Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet

a köztisztviselők képesítési előírásairól

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 95. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Ktv. hatálya alá tartozó közigazgatási szerveknél foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a)[2] a Ktv. 1. §-a (2) bekezdésében felsorolt szerveknél foglalkoztatott köztisztviselőkre;

b)[3] az államtitkárra, a helyettes államtitkárra, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a vezetőjére;

c)[4] a kormányfőtanácsadói és -tanácsadói, a miniszteri főtanácsadói és tanácsadói megbízású, továbbá a politikai főtanácsadói és tanácsadói munkakörbe kinevezett (Ktv. 11/A. §) köztisztviselőkre;

d)[5] az aljegyzőre, a jegyzőre, a körjegyzőre és a megyei jogú város kerületi hivatalvezetőjére, valamint a főjegyzőre.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezeteknél a képesítési előírásokat a hivatal vezetője állapítja meg.

2. §

(1) Köztisztviselőnek az nevezhető ki, aki rendelkezik a feladata ellátásához szükséges, az 1-3. számú mellékletben a feladatkörre meghatározott szakképesítések valamelyikével.

(2)[6] Amennyiben az 1-3. számú mellékletében szereplő feladatkörök képesítési követelménye nem tartalmaz a II. besorolási osztály vonatkozásában képesítési előírást, a feladatkör ellátására csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő nevezhető ki.

(3) Ha a köztisztviselő munkakörében több feladatot lát el, legalább az egyik feladatköre ellátására előírt szakképesítéssel rendelkeznie kell.

(4) A köztisztviselőnek a melléklet szerinti kiemelt munkakörre meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie akkor is, ha e munkakör mellett más feladatkört is ellát.

(5)[7] A fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott köztisztviselőkre megfelelően kell alkalmazni a 3. számú melléklet képesítési előírásait, amennyiben a 2. számú melléklet nem tartalmaz rájuk vonatkozóan képesítési előírást.

3. §

A közigazgatási szerv belső szabályzatában alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-külön, további szakképesítés, szakmai vagy közigazgatási gyakorlat, továbbá idegen nyelv ismerete is előírható.

4. §[8]

5. §[9]

6. §

A képesítési előírás alól felmentés - a Ktv. 7. §-ának (4) bekezdése kivételével - nem adható.

7. §

(1) E rendelet hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban álló

a) a köztisztviselőt feladatkörének megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni, ha feladatkörében, közigazgatási szervnél legalább 10 éves szakmai gyakorlatot szerzett, vagy a korábbi jogszabályok szerinti képesítéssel rendelkezik, illetve annak megszerzése alól mentesítették;

b) szakirányú szakképesítéssel nem rendelkező köztisztviselő, ha részére e rendelet hatálybalépése előtt jogszabály nem állapított meg képesítési követelményt - a (2) bekezdés kivételével -, köteles a szakképesítést a rendelet hatálybalépését követően a szakképesítés megszerzéshez szükséges képzési idő legfeljebb másfélszerese alatt megszerezni;

c)[10]

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak nem alkalmazhatók, ha a köztisztviselőnek a rendelet hatálybalépésekor az öregségi nyugdíjra jogosító életkora eléréséig 10 évnél kevesebb idő van hátra, és a képesítés csak iskolarendszerű képzésben szerezhető meg. A köztisztviselőt feladatkörének megváltozásáig ez esetben is képesítettnek kell tekinteni.

8. §

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba[11]

a)[12]

b)[13]

c)[14]

d)[15]

e)[16]

f)[17]

g)[18]

h)[19]

i)[20]

j)[21]

k)[22]

l)[23]

m)[24]

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelethez[25]

A helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott szakirányú (alapképzésben szerezhető) iskolai végzettségek és szakképesítések

I.

1. Belügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés.[26]

Kiemelt munkakör

Anyakönyvvezetői munkakörben:

Az I. besorolási osztályban:

főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség vagy egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és anyakönyvvezetői vizsga.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és anyakönyvvezetői vizsga.

Okmányirodai igazgatási feladatok:

A II. besorolási osztályban:

közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ* szerint: nyilvántartási és okmányügyintéző, számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, információrendszer-szervező, számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképesítés.[27]

2. Egészségügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, jogász szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi ügyvitelszervező szakképzettség vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikus szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és egészségügyi szakképesítés vagy középiskolai végzettség, és az OKJ szerint: egészségügyi szakképesítés.

3. Európai uniós feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű nemzetközi kapcsolatok szakértő szakképzettség; Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; főiskolai szintű gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) egyetemi szintű biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség és legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga.[28]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági (külkereskedelmi szakirányú) szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: európai üzleti asszisztensi szakképesítés.

4. Építésügyi igazgatási feladatok[29]

Építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben:[30]

Az I. besorolási osztályban:

Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.

Építésügyi nyilvántartások vezetése és egyéb építésügyi munkakör

A II. besorolási osztályban:

Szakirányú középfokú végzettség.

5. Fogyasztóvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász vagy általános orvos szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, közgazdasági (ezen belül főiskolai szintű kereskedelmi, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon) vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői, pénzügyi-üzemgazdászi, fogyasztóvédelmi vagy gazdasági (fogyasztóvédelmi, üzemgazdászi) szakképzettség;.[31]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, műszaki, agrár, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportban iskolarendszerű képzésben szerezhető szakképesítés vagy kereskedelmi technikus, idegenforgalmi technikus, pénzügyi ügyintézői szakképesítés.

6. Földművelésügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű földmérő és térinformatikai mérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és agrár-, közgazdasági szakképzettség vagy növényvédelmi, erdészeti, mezőgazdasági áruforgalmi, általános kertész, földmérési, térképészeti technikus; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: mezőgazdasági áruforgalmazó technikus, kertész- és növényvédelmi technikus, földmérő technikus, térképész technikus szakképesítés.

Kiemelt munkakör

Állat-egészségügyi igazgatási feladatok:

egyetemi szintű állatorvos doktor szakképzettség; önálló szervezeti egység vezetésével megbízottnak szakállatorvosi szakirányú szakképzettség.

7. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű általános orvos, jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, humánszervező vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szociális munkás, pedagógus szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervező, személyügyi szervező vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

Az I. besorolási osztályban kiemelt munkakör:

Gyámügyi igazgatási munkakör a városi gyámhivatalban: jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális szakigazgatási szervező szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

Gyámügyi igazgatási munkakör (a városi gyámhivatal kivételével):

középiskolai végzettség és az OKJ szerinti: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens, szociális gondozó és szervező szakképesítés.

8. Honvédelmi igazgatási, tervezési, szervezési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.[32]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: honvéd zászlós, védelmi igazgatási szakelőadó, katonai kiképző szakképesítés.

9. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász, szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség, valamint a turizmus szakterület alaptevékenységének fejlesztési programjai igénye szerinti egyetemi vagy főiskolai végzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, idegenforgalmi szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: idegenforgalmi menedzser, idegenforgalmi technikus, vendéglátó menedzser, vendéglátó technikus, kereskedelmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző szakképesítés.

10. Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban (ezen belül kereskedelmi, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy élelmiszer-ipari szakirányú agrármérnök szakképzettség; jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, műszaki, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, élelmiszer-ipari szakképzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakcsoportba tartozó technikus, intézményi kommunikátor, idegenforgalmi menedzser, kereskedelmi technikus, pénzügyi ügyintéző szakmai vizsga; középiskolai végzettség és szakképző iskolában szerzett ipari, élelmiszer-ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképesítés.

11. Környezetvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű biológus (ökológus), geológus, meteorológus, környezetmérnök vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy vegyészmérnök, építészmérnök, építőmérnök, biomérnök, környezetmérnök, mérnök-fizikus szakképzettség; főiskolai szintű településmérnök szakképzettség; szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakmérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, építőipari, közgazdasági, geológiai, vízügyi szakképzettség; mezőgazdasági, geológiai, kertészeti, erdészeti, építőipari, vízügyi vízgazdálkodási technikus; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: környezet- és természetvédelmi szakmunkás, környezetvédelmi (szak)technikus, települési környezetvédelmi technikus, környezetvédelmi szakelőadó, természetvédelmi technikus, településfejlesztési szakelőadó szakképesítés, hulladékkezelői, valamint az ipari biotechnológusi technikus.

