet 3. § -a. Hatályos 2003.10.24.

[2] Megállapította a 68/2005. (IX. 13.) GKM-PM együttes rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.09.21.

[3] Megállapította a 81/2007. (IX. 21.) GKM rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.11.06.

[4] Megállapította a 68/2005. (IX. 13.) GKM-PM együttes rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.09.21.

[5] Számozását módosította a 65/2003. (X. 21.) GKM-PM együttes rendelet 1. § -a. Hatályos 2003.10.24.

[6] Beiktatta a 81/2007. (IX. 21.) GKM rendelet 3. § - a. Hatályos 2007.09.29.

[7] Megállapította a 81/2007. (IX. 21.) GKM rendelet 2. § - a. Hatályos 2007.09.29.

[8] Megállapította a 68/2005. (IX. 13.) GKM-PM együttes rendelet 2. § -a. Hatályos 2005.09.21.

[9] Hatályon kívül helyezte a 68/2005. (IX. 13.) GKM-PM együttes rendelet 4. § -a. Hatálytalan 2005.09.21.

[10] Megállapította a 68/2005. (IX. 13.) GKM-PM együttes rendelet 3. § - a. Hatályos 2005.09.21.

[11] Módosította a 81/2007. (IX. 21.) GKM rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.11.06.

[12] Módosította a 81/2007. (IX. 21.) GKM rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.11.06.

[13] Módosította a 81/2007. (IX. 21.) GKM rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.11.06.

[14] Módosította a 81/2007. (IX. 21.) GKM rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.11.06.

[15] Módosította a 81/2007. (IX. 21.) GKM rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.11.06.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére