Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

2003. évi LXXXI. törvény

az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről[1]

1. §[2]

2. § (1)[3]

(2)[4]

3. §[5]

4. §[6]

5. § (1)[7]

(2)[8]

6. §[9]

7. §[10][11]

8. §[12][13]

9. §[14]

10. §[15]

11. §[16]

12. § (1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (Ktv.) 111. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a § szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) A közjegyzői okirat, ennek hiteles kiadmánya és a közjegyzői tanúsítvány - ha törvény eltérően nem rendelkezik - elektronikus úton is elkészíthető. A közjegyző által e törvényben előírt alakszerűségek megtartásával készített, a közjegyző minősített elektronikus aláírásával ellátott közjegyzői okirat, ennek hiteles kiadmánya és a közjegyzői tanúsítvány: közokirat (elektronikus közokirat) ."

(2) A Ktv. 119. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az elektronikus úton készített közjegyzői okiratot a felek részére elektronikus úton vagy adathordozón elektronikus okirat formájában, illetve papíralapú hiteles kiadmány, hiteles másolat formájában lehet kiadni. A papíralapú közjegyzői okiratról elektronikus úton vagy adathordozón is lehet hiteles kiadmányt, hiteles másolatot kiadni."

(3) A Ktv. 137. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A másolatok hitelesítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni az okiratról, illetve az elektronikus úton vezetett adatbázisból a közjegyző felügyelete mellett, elektronikus úton előállított másolat és kivonat hitelesítésére, továbbá az elektronikus okiratról készített papíralapú másolat és kivonat hitelesítésére. A közjegyző az elektronikus úton készített másolatot és kivonatot minősített elektronikus aláírással látja el."

(4) A Ktv. a következő 166/A. §-sal egészül ki:

"166/A. § (1) A közjegyző köteles az általa készített közjegyzői okiratot és jegyzőkönyvi tanúsítványt, valamint a nemperes eljárásban hozott jogerős határozatot a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus úton vezetett levéltárában elhelyezni. Az archiválás alkalmával a közjegyző elkészíti a közokirat digitalizált másolatát, és azt a részére e célra rendelkezésre bocsátott elektronikus aláírásával hitelesíti [137. § (3) bek.], továbbá az okirat kísérő lapján feltünteti annak jellemző adatait és a betekintésre jogosultakat. Az elektronikus levéltárra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.

(2) Az elektronikus levéltárban elhelyezett okiratról a közjegyző, szolgálatának megszűnését követően pedig a közjegyzői levéltár vezetője ad ki hiteles kiadmányt, másolatot, illetve bizonyítványt."

13. § (1) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) 5. §-ának (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[5. § (3) Az ügyvéd az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül elláthatja a következő tevékenységeket is:]

"h) a cég - általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása."

(2) Az Ütv. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés h) pontjában meghatározott tevékenységet az folytathatja, aki az ügyvédi kamara által meghatározott technikai feltételekkel rendelkezik és a kamara nyilvántartásba vett."

(3) Az Ütv. 12. §-ának (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[(2) Az ügyvédi kamara az ügyvédek szakmai irányításával, érdekképviseletével kapcsolatos közfeladatokat látja el. Ennek során]

"e) önállóan vagy más szakmai kamarával együtt országos levéltárat (a továbbiakban: ügyvédi levéltár) működtet és tart fenn."

14. § Az Ütv. a 28. §-t megelőzően a következő 27/A. §-sal egészül ki:

"27/A. § (1) Az ügyvéd a cég - általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása esetén, az elektronikus okiratot minősített elektronikus aláírásával látja el. A minősített elektronikus aláírással az ügyvéd bizonyítja, hogy az elektronikus okirat tartalma megegyezik az eredeti papíralapú okiratéval.

(2) Az okiratok elektronikus formába alakítása esetén az ügyvéd köteles az eredeti papíralapú okiratot (hiteles másolatát) megőrizni. A kamarai tagság megszűnése esetén az okiratokat az ügyvédi levéltárban kell elhelyezni."

15. § Az Ütv. 112. §-a (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi k) pont jelölése l) pontra változik:

[112. § (1) A teljesülés a 111. § (2) bekezdésének e) pontja alapján szabályzatot ad ki]

"k) az 5. § (3) bekezdésének h) pontjában meghatározott tevékenység végzésének technikai feltételeiről, az ilyen tevékenységet végző ügyvédek, ügyvédi irodák nyilvántartásáról, az eredeti papíralapú okiratok őrzésének - ideértve az ügyvédi tevékenység szüneteltetése esetén követendő eljárást is - részletes szabályairól, az ügyvédi levéltár működéséről és az okiratok ügyvédi levéltárban történő elhelyezésének, kezelésének, továbbá a cégbíróság felhívására történő bemutatásának szabályairól,"

16. § (1) E törvény - a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivételekkel - 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)[17]

(3) E törvény 12. §-a 2004. július 1-jén lép hatályba.

(4)[18]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Mandur László s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. október 20-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § r) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § r) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[4] A 2004. évi CXXVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § r) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § r) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[7] A 2004. évi CXXVII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § r) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § r) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[10] Módosította a 2004. évi CXXVII. törvény 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.09.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § r) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[12] Módosította a 2004. évi CXXVII. törvény 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § r) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § r) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § r) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[16] A 2004. évi CXXVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § r) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § r) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.