12. Közlekedési és vízügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök, építőmérnök (vízellátási és csatornázási, vízépítő) vagy környezetmérnök szakképzettség; főiskolai szintű környezetgazdálkodási agrármérnök, meliorációs mérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

települési vízgazdálkodási, vízügyi, közlekedésgépészeti, útépítési, fenntartási technikus; középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: közlekedésépítő-környezetvédő, technikus, közlekedési környezetvédelmi technikus, víz- és szennyvíztechnológus technikus, vízügyi technikus szakképesítés.

13. Közterület-felügyelői feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga.[33]

A II. besorolási osztályban:

rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

14. Minőségügyi, minőségbiztosítási, minőség-menedzsmenti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű minőségügyi, minőségbiztosítási feladatokra felkészítő szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú posztgraduális másoddiploma vagy minőségirányítási vezetői vagy minőségbiztosítási auditori bizonyítvány.

15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, hittudományi, művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, művész, közművelődési, közgyűjteményi, közigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és az OKJ szerint: felsőfokú közművelődési, közgyűjteményi szakképesítés.[34]

16. Pénzügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés.[35]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés.

17. Sportszakmai és sportigazgatási feladatok[36]

Az I. besorolási osztályban:

sportszervező; sportmenedzser; okleveles sportmenedzser; testnevelő tanár; okleveles testnevelő tanár; rekreáció-szervező; szakedző; okleveles szakedző; testnevelő-edző; rekreációszervező-egészségfejlesztő; okleveles rekreáció-irányító; humánkineziológus; okleveles humánkineziológus; jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; testnevelés műveltségi területen (szakkollégiumi képzésben) szerzett tanító; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogi és igazgatási képzési területen szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatásban szerzett szakképzettség; nemzetvédelmi és katonai képzési területen szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: sportszervező, -menedzser; katonai kiképző szakképesítés.

18. Szociális igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, jogász, humánszervező vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, szociális munkás vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervező, személyügyi szervező vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szociális ügyintézői szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és szociális ügyintéző vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés.

19. Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és kertépítész) felsőoktatásban szerzett szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség és településfejlesztési, -rendezési szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és építőipari, épületgépészeti, kertészeti, közgazdasági szakképzettség, települési vízgazdálkodási, vízügyi, kertésztechnikusi végzettség, közlekedésépítő, környezetvédő technikus, útépítő technikus, műemléki fenntartó technikus, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: építőanyag-ipari technikus, épületgépész technikus, településfejlesztési szakelőadó, települési környezetvédelmi technikus, víz- és szennyvíztechnológus technikus, vízügyi technikus, kertész- és növényvédelmi technikus, környezetvédelmi szakelőadó, környezetvédelmi (szak)technikus szakképesítés.

Kiemelt munkakörök

Főépítészi munkakörben: építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, és - a megyei jogú városi, fővárosi, valamint fővárosi kerületi főépítészi munkakör kivételével - településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség.[37]

20. Természetvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű közgazdász, jogász, biológus, geológus, geográfus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség (ezen belül erdőmérnök, kertészmérnök); egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú továbbképzésben szerzett természetvédelmi szakmérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, közgazdasági, geológiai, vízügyi szakképzettség, mezőgazdasági, geológiai, kertészeti, erdészeti, vízügyi vízgazdálkodási technikusi képesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: természetvédelmi szakmunkás, természetvédelmi (szak)technikusi szakképesítés.

Kiemelt munkakör

Önkormányzati természetvédelmi őr:

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, biomérnök, környezetmérnök, biológiatanár, földrajztanár szakképzettség; egyetemi szintű erdőmérnök, orvosbiológiai mérnök, növényorvos, tájépítész, vidékfejlesztési agrármérnök, biológus, geofizikus, geográfus, geológus, környezettan-tanár szakképzettség; főiskolai szintű földmérő mérnök, földrendező mérnök, meliorációs mérnök, növénytermesztési mérnök, tájgazdálkodási mérnök, vadgazda mérnök, környezetvédelem-tanár szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű természettudományos, műszaki, agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség, és a szakterületnek megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási, geológiai szakképzettség vagy középiskolai végzettség és környezet- vagy természetvédelmi szakképesítés.

21. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, szociológus, földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár- (ezen belül környezetgazdálkodási agrármérnök), közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű településmérnök vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, építőipari, közgazdasági, vízügyi szakképzettség; mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, építőipari, vízügyi, települési vízgazdálkodási technikusi képesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: településfejlesztési szakelőadó szakképesítés.

22. Titkársági, testületi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

23. Villamosenergia- és távhőszolgáltatás, valamint energetikai igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és távközlési, villamosenergiaipari középfokú szakképzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: távközlési technikus szakképesítés.

II.

1. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, humánszervező, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, szociális munkás vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervező szakképzettség; rendészeti felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés.[38]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés.

2. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli, számítástechnikai felsőfokú szakképesítés.[39]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vágy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági elemző és szakstatisztikus ügyintéző, banki ügyintéző szakképesítés.

3. Belső ellenőrzési feladatok[40]

Az I. besorolási osztályban:

a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi, államigazgatási), vagy

b) más felsőfokú iskolai végzettség esetén a következő képesítések valamelyikével rendelkezik:

ba) okleveles pénzügyi revizori,

bb) pénzügyi-számviteli szakellenőri,

bc) okleveles könyvvizsgálói,

bd) költségvetési ellenőri,

be) mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés,

bf) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete okleveles belső ellenőri képesítése,

bg) okleveles informatikai rendszer ellenőr,

bh) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő.

4. Kommunikációs feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

5. Műszaki és belső ellátási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) műszaki (technikai) szakirányú szakképzettség.[41]

A II. besorolási osztályban:

.középiskolai végzettség és építőipari szakképzettség vagy műszaki szakmacsoportban szerzett technikusi szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportban szerezhető szakképesítés.

6. Számítógépes, informatikai feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, programozó matematikus vagy villamosmérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szakképzettség vagy középiskolai végzettség, és az OKJ szerint: számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, számítástechnikai szoftverüzemeltető, információrendszer szervező, földügyi számítógépes adatkezelő, földügyi térinformatikai szaktechnikus, rendszerinformatikus, gazdasági informatikus, műszaki számítástechnikai technikusi szakképesítés.

7. Vagyonkezeléssel, külföldi befektetéssel kapcsolatos feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség és nyelvvizsga.

2. számú melléklet a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelethez[42]

A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél az egyes feladatkörökhöz meghatározott szakirányú (alapképzésben szerezhető) iskolai végzettségek és szakképesítések[43]

I.

1. Belügyi igazgatási feladatok[44]

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és számítástechnikai középfokú szakképesítés.[45]

A II. besorolási osztályban:

közgazdasági szakközépiskolai végzettség, rendészeti szakközépiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és számítástechnikai szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és okmányügyintéző szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint igazgatási ügyintéző-ügykezelő szakképesítés.

-[46]

2. Európai uniós feladatkor

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű nemzetközi kapcsolatok szakértő szakképzettség; Európa Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; főiskolai szintű gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakokon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű szakon szerzett szakképzettség és legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt idegen nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga.[47]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági (külkereskedelmi szakirányú) szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: európai üzleti asszisztens szakképesítés.

3. Építésügyi igazgatási feladatok[48]

Az I. besorolási osztályban:

Építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.

Építésügyi Hivatal Építésfelügyeleti hatósági kiemelt munkakörben: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.

Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi kiemelt munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezőművész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség.

Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi Irodai kiemelt munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezőművész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, okleveles településmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik, valamint egyetemi szintű jogász szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben: Szakirányú középfokú végzettség.

Titkársági munkakörben: Érettségi vizsga.

4. Fogyasztóvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász vagy általános orvos szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű agrár- (ezen belül élelmiszer szakirányú agrármérnök), közgazdasági (ezen belül főiskolai szintű kereskedelmi, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon), vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői, pénzügyi-üzemgazdászi, fogyasztóvédelmi vagy gazdasági (fogyasztóvédelmi, üzemgazdászi) szakképzettség.[49]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, műszaki, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: kereskedelmi technikus, pénzügyi ügyintézői szakképesítés.

5. Földművelésügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

Kiemelt munkakör

Állat-egészségügyi igazgatási feladatok:

egyetemi szintű állatorvos doktor szakképzettség.

6. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok[50]

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű általános orvos, jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szociális munkás, pedagógus, pszichopedagógus, hittudományi szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervező vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

Az I. besorolási osztályban kiemelt munkakörök:

Gyámhivatali vezetői feladatok: az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább 5 éves gyámügyi, gyermekvédelmi vagy szociális szakmai gyakorlat.

Gyámügyi igazgatási feladatok: jogász az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves gyámügyi, gyermekvédelmi szakmai gyakorlat.

7. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség, valamint a turizmus szakterület alaptevékenységének fejlesztési programjai igénye szerinti egyetemi vagy főiskolai végzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, idegenforgalmi szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: idegenforgalmi menedzser, idegenforgalmi technikus, vendéglátó menedzser, vendéglátó technikus, kereskedelmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző szakképesítés.

8. Ipari és belkereskedelmi, valamint egyéni vállalkozással kapcsolatos igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági (ezen belül kereskedelmi, idegenforgalmi és szálloda, vendéglátó és szálloda szakon) vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség.

9. Környezetvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű biológus (ökológus), geológus, geográfus, meteorológus, környezetmérnök vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű vegyészmérnök, építészmérnök, építőmérnök, biomérnök, környezetmérnök, mérnök-fizikus vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű településmérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakmérnök szakképzettség.

10. Közlekedési és vízügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnöki, építőmérnöki (vízellátási, csatornázási, vízépítő) vagy környezetmérnöki szakképzettség; főiskolai szintű környezetgazdálkodási agrármérnök vagy meliorációs mérnök szakképzettség.

11. Minőségügyi, minőségbiztosítási, minőségmenedzsmenti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű minőségmenedzsment szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és szakirányú posztgraduális másoddiploma, minőségirányítási vezetői vagy minőségbiztosítási auditori bizonyítvány.

12. Kulturális és oktatási igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi, hittudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

13. Pénzügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és pénzügyi, számviteli szakképesítés.

14. Személyiadat- és lakcím-nyilvántartási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, gazdasági agrármérnök vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű biztonságtechnikai mérnök vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

15. Szervezési és koordinációs feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendvédelmi szakképzettség.

16. Szociálpolitikai, rehabilitációs feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szociális munkás, hittudományi, pedagógia szakos előadó vagy tanár szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és szociális ügyintéző szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés.

17. Természetvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű közgazdász, jogász, biológus, geológus, geográfus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai agrár-(ezen belül erdőmérnök, kertészmérnök) felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú továbbképzésben szerzett természetvédelmi szakmérnök szakképzettség.

18. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, szociológus, földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár- (ezen belül környezetgazdálkodási agrármérnök), közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű településmérnök vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, építőipari, közgazdasági, vízügyi szakképzettség, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, építőipari, vízügyi, települési vízgazdálkodási technikusi képesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: településfejlesztési szakelőadó szakképesítés.

19. Jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggő feladatkör[51]

Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörök:

Jogi segítségnyújtási feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.

Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy igazságügyi ügyintéző szakképzettség.

Áldozatsegítési feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.

Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző: jogász, szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség.

Pártfogó felügyelői feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

Pártfogó felügyelő: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, vagy szociális munkás; főiskolai szintű gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus; felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett - így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés - szakképzettség.

Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

Egyéb vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.

20. Integrált ügyfélszolgálati feladatok[52]

Az I. besorolási osztályban:

felsőfokú iskolai végzettség és integrált ügyfélszolgálati vizsga megléte.

II.

1. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, humánszervező, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, szociális munkás vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervező szakképzettség; rendészeti felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés.[53]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti, szociális ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés.

2. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű, végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.[54]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli, számítógép-kezelői, számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés.

3. Képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász vagy bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett katonai vezető (parancsnok) szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség,[55]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és felsőfokú oktatásszervezői szakképesítés.

4. Kommunikációs feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

5. Műszaki és belső ellátási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakirányú szakképzettség.[56]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és építőipari szakképzettség vagy műszaki szakmacsoportban szerzett technikusi szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

6. Számítógépes, informatikai feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi színtű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, informatikatanár, számítástechnikai tanár, programozó matematikus, mérnökinformatikus vagy villamosmérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, számítástechnikai szoftverüzemeltető, információrendszer szervező szakképesítés.

3. számú melléklet a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelethez[57]

Az állami közigazgatásban egyes feladatkörökhöz meghatározott (alapképzésben szerezhető) iskolai végzettségek és szakképesítések

1. Adatfeldolgozói üzemviteli, rendszerszervező, programfejlesztő és szolgáltató feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, villamosmérnök, gépészmérnök, közlekedésmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanári vagy programozó matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű Közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakirányú szakképzettség; főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.[58]

A II. besorolási osztályban:[59]

közgazdasági szakközépiskola informatikai-számítástechnikai szakán szerzett szakképzettség vagy számítástechnikai szakképesítés; műszaki szakközépiskolai végzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakképesítés, pénzügyi ügyintéző szakképesítés, számítástechnikai programozó, számítástechnikai szoftver üzemeltető, számítógép rendszerprogramozó, földügyi számítógépesadatkezelő, földügyi térinformatikus szaktechnikus szakképesítés.

2. Adóalany-nyilvántartó feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus, műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

3. Adóeljárási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

4. Adóhatósági járulék feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli, társadalombiztosítási szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli, társadalombiztosítási ügyintézői, általános gazdasági és statisztikai ügyintézői, vállalkozási ügyintézői szakképesítés.

5. Adóigazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.

6. Adókönyvelési és pénzforgalom feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus, műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) vagy programozó matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

7. Pénzügyi nyomozói feladatkör[60]

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.[61]

8. Adóügyi adatfeldolgozási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű programozó matematikus, programtervező matematikus, informatikatanár (számítástechnika-tanár) vagy mérnökinformatikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és számítástechnikai szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó szakképesítés vagy valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

9. Adóügyi csőd-, eljárási, felszámolási végrehajtási eljárás feladatkör[62]

Az I. besorolási osztályban:

Csődeljárási, felszámolási és végelszámolási feladatkör: jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli, pénzügyi szakügyintézői, adóigazgatási szakügyintézői szakképesítés, vagy okleveles adószakértő, adótanácsadó, okleveles pénzügyi revizori szakképesítés. Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör: jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár); mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatika szakon szerzett) szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség, informatikai közgazdász szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű képzettség és felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Csődeljárási, felszámolási és végelszámolási feladatkör: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés,általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés, vám és jövedéki ügyintéző szakképesítés, társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés.

Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely emelt szintű végrehajtói szakképesítés; középfokú pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, vám és jövedéki ügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés.

10. Adóügyi ellenőrzési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

11. Adóügyi előkészítő és adatszerzési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági Szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

12. Adóügyi hatósági feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus, műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

13. Adóügyi tervezési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus, műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi Vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

14. Agrár-környezetgazdálkodási, növény-egészségügyi és talajvédelmi szakigazgatás feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű agrármérnök, agrárkémikus agrármérnök, növényorvos; egyetemi vagy főiskolai szintű kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök szakképzettség; főiskolai szintű mezőgazdasági mérnök, növénytermesztési mérnök, meliorációs mérnök szakképzettség; egyetemi szintű vegyészmérnök, vegyész, biológus, gyógyszerész szakképzettség.

A II. besorolási osztályban: agrár- és vegyészeti szakmacsoportban szerzett középiskolai végzettség (állami vizsga), technikusi képesítés, közgazdasági, számítástechnikai szakmacsoportban szerzett középiskolai végzettség.

15. Anya- és gyermekvédelme szakmai (védőnői) felügyeleti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

főiskolai szintű védőnő szakképzettség.

16. Állami bankfelügyeleti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási, biztosításmatematikusi, aktuáriusi szakképzettség.

17. Gazdasági társaságok és állami vállalatok privatizációjával kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség.

