72/2003. (V. 28.) Korm. rendelet

az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatala létrehozásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos egységes szakmai irányítás megteremtése érdekében a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány a pártfogó felügyelői feladatok ellátására Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) elnevezéssel 2003. július 1-jével országos illetékességű központi hivatalt hoz létre.

(2) A Hivatalt az igazságügy-miniszter irányítja és gyakorolja a szakmai felügyeletét.

(3) A Hivatal önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes rendelkezési jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, költségvetése az Igazságügyi Minisztérium költségvetésében önálló címként szerepel.

(4) A Hivatal a feladatait a területi szervei útján látja el. A területi szervek a Hivatal szervezeti egységei, költségvetésüket a Hivatal költségvetése tartalmazza.

(5) A Hivatal székhelye Budapest.

2. §

Az igazságügy-miniszter az 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint

a) kiadja a Hivatal alapító okiratát,

b) gyakorolja a Hivatal főigazgatója és főigazgatóhelyettese (gazdasági vezetője) felett a munkáltatói jogkört,

c) jóváhagyja a Hivatal szervezeti és működési szabályzatát,

d) jóváhagyja a Hivatal éves munkatervét, költségvetését és beszámolóját,

e) ellenőrzi és beszámoltatja a Hivatal főigazgatóját.

3. §

(1) A Hivatal

a) ellátja a pártfogó felügyelői tevékenységről szóló jogszabályokban az igazságügy-miniszter feladatkörébe utalt feladatokat,

b) szakmai irányítást gyakorol a megyei hivatalok, valamint a pártfogó felügyelők felett,

c) szervezi a pártfogó felügyelők képzését és továbbképzését,

d) kialakítja és fejleszti a pártfogó felügyelők, az igazságszolgáltatás, az ügyészség, a hatóságok, a társadalmi szervezetek és egyéb intézmények közötti együttműködést,

e) biztosítja a pártfogó felügyelők működéséhez szükséges személyi és dologi feltételeket.

(2) A Hivatal vezetője a főigazgató, aki kinevezi és felmenti a pártfogó felügyelőket, gyakorolja a fegyelmi jogkört a Hivatal és a megyei hivatalok, továbbá a munkáltatói jogkört a Hivatal munkatársai felett.

4. §

(1) A Hivatal területi szerveiként 2003. július 1-jével a rendelet mellékletében meghatározott székhelyen és illetékességi területtel megyei hivatalok jönnek létre.

(2) A megyei hivatal

a) irányítja és felügyeli a pártfogó felügyelők tevékenységét,

b) felügyeli a pártfogó felügyelői foglalkoztatók, szállások és irodák tevékenységét, dönt ezek elhelyezéséről,

c) gondoskodik a pártfogó felügyelői asszisztensek, az írnokok és a fizikai dolgozók foglalkoztatásáról.

(3) A megyei hivatal igazgatója - a kinevezés, a felmentés és a fegyelmi jogkör kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogkört a pártfogó felügyelők felett, valamint gyakorolja és teljesíti a pártfogó felügyelői asszisztensek, az írnokok és a fizikai dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

5. §

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A megyei gyámhivatal a Gyvt. 122. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglalt feladata végrehajtása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek védelmét szolgáló bűnmegelőzési pályázati kiírásokat, a pályázati lehetőségekről tájékoztatja a helyi önkormányzatokat, gyermekjóléti szolgálatokat, civil szervezeteket. Segítséget nyújt a pályázatok benyújtásához és a pályázaton elnyert támogatások cél szerinti felhasználásához.

(2) A megyei gyámhivatal a Gyvt. 118. §-ának (3) bekezdése szerinti ellenőrzése során, az állami és nem állami gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet, különös tekintettel a gyermeket veszélyeztető körülmények feltárására irányuló tevékenységre.

(3) A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a megyei gyámhivatal segítséget nyújt a tudomást szerző gyámhatóságoknak, valamint a gyermekvédelmi rendszerben működő szakembereknek a szükséges feljelentés megtételéhez.

(4) A büntetőjogi felelősségre nem vonható 14 év alatti elkövetők ügyében a megyei gyámhivatal szakmai támogatást nyújt a jegyzőnek és a gyermekjóléti szolgálatnak a kiskorú, illetve családja részére nyújtandó segítségre vonatkozóan, továbbá kezdeményezi a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket, és ezek végrehajtását ellenőrzi.