18. Állat-egészségügyi, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-minőségellenőrzési szakigazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban (ezen belül állatorvosi, állattenyésztő mérnök szakon) szerzett szakképzettség; egyetemi szintű vegyészmérnök, vegyész, általános orvos, gyógyszerész, biológus vagy fizikus szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

agrár szakmacsoportba tartozó középiskolában szerzett végzettség, élelmiszer-ipari középiskolai vagy technikusi végzettség, középiskolai végzettségű laborasszisztensi, szakasszisztensi, állat-egészségügyi szaksegédi (állategészségőr) képzettség vagy technikusi képesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: agrár szakmacsoportba tartozó, iskolarendszerű képzésben, megszerezhető szakképesítés vagy az egészségügyi szakmacsoportba tartozó orvos diagnosztikai laboratóriumi technológus, orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés.

19. Ápolás (betegápolás) szakmai felügyelete feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű okleveles ápoló, főiskolai szintű diplomás ápoló, egészségügyi intézetvezető vagy szakoktatói szakképzettség.

20. Áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kereskedelmével kapcsolatos engedélyezési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: vámügyintézői szakképesítés.

21. Árveréssel összefüggő adóügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

22. Ásványvagyon gazdálkodási és földtani hatósági, bányászati hatósági, műszaki felügyeleti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki mérnök szakképzettség; egyetemi szintű jogász, geológus, geofizikus, matematikus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

műszaki, közgazdasági szakközépiskolai végzettség, technikusi képesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: bányászati technikus, geológus-goefizikus technikus szakképesítés.

23. Belföldi és nemzetközi piacvédelmi jogi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

24. Beruházás szervezési és igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök, építőmérnök, műemléki szakmérnök vagy egyéb műszáki szakképzettség és a beruházások szervezésével, bonyolításával, felügyeletével, statisztikai áttekintésével összefüggő szakképesítés.

25. Bérmeghatározási (illetmény-előmeneteli) rendszerek működésével, a béralakulás elemzésével összefüggő feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű pénzügyi vagy igazgatásszervezői szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi szakügyintéző szakképesítés.

26. Bíróságok igazgatási felügyelete feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség.

27. Biztonságtechnikai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű közgazdasági, vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, műszaki szakközépiskolai végzettség vagy műszaki technikusi végzettség; környezetvédelmi (szak)technikus, környezetvédelmi méréstechnikus, környezetvédelmi szakelőadó, biztonságszervező szakképesítés.

28. Cégnyilvántartói és céginformációs feladatokat ellátó feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, rendszerszervező szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés.

29. Családvédelmi szolgálat feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű szociális munkás, szociálpolitikus, pszichológus szakképzettség; főiskolai szintű védőnő szakképzettség.

30. Devizagazdálkodási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

31. Dokumentáció, ügyiratkezelés és könyvtáros feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű bölcsészettudományi [ezen belül könyvtáros, művelődésszervező, művelődési (és felnőttképzési) menedzser] vagy pedagógus szakképzettség; főiskolai szintű közgazdász, államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és levéltáros, ügyvitelszervezői, rendszerszervezői szakképesítés.[63]

A II. besorolási osztályban:[64]

középiskolai végzettség és iratkezelő, ügyvitelszervező szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: könyvtáros asszisztens vagy számítástechnikai szakképesítés.

32. Egészségbiztosítási szakfeladat-ellátás

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, okleveles ápoló szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi szakképzettség; jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és egészségügyi, közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés.

33. Egyházi kapcsolatok feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, szociológus, szociálpolitikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi, pedagógus, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

gimnáziumi érettségi; középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség.

34. Energiastratégiai és energiaellátási feladatkör

Az I. besorolási osztályban

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; egyetemi szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, műszaki szakképzettség, műszaki technikusi szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportba tartozó iskolarendszerű képzésben, középiskolai végzettséggel megszerezhető szakképesítés.

35. Erdészeti és faipari szakhatósági ágazat irányítási és döntés-előkészítési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű erdőmérnök vagy faipari mérnök szakképzettség; főiskolai szintű földmérő mérnök vagy földrendező mérnök szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, erdészeti szakképzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: erdészeti gépésztechnikus, erdészeti környezetvédő szaktechnikus, erdésztechnikus szakképesítés.

36. Európai uniós feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű nemzetközi kapcsolatok szakértő szakképzettség; Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség és legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt idegen nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga.[65]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági (külkereskedelmi szakirányú) szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: európai üzleti asszisztens szakképesítés.

37. Éghajlati és agrometeorológiai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű meteorológus vagy matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

38. Élelmiszer-ipari ágazat irányítási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű élelmiszermérnök vagy élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök szakképzettség; főiskolai szintű élelmiszer-ipari gépészmérnök, élelmiszer-technológus mérnök szakképzettség; egyetemi szintű gazdasági agrármérnök vagy közgazdász szakképzettség; főiskolai szintű agrármenedzser vagy gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű gépészmérnök, villamosmérnök vagy vegyészmérnök szakképzettség.

39. Építésügyi igazgatási feladatkör[66]

Az I. besorolási osztályban:

Építésügyi szabályozási munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi szintű jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdász szakképzettség.

Építésügyi hatósági munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.

Építésfelügyeleti hatósági munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.

Építésügyi oktatás és továbbképzés, illetve építésügyi vizsgakövetelmény-rendszer megállapítási munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi szintű jogász, egyetemi vagy főiskolai szintű művelődésszervező szakon szerzett szakképzettség.

Országos Főépítészi munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, Országos Főépítészi Irodai munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, valamint egyetemi szintű jogász szakképzettség, és egyetemi szintű közgazdász szakképzettség.

Településrendezési munkaterületen: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezőművész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, okleveles településmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik, valamint egyetemi szintű jogász szakképzettség, és egyetemi szintű közgazdász szakképzettség.

Építésügyi nyilvántartási, illetve titkársági (titkárságvezetői) munkaterületen: egyetemi szintű jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű művelődésszervező szakon, kommunikáció és médiatudomány szakon, magyar szakon, vagy történelem szakon szerzett szakképzettség, vagy azzal egyenértékű szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben: szakirányú középfokú végzettség.

Titkársági munkakörben: érettségi vizsga.

40. Építőipari feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, műszaki szakképzettség; középiskolai végzettség és műszaki technikusi szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: építőanyag-ipari technikus vagy épületgépész technikus szakképesítés.

41. Feldolgozóipari feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű bölcsészettudományi, természettudományi, műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség.

A II, besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, műszaki szakképzettség vagy műszaki technikusi szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

42. Felsőoktatási és tudományszervezési igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű bölcsészettudományi, természettudományi, hittudományi, műszaki, közgazdasági vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett katonai vezető (parancsnok) szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.[67]

43. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, humánszervező, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, szociális munkás vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási, munkavállalási tanácsadó, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervező szakképzettség; főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező szakképzettség.[68]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: felsőfokú munkaügyi, felsőfokú személyzeti, felsőfokú személyügyi, felsőfokú társadalombiztosítási, középfokú munkaügyi, középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, szociális ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés.

44. Foglalkoztatáspolitikai és gazdaságelemző, valamint foglalkoztatáspolitikai koncepcionális feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, szociológus, szociálpolitikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, agrár-, bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: felsőfokú munkaügyi, felsőfokú személyzeti, középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, munkaerő-piaci menedzser, munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci instruktor szakképesítés.

45. Fogyasztóvédelmi igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász vagy általános orvos szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői, pénzügyi-üzemgazdászi, fogyasztóvédelmi vagy gazdasági (fogyasztóvédelmi, üzemgazdászi) szakképzettség; főiskolai szintű kereskedelmi, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon szerzett közgazdász szakképzettség.[69]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, műszaki, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: középfokú kereskedelmi jellegű vagy idegenforgalmi szakképesítés.

46. Földügyi és térképészeti, valamint telekalakítási igazgatási feladatkör[70]

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű földmérő mérnök, földmérő és térinformatikai mérnök, építészmérnök, építőmérnök, bánya- és geotechnikai mérnök, agrármérnök, erdőmérnök, kertészmérnök, tájépítész mérnök, térképész vagy földrendező mérnök szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) tüzér szakon szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási, ingatlan-nyilvántartási szervező, igazságügyi ügyintéző, tájgazdálkodási mérnök, mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki és szociális igazgatási szakképzettség.[71]

A II. besorolási osztályban:

földmérő technikus, térképész technikus, földmérő és térképész technikus, földmérő szaktechnikus, középfokú földmérő, középfokú térképész végzettség és az OKJ szerint: kataszteri szaktechnikus, érettségire épülő földmérő technikus vagy térképész technikus, földügyi térinformatikai szaktechnikus, távérzékelési szaktechnikus, létesítménygeodéta szaktechnikus, fotogrammetriai kiértékelő, ingatlan-nyilvántartási titkár, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, földügyi számítógépes adatkezelő, digitális térképkezelő (térképtáros) szakképesítés.

47. Gazdaságstratégiai, fejlesztéspolitikai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, műszaki szakképzettség.

48. Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.[72]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és középfokú számítástechnikai szakképesítés.

49. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű általános orvos, jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, műszaki földtudományi mérnök, geológus, vegyész vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szociális munkás, pedagógus, hittudományi, vegyészmérnök, építőmérnök, környezetmérnök szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

50. Gyógyszerellátási és kábítószerekkel kapcsolatos szakmai felügyeleti és irányítási feladatkör

Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörökben: országos tisztifőgyógyszerész, országos tisztigyógy-szerész, megyei tisztifőgyógyszerész, megyei tisztigyógyszerész: egyetemi szintű gyógyszerész szakképesítés; általános orvos szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

51. Hírközlési szakági feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség;

katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség.[73]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és híradástechnikai, távközlési, postaforgalmi szakképzettség, híradástechnikai, távközlési, postaforgalmi technikusi képesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: híradótechnikus, híradásipari technikus, távközléstechnikus szakképesítés.

52. Honvédelmi igazgatási, tervezési, szervezési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.[74]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: honvéd zászlós, védelmi igazgatási szakelőadó vagy katonai kiképző szakképesítés.

53. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség, valamint a turizmus szakterület alaptevékenységének fejlesztési programjai igénye szerinti egyetemi vagy főiskolai végzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, idegenforgalmi szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: idegenforgalmi menedzser, idegenforgalmi technikus, vendéglátó menedzser, vendéglátó technikus, kereskedelmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző szakképesítés.

54. Időjárás előrejelző, levegőkörnyezeti, egyéb meteorológiai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű meteorológus vagy vegyész szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

55. Informatikai és számítógépes feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanár, informatikatanár vagy számítástechnika-tanár, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középfokú számítástechnikai szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakképesítés, számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, számítástechnikai szoftverüzemeltető, információ-rendszerszervező, földügyi számítógépes adatkezelő vagy földügyi térinformatikai szaktechnikus szakképesítés.

56. Innovációs feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki, közgazdasági, agrár- vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség,

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, műszaki szakképzettség, műszaki technikusi szakképesítés.

57. Ipari alapanyag-iparifeladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű vegyészmérnök, vegyész vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, műszaki szakképzettség, műszaki technikusi szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

58. Ipari formatervezési, ergonómiai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű pszichológus, ipari termék és formatervező mérnök, építészmérnök, iparművészeti vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű munkavállalási tanácsadó szakképzettség.

59. Járulékbeszedéssel kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: középfokú társadalombiztosítási, pénzügyi szakképesítés.

60. Jogi és igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség.

61. Jogi képviseleti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség és jogi szakvizsga.

62. Kárpótlással, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggő feladatkör[75]

Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörök:

Kárpótlással összefüggő feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

Kárpótlási szakügyintéző, árverési szakügyintéző, nemzeti gondozási szakügyintéző: jogász vagy bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; rendészeti felsőoktatásban szerzett főiskolai szintű igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség.[76]

Jogi segítségnyújtási feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.

Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy igazságügyi ügyintéző szakképzettség.

Áldozatsegítési feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.

Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző: jogász, szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség.

Pártfogó felügyelői feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

Pártfogó felügyelő: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, vagy szociális munkás; főiskolai szintű gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus; felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett - így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés - szakképzettség. Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

Egyéb, más feladatkörbe nem sorolható vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.

63. Kereskedelemfejlesztési, befektetés-ösztönzési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi Vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, műszaki, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképzettség.

64. Képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, humánszervező, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, általános orvos vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási, szakoktatói szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) katonai vezető (parancsnok) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű - a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség.[77]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: felsőfokú oktatásszervezői szakképesítés.

65. Kommunikációs feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, pszichológus, szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy főiskolai szintű üzleti kommunikáció szakképzettség vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsőfokú újságíró szakképesítés.

66. Belső ellenőrzési feladatkör[78]

Az I. besorolási osztályban:

a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi, államigazgatási), vagy

b) más felsőfokú iskolai végzettség esetén a következő képesítések valamelyikével rendelkezik:

ba) okleveles pénzügyi revizori,

bb) pénzügyi-számviteli szakellenőri,

bc) okleveles könyvvizsgálói,

bd) költségvetési ellenőri,

be) mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés,

bf) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete okleveles belső ellenőri képesítése,

bg) okleveles informatikai rendszer ellenőr,

bh) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő.

67. Költségvetési feladatkör

Tervezési és beszámolási feladatok munkakörben:

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett költségvetési ellenőr szakképzettség.[79]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: mérlegképes könyvelői, pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, középfokú anyaggazdálkodói szakképesítés vagy általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés.

Pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok munkakörben:

Az I. besorolási osztályban:

szakirányú felsőfokú iskolai végzettség; felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és pénzügyi vagy költségvetési, vagy számviteli vagy általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés.

68. Környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban (ezen belül erdőmérnök, környezetgazdálkodási agrár-mérnök szakon) szerzett szakképzettség; egyetemi szintű biológus (ökológus), geológus, geográfus, meteorológus, környezetmérnök, mérnökfizikus vagy műszaki, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, közgazdasági, geológiai, vízügyi szakképzettség; mezőgazdasági, geológiai, kertészeti, erdészeti, laboratóriumi technikusi képesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: környezet- és természetvédelmi szakmunkás, környezetvédelmi (szak)technikus, környezetvédelmi szakelőadó, természetvédelmi technikus szakképesítés.

69. Közbeszerzési koordinációs feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász vagy közgazdász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői vagy pénzügyi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskola szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb végzettség.

70. Közegészségügyi-járványügyi és egészségvédelmi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:[80]

egyetemi szintű jogász, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, biológus, fizikus, vegyész, vegyészmérnök, mérnök fizikus, építészmérnök, gépészmérnök, biomérnök, környezetmérnök, állatorvos, élelmiszermérnök, villamosmérnök, pszichológus, szociológus vagy szociálpolitikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, óvónő, villamosmérnök, környezetvédelmi mérnök, rendszerszervező mérnök, rendszerfejlesztő mérnök, élelmiszer-technológus mérnök, élelmiszeripari gépészmérnök, vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett, vagy főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség, környezetegészségügyi-környezetvédelmi szakfelügyelő szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és egészségügyi szakképzettség,

vagy középiskolai végzettség és felsőfokú vagy középfokú

egészségügyi szakképesítés.

71. Közegészségügyi-járványügyi, népegészségügyi, egészségvédelmi, egészségmegőrzési és -megelőzési, valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs és hatósági feladatkör

Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörökben:

Országos tisztifőorvos: egyetemi szintű általános orvosi vagy higiénikus orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesítés.

Helyettes országos tisztifőorvos: egyetemi szintű általános orvosi vagy higiénikus orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesítés.

Országos tisztiorvos, megyei és városi tisztifőorvos, megyei és városi tisztiorvos: egyetemi szintű általános orvosi vagy higiénikus orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesítés.

Helyettes megyei tisztifőorvos: egyetemi szintű általános orvosi vagy higiénikus orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesítés.

Országos tisztifőgyógyszerész, országos tisztigyógyszerész, megyei tisztifőgyógyszerész, megyei tisztigyógyszerész: egyetemi szintű gyógyszerész szakképzettség és szakgyógyszerészi képesítés.

Megyei vezető védőnő: főiskolai szintű védőnői szakképzettség.