(5) A megyei gyámhivatal évente tájékoztatást kér az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat megyei hivatalától, valamint a jegyzőtől és a rendőrségtől a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetők számáról, az általuk elkövetett bűncselekményekről, azok okairól, továbbá a gyermekjóléti szolgálattól a családgondozás és a védelembevétel eredményéről.

(6) Az (5) bekezdésben írt tájékoztatás alapján a megyei gyámhivatal jelentést készít és annak ismertetése céljából megyei értekezletet tart. Az értekezletre meghívja az önkormányzatok, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a drogmegelőzést, illetve drogrehabilitációt végző intézmények, a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok, a gyermekvédelmi intézmények, a közoktatási intézmények, a pártfogó felügyelői szolgálat, valamint a bűnmegelőzésben és az áldozatvédelemben érintett civil szervezetek képviselőit.

(7) A (6) bekezdésben írt értekezleten elhangzottakról készített írásbeli összefoglalót a megyéi gyámhivatal, az elhangzott javaslatokkal együtt megküldi az értekezletre meghívott valamennyi szervezetnek."

6. §

A Gyer. 82. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorú esetében az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a pártfogó felügyelő is kezdeményezheti."

7. §

Az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

"(2) A miniszter ellátja a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos jogalkotási és jogszabály-előkészítési feladatokat, összehangolja a kormányzati szervek pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatait, irányítja az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatalát."

8. §

(1) A rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 5-7. §-a 2003. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg

a) a Gyer. 3. §-a (2) bekezdéséből "és a hivatásos pártfogók" szövegrész, 4. §-ából a "valamint a hivatásos pártfogókra" szövegrész, 5. §-a (5) bekezdéséből a "tevékenységét, valamint az igazságügy-miniszterrel együttesen a hivatásos pártfogók" szövegrész;

b) a gyámhatóságok, a területei gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet Mellékletének XVII. számú adatlapja;

c) a gyámhatóságok, a területei gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 260/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet Mellékletének XVII. számú adatlapja;

d) a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 2. számú Melléklete I/6. pontjának utolsó bekezdése;

e) a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú Melléklete I/6. pontjának utolsó bekezdése

a hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 72/2003. (V. 28.) Korm. rendelethez

A Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatalának területi szervei

1. Fővárosi Hivatal

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: Budapest

2. Baranya Megyei Hivatal

Székhely: Pécs

Illetékességi terület: Baranya megye

3. Bács-Kiskun Megyei Hivatal

Székhely: Kecskemét

Illetékességi terület: Bács-Kiskun megye

4. Békés Megyei Hivatal

Székhely: Békéscsaba

Illetékességi terület: Békés megye

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hivatal

Székhely: Miskolc

Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén megye

6. Csongrád Megyei Hivatal

Székhely: Szeged

Illetékességi terület: Csongrád megye

7. Fejér Megyei Hivatal

Székhely: Székesfehérvár

Illetékességi terület: Fejér megye

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Hivatal

Székhely: Győr

Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron megye

9. Hajdú-Bihar Megyei Hivatal

Székhely: Debrecen

Illetékességi terület: Hajdú-Bihar megye

10. Heves Megyei Hivatal

Székhely: Eger

Illetékességi terület: Heves megye

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hivatal

Székhely: Szolnok

Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok megye

12. Komárom-Esztergom Megyei Hivatal

Székhely: Tatabánya

Illetékességi terület: Komárom-Esztergom megye

13. Nógrád Megyei Hivatal

Székhely: Salgótarján

Illetékességi terület: Nógrád megye

14. Pest Megyei Hivatal

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: Pest megye

15. Somogy Megyei Hivatal

Székhely: Kaposvár

Illetékességi terület: Somogy megye

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hivatal

Székhely: Nyíregyháza

Illetékességi terület: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

17. Tolna Megyei Hivatal

Székhely: Szekszárd

Illetékességi terület: Tolna megye

18. Vas Megyei Hivatal

Székhely: Szombathely

Illetékességi terület: Vas megye

19. Veszprém Megyei Hivatal

Székhely: Veszprém

Illetékességi terület: Veszprém megye

20. Zala Megyei Hivatal

Székhely: Zalaegerszeg

Illetékességi terület: Zala megye

Tartalomjegyzék