Megyei vezető ápoló: egyetemi okleveles ápoló szakképzettség; főiskolai szintű diplomás ápoló, intézetvezető vagy szakoktató szakképzettség.

Közegészségügyi felügyelő: főiskolai szintű közegészségügyi járványügyi felügyelő szakképzettség.

72. Közigazgatás-korszerűsítési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, közgazdász szakképzettség vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

73. Közjegyzők, szakértők, ügyvédek, jogtanácsosok felügyelete feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség és jogi szakvizsga.

74. Közlekedési ágazat irányítási igazgatási, (hatósági, szakhatósági, felügyeleti) feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, bölcsészettudományi vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

a közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: az alaptevékenységhez kapcsolódó középfokú szakképesítés.

75. Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű - a közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség.

76. Központi közigazgatási szerv állampolgársági ügyek feladatköre[81]

Az I. besorolási osztályban:

Honosítási és állampolgárság megállapítási feladatkör: jogász, főiskolai szintű államigazgatási (igazgatásszervező) vagy közigazgatási menedzser szakon vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett végzettség; bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, pedagógiai, igazságügyi igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző I. vagy migrációs ügyintéző II. szakképesítés.[82]

Hazai anyakönyvezési feladatkör: jogász végzettség és anyakönyvi szakvizsga; főiskolai szintű államigazgatási (igazgatásszervező) vagy közigazgatási menedzser szakon szerzett végzettség.

A II. besorolási osztályban:

Honosítási és állampolgárság megállapítási feladatkör: középiskolai végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintő munkakörben középiskolai végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző II. szakképesítés vagy középiskolai végzettség és jogi asszisztens szakképesítés.

Hazai anyakönyvezési feladatkör: középiskolai végzettség és anyakönyvi szakvizsga.

77. Központi közigazgatási szerv helyi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatköre

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

78. Központi közigazgatási szerv helyi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggő feladatköre

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség.[83]

79. Központosított bérszámfejtés körében bér-, társadalombiztosítási, jövedelemadóztatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség vagy felsőfokú munkaügyi, társadalombiztosítási szakképesítés.[84]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző vagy társadalombiztosítási, munkaügyi ügyintéző szakképesítés.

80. Központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatköre[85]

Az I. besorolási osztályban:

jogász, főiskolai szintű államigazgatási (igazgatásszervező) vagy közigazgatási menedzser szakon, katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett végzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi, szociális igazgatási, közszolgálati, igazságügyi igazgatási vagy nemzetközi igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző I. vagy migrációs ügyintéző II. szakképesítés.[86]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintő munkakörben középiskolai végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző II. szakképesítés vagy középiskolai végzettség és jogi asszisztens szakképesítés.

81. Közraktárak felügyelete feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

82. Külgazdasági igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű közgazdasági felsőoktatásban (ezen belül nemzetközi kapcsolatok szakon) vagy főiskolai szintű kereskedelmi, külgazdasági, gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség, és külkereskedelmi jellegű felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: külkereskedelmi asszisztens, külkereskedelmi idegen nyelvi levelező, külkereskedelmi ügyintéző, külkereskedelmi üzletkötő szakképesítés.

83. Külügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, bölcsész, közgazdász, műszaki, hittudományi szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy főiskolai szintű üzleti kommunikáció vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsőfokú újságírói, idegenforgalmi (szak)menedzser, idegenvezető és hostess szakképesítés; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség és legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt idegen nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga.[87]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: protokoll ügyintéző, PR-munkatárs, PR-szakreferens, újságírói, idegenforgalmi (szak)menedzser, idegenforgalmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző, idegenvezető és hostess szakképesítés.

84. Személyiadat, lakcím-, közlekedési, bűnügyi nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatkör[88]

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és nyilvántartási és okmányügyintéző vagy számítástechnikai szakképesítés.[89]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: számítástechnikai vagy nyilvántartási és okmányügyintéző szakképesítés; középiskolai végzettség és anyakönyvi szakvizsga.

85. Makroszintű érdekegyeztetési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

86. Menekültügyi és migrációs feladatkör[90]

Az I. besorolási osztályban:

jogász, főiskolai szintű államigazgatási (igazgatásszervező) vagy közigazgatási menedzser szakon, katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett végzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, állam és jogtudományi, közszolgálati, igazságügyi igazgatási, pedagógiai, szociális igazgatási, szociális ellátási vagy nemzetközi igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző I. vagy migrációs ügyintéző II. szakképesítés.[91]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintő munkakörben középiskolai végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző II. szakképesítés vagy középiskolai végzettség és jogi asszisztens szakképesítés.

87. Menekülteket befogadó állomások, közösségi szállások működésével kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskola szintű pedagógus, szociális munkás, hittudományi, bölcsészettudományi vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség.[92]

88. Mezőgazdaság területi igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett gazdálkodási, közgazdasági szakon szerzett közgazdász szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, agrár szakképzettség.

89. Mezőgazdasági ágazat irányítási és döntés-előkészítési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű biológus, fizikus, vegyész, közgazdasági programozó vagy programtervező matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett gazdálkodási, közgazdasági szakon szerzett közgazdász szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, agrár-, vegyipari szakképzettség.

90. Mérésügyi/hitelesítési műszaki feladatkör[93]

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű gyógyszerész szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

a) mérésügy területén: középiskolai érettségi és mérésügyi hitelesítői vizsga;

b) nemesfém-hitelesítés, nyilvántartás területén: középiskolai érettségi és ékszer szakirányban szerzett OKJ szerinti becsüs szakképesítés.

91. Minőségügyi, minőségbiztosítási, minőség-menedzsmenti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű minőségügyi, minőségbiztosítási feladatokra felkészítő szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú posztgraduális másoddiploma, minőségirányítási vezetői vagy minőségbiztosítási auditori bizonyítvány.

92. Munkavédelmi és munkaügyi igazgatási és hatósági feladatkör[94]

I. besorolási osztályban:

Munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv vezetőjének a munkavédelmi felügyelőség vezetőjére megállapított képesítési előírásokkal vagy a munkaügyi felügyelőség vezetőjére megállapított képesítési előírásokkal kell rendelkeznie.

Munkavédelmi felügyelőség vezetője, munkavédelmi felügyelő, munkavédelem központi irányítását ellátó szerv/szervezeti egység vezetője és érdemi ügyintéző munkatársai: munkahigiénés és/vagy foglalkozás-orvostan, közegészségtan-járványtan, népegészségtan szakképesítésű szakorvos szakképzettség; egészségügyi felsőoktatásban szerzett közegészségügyi-járványügyi felügyelői szakképesítés; egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőri szakirányán szerzett vagy népegészségügyi mesterszakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség a következő területeken és felsőfokú munkavédelmi szakképesítés: jogász, szociológus, statisztikus, természettudományi-, agrár-, műszaki-, biztonságtechnikai mérnök szakon szerzett szakképzettség, államigazgatási szakképzettség.

Munkaügyi felügyelőség vezetője, munkaügyi felügyelő, munkaügy központi irányítását ellátó szerv/szervezeti egység vezetője és ügyintéző munkatársai: jogász, egyetemi szintű humánszervező; statisztikus, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, gazdasági mérnöki, államigazgatási szakképzettség; főiskolai szintű munkaügyi kapcsolatok végzettség, rendészeti felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; főiskolai szintű személyügyi szervező szakképzettség; egyéb felsőfokú végzettség és munkaügyi felügyelő, felsőfokú munkaügyi, személyügyi szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező szakképzettség.[95]

93. Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai színtű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség.[96]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és építőipari szakképzettség, vagy műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikusi szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportban szerzett szakképesítés.

94. Műszaki fejlesztéspolitika kidolgozása és végrehajtása, technológiafejlesztés koordinálása feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség.[97]

95. Műszaki szabályozási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség.[98]

96. Kulturális igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

97. Nemzeti-etnikai kisebbségi referensi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy bölcsészettudományi (társadalomtudományi) felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

98. Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, bölcsészettudományi (társadalomtudományi), közgazdasági, műszaki, természettudományi vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus - vagy a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség; főiskolai szintű gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikációs, külgazdasági, pénzügyi, számviteli szakon szerzett közgazdász vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség.[99]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és idegenforgalmi szakképzettség.

99. Nemzetközi segélykoordinációs feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.[100]

100. Nemzetközi szállítmányozási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett közlekedésmérnök szakképzettség.[101]

101. Nukleáris biztonsági és biztosítéki feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki, közgazdasági vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; általános orvos vagy jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) katonai vezető (parancsnok) szakon szerzett szakképzettség.[102]

102. Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség;[103]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és középfokú társadalombiztosítási, pénzügyi, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés.

103. Okmányügyi és anyakönyvi szakfelügyeleti és koordinációs feladatkör[104]

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, rendszerszervező, nyilvántartási és okmányügyintéző vagy számítástechnikai szakképesítés vagy anyakönyvi szakvizsga.[105]

104. Oktatással és továbbképzéssel kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, humánszervező, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, természettudományi, bölcsészettudományi, közgazdasági vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű személyügyi szervező, művelődésszervező vagy államizgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolái végzettség és az OKJ szerint: felsőfokú munkaügyi, felsőfokú személyzeti, középfokú személyügyi vagy oktatásszervező szakképesítés.

105. Parlamenti és társadalmi kapcsolatok feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, politológus, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi, pedagógus szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; a. központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség.

106. Pályaalkalmassági vizsgálat feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű általános orvos, pedagógia szakos előadó vagy tanár, pszichológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus vagy védőnő szakképzettség.

107. Piacszervezési, piacfejlesztési, piacszabályozási és logisztikai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: középfokú kereskedelmi jellegű szakképesítés.

108. Protokoll feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi vagy főiskolai szintű üzleti kommunikáció vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsőfokú újságírói, idegenforgalmi (szak)menedzser, idegenvezető és hostess szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: protokoll ügyintéző, PR-munkatárs, PR-szakreferens, újságírói, idegenforgalmi (szak)menedzser, idegenforgalmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző, idegenvezető és hostess szakképesítés.

109. Rendvédelmi (tűzvédelmi, polgári védelmi, rendészeti) feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök, biztonságtechnikai mérnök vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkavédelmi, biztonságszervező szakképzettség.[106]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: polgári védelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, rendészeti szakképesítés.

110. Sajtó- és tájékoztatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, agrár-, bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség és felsőfokú újságírói szakképesítés.[107]

111. Sportszakmai és sportigazgatási feladatkör[108]

Az I. besorolási osztályban:

sportszervező; sportmenedzser; okleveles sportmenedzser; testnevelő tanár; okleveles testnevelő tanár; rekreáció-szervező; szakedző; okleveles szakedző; testnevelő-edző; rekreációszervező-egészségfejlesztő; okleveles rekreáció-irányító; humánkineziológus; okleveles humánkineziológus; jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; testnevelés műveltségi területen (szakkollégiumi képzésben) szerzett tanító; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogi és igazgatási képzési területen szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatásban szerzett szakképzettség; nemzetvédelmi és katonai képzési területen szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: sportszervező, -menedzser; katonai kiképző szakképesítés.

112. Statisztikai elméleti, módszertani, fejlesztési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban (ezen belül gazdálkodási, általános közgazdasági, kereskedelmi, pénzügyi, külgazdasági, gazdaságdiplomáciai és nemzetközi menedzsment vagy nonprofit gazdálkodási szakon) szerzett szakképzettség; egyetemi szintű matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú statisztikai szakképesítés.

113. Statisztikai szervező, ellenőrző, tervező feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Gazdaságstatisztikai munkaterületen:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű agrármérnök, gazdasági agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök vagy főiskolai szintű gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú statisztikai szakképesítés.

Társadalomstatisztikai munkaterületen:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű agrármérnök, gazdasági agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök vagy főiskolai szintű gazdasági mérnök szakképzettség; jogász szakképzettség; egyetemi szintű társadalomtudományi, bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű szociológus, politológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú statisztikai szakképesítés vagy demográfus szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és statisztikai szakképesítés.

114. Statisztikai koordinátori feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű társadalomtudományi, bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, szociálpolitikus, szociális munkás, humánszervező vagy művelődési (és felnőttképzési) menedzser szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok szakértő, pedagógus szakképzettség; egyetemi szintű agrármérnök, gazdasági agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök, élelmiszermérnök vagy főiskolai szintű gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű személyügyi szervező, igazgatásszervező, szociálpedagógus, humánerőforrás menedzser, művelődésszervező, általános szociális munkás vagy egészségügyi ügyvitelszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség, és felsőfokú statisztikai szakképesítés vagy demográfus szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és statisztikai szakképesítés.

115. Statisztikai szakügyintézői, adatgyűjtő, adatátvevő, adatfelvételező feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Gazdaságstatisztikai munkaterületen:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű agrármérnök, gazdasági agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök vagy főiskolai szintű gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú statisztikai szakképesítés.

Társadalomstatisztikai munkaterületen:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű agrármérnök, gazdasági agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök vagy főiskolai szintű gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi szintű jogász, társadalomtudományi, bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; szociológus, politológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú statisztikai szakképesítés vagy demográfus szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztálybán:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és statisztikai szakképesítés.

116. Statisztikai információs adatszolgáltató feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű társadalomtudományi, bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, szociálpolitikus, szociális munkás, humánszervező vagy művelődési (és felnőttképzési) menedzser szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok szakértő, pedagógus szakképzettség; egyetemi szintű agrármérnök, gazdasági agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök, élelmiszermérnök vagy főiskolai szintű gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű személyügyi szervező, igazgatásszervező, szociálpedagógus, humánerőforrás menedzser, művelődésszervező, általános szociális munkás vagy egészségügyi ügyvitelszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség, és legalább középfokú statisztikai vagy középfokú számítástechnikai szakképesítés vagy demográfus szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, vagy középiskolai végzettség és statisztikai vagy számítástechnikai szakképesítés.

117. Stratégiai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett katonai vezető (parancsnok) vagy biztonság-és védelempolitikai szakképzettség; a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő egyetemi vagy főiskolai szakképzettség.[109]

118. Szabadalmi és ipari mintaoltalmi elbíráló feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű agrár- vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

119. Szabványosító feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű növénytermesztési mérnök, állattenyésztő mérnök, mezőgazdasági gépészmérnök, élelmiszer szakirányú agrármérnök, gépészmérnök, faipari mérnök és a műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű fizikus, vegyész vagy könyvtáros szakképzettség.

120. Szakképzések, átképzések makroszintű fejlesztésével, irányításával összefüggő feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, mérnöktanári szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, közgazdasági, bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi szakoktató vagy pedagógus szakképzettség; a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség.

121. Számvitel, könyvvizsgálat szabályozási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles könyvvizsgálói képesítés.

122.[110]

123. Szociálpolitikai, rehabilitációs és gyermekvédelmi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű pedagógia szakos előadó vagy tanár, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, jogász vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi, szociális munkás szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

124. Településfejlesztési és településüzemeltetési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági, agrár-(ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és kertépítész) felsőoktatásban szerzett szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és építőipari, épületgépészeti, kertészeti, közgazdasági szakképzettség, települési vízgazdálkodási, víz- és szennyvíztisztító, kertészeti technikusi végzettség; középiskolai végzettség és az OKI szerint: építőanyag-ipari technikus, épületgépész technikus, településfejlesztési szakelőadó, települési környezetvédelmi technikus, víz- és szennyvíztechnológus technikus, vízügyi technikus, kertész- és növényvédelmi technikus, környezetvédelmi szakelőadó, környezetvédelmi szaktechnikus szakképesítés.

125. Természetvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű közgazdász, jogász, biológus, geológus, geográfus szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű agrár- (ezen belül erdőmérnök, kertészmérnök, táj- és kertépítő mérnök, tájgazdálkodási mérnök) felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú továbbképzésben szerzett természetvédelmi szakmérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, közgazdasági, geológiai, vízügyi szakképzettség, mezőgazdasági, geológiai, kertészeti, erdészeti technikusi képesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: természetvédelmi szakmunkás, természetvédelmi (szak)technikusi képesítés.

Kiemelt munkakör

Állami természetvédelmi őr

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben szerzett biológiai, erdészeti, földrajzi, geológiai, kertészeti, környezetvédelmi, mezőgazdasági, ökológiai, természetvédelmi, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási, geológiai szakképzettség vagy környezet- vagy természetvédelmi középfokú végzettség vagy középfokú szakképesítés.

126. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, szociológus, földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár- (ezen belül környezetgazdálkodási agrármérnök), közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű településmérnök (városgazdasági) vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és mezőgazdásági, kertészeti, erdészeti, építőipari, közgazdasági, vízügyi szakképzettség; mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, építőipari, vízügyi, települési vízgazdálkodási technikusi képesítések; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: településfejlesztési szakelőadó szakképesítés.

127. Titkársági és igazgatási feladatkör[111]

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi, informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; főiskolai szintű pénzügyi, számviteli, gazdálkodási szakirányú közgazdász, államigazgatási és szociális igazgatási vagy személyügyi szervezői vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett katonai vezető (parancsnok) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli vagy ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű művelődésszervezői szakképesítés.[112]

A II. besorolási osztályban:[113]

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség; közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintéző titkár (menedzserasszisztens) szakképzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézőiszintű) pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, igazgatási ügyintéző-ügykezelő, jogi asszisztens, ügyvitelszervezői és rendszerszervezői, számítástechnikai szakképesítés vagy katonai kiképző, védelmi igazgatási szakelőadó, honvéd zászlós, honvéd tiszthelyettes szakképesítés.

128. Titokvédelmi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű földmérő és térinformatikai, mérnökinformatikus szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási, biztonságtechnikai mérnök vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség.[114]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: jogi asszisztens vagy védelmi igazgatási szákelőadó szakképesítés.

129. Útlevélkérelem hatósági feladatkör[115]

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és nyilvántartási és okmányügyintéző szakképesítés.[116]

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és okmányügyintéző vagy számítástechnikai szakképesítés.

130. Ügyfélszolgálati feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: az alaptevékenységhez kapcsolódó szakképesítés.

131. Vadászati és halászati igazgatás feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű erdőmérnök, faipari mérnök szakképzettség; egyetemi szintű agrár-felsőoktatásban szerzett (ezen belül állatorvos doktor, vadgazda mérnök) szakképzettség; főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség, ha a képzés főbb területei között a vadászati-vadgazdálkodási ismeretek szerepelnek; egyetemi vagy főiskolai végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett vadgazdálkodási, halászati szakmérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és erdészeti szakképzettség; erdészeti, vadgazdálkodási technikusi végzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: vadgazdálkodási technikus, halászati szaktechnikus, erdészeti környezetvédő szaktechnikus szakképesítés.

132. Vámigazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; főiskolai szintű pénzügyi, számviteli, gazdálkodási szakon szerzett közgazdász vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: vámügyintéző szakképesítés.

133. Védelmi felkészítési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő felsőfokú iskolai végzettség.

134. Védjegy-elbíráló feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség vagy egyetemi, főiskolai szintű végzettség.

135. Vízgazdálkodási, vízügyi ágazati irányítási, igazgatási (hatósági, szakhatósági, felügyeleti) feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű földmérő és térinformatikai mérnök, geológus, biológus, vegyész szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnök (vízellátási, csatornázási, vízépítő), környezetmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök vagy vegyészmérnök szakképzettség; főiskolai szintű meliorációs mérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és vízügyi, vízgazdálkodási, agrártechnikusi végzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: vízügyi technikus, víz- és szennyvíztechnológus, környezet- és vízgazdálkodási technikus, középfokú informatikai szakképesítés.

136. Kulturális örökségvédelmi hatósági feladatkör[117]

I. besorolási osztályban:

Műemlékvédelmi munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök vagy építőmérnök (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnök) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.

Régészeti munkaterületen: egyetemi szintű (akkreditált) régész szakképzettség; egyetemi szintű bölcsészettudományi szakképzettség és régészeti szakirányú tudományos fokozat, vagy főiskolai történelem szakos tanári szakképzettség és régész technikusi végzettség.

Műtárgyvédelmi munkaterületen: egyetemi szintű művészettörténész, könyvtáros, levéltáros, néprajzos, muzeológus történész szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű restaurátor szakképzettség.

137. Szerencsejáték ellenőrzési feladatkör[118]

I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, személyügyi szervező szakképzettség, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, műszaki menedzser szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés.[119]

138. Szerencsejáték hatósági feladatkör[120]

I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség.

139. Illetékkiszabással kapcsolatos feladatkör[121]

I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban szerzett közgazdasági szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli, pénzügyi szakügyintézői szakképesítés.

II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: jogi asszisztens szakképesítés, vagy középfokú pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés, igazgatási ügyintéző-ügykezelő, ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, ingatlanközvetítő szakképesítés.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.10.27.

[2] Módosította a 187/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1999.12.24.

[3] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés 49. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[4] Megállapította a 187/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1999.12.24.

[5] Megállapította a 192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.10.27.

[6] Megállapította a 187/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1999.12.24.

[7] Beiktatta a 277/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.10.27.

[9] Hatályon kívül helyezte a 192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.10.27.

[10] Hatályon kívül helyezte a 187/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.24.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1421. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1421. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1421. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 47. § h) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1421. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1421. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1421. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1421. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1421. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1421. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1421. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1421. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1421. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[25] Megállapította a 192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 1. számú melléklet). Hatályos 2001.10.27.

[26] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[27] * OKJ = 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről.

[28] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[29] Megállapította a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[30] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.26.

[31] Módosította a 298/2008. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.12.13.

[32] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[33] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-c) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[34] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[35] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[36] Megállapította a 256/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.11.21.

[37] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.26.

[38] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[39] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[40] Megállapította a 162/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2005.09.15.

[41] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[42] Megállapította a 192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. számú melléklet). Hatályos 2001.10.27.

[43] A melléklet címét módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés 49. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[44] Megállapította a 80/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2002.04.21.

[45] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[47] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[48] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2011.07.26.

[49] Módosította a 298/2008. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.12.13.

[50] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2011.07.26.

[51] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2011.07.26.

[52] Beiktatta a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2011.07.26.

[53] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[54] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[55] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[56] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[57] Megállapította a 192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 3. számú melléklet). Hatályos 2001.10.27.

[58] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[59] Megállapította a 80/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.04.21.

[60] Módosította a 2002. évi LXVI. törvény 2. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[61] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[62] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2011.07.26.

[63] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[64] Megállapította a 80/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2002.04.21.

[65] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[66] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2011.07.26.

[67] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[68] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[69] Módosította a 298/2008. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.12.13.

[70] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 3. pont). Hatályos 2011.07.26.

[71] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[72] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[73] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[74] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[75] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 4. pont). Hatályos 2011.07.26.

[76] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-b( pontja. Hatályos 2012.01.01.

[77] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[78] Megállapította a 162/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése. Hatályos 2005.09.15.

[79] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[80] Megállapította a 80/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2002.04.21.

[81] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 5. pont). Hatályos 2011.07.26.

[82] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[83] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[84] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[85] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 6. pont). Hatályos 2011.07.26.

[86] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[87] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[88] Megállapította a 80/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2002.04.21.

[89] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[90] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 7. pont). Hatályos 2011.07.26.

[91] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[92] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[93] Megállapította az 54/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.03.17.

[94] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 8. pont). Hatályos 2011.07.26.

[95] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[96] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[97] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[98] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[99] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[100] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[101] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[102] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[103] Módosította a 12/2009. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.01.29.

[104] Megállapította a 80/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2002.04.21.

[105] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[106] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[107] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[108] Megállapította a 256/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.11.21.

[109] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[110] Hatályon kívül helyezte a 80/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2002.04.21.

[111] Megállapította a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[112] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[113] Megállapította a 80/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2002.04.21.

[114] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[115] Megállapította a 80/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2002.04.21.

[116] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[117] Beiktatta a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 9. pont). Hatályos 2011.07.26.

[118] Beiktatta a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 9. pont). Hatályos 2011.07.26.

[119] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[120] Beiktatta a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 9. pont). Hatályos 2011.07.26.

[121] Beiktatta a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 9. pont). Hatályos 2011.07.26.

Tartalomjegyzék