88/2003. (VI. 20.) Korm. rendelet

a Termékpálya Bizottságok működésének általános szabályairól és az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény hatálya alá tartozó termékek köréről

A Kormány az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A Termékpálya Bizottságok felállítása, tagjainak kijelölése

1. §

(1) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Tv. 4. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására a Tv. 4. §-ának (10) bekezdésében meghatározott Termékpálya Bizottságok (a továbbiakban: Bizottságok), illetve a Tv. 5. §-ának (1) bekezdése alapján az általa létrehozott Ideiglenes Termékpálya Bizottságok működését biztosítja.

(2) A Bizottságok szavazati joggal rendelkező tagjait a miniszter kéri fel a Tv. 4. §-ának (3) bekezdésében, illetve e rendelet 3. §-ában meghatározott feladatok ellátására.

(3) A Tv. 4. §-a (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott miniszterek és a Tv. 4. §-a (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott szervezetek a Bizottságok tagjainak távolléte vagy akadályoztatása esetére állandó helyetteseket (póttagot) jelölnek ki. A póttagokra a tagokra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

(4) A Bizottságok tagjai a tagsággal együtt járó feladatuk ellátásához szükséges szakismerettel rendelkező személyek lehetnek. A Tv. 4. §-a (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben köztisztviselők jelölhetők.

2. §

(1) A Bizottságok üléseit az elnök - akadályoztatása esetén az általa kijelölt helyettes - vezeti.

(2) A Bizottságokat az elnök - akadályoztatása esetén az általa kijelölt helyettes - képviseli.

(3) A Bizottságokat az adott termékpálya által indokolt gyakorisággal az elnök vagy az általa kijelölt helyettes a napirend megküldésével hívja össze.

(4) A Tv. 5. §-ának (1) bekezdése alapján létrehozott Ideiglenes Termékpálya Bizottságokra e rendeletben a Bizottságokra előírt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

A Bizottságok feladatai

3. §

A Tv. 4. §-a (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatok keretében a Bizottság javaslatot tesz

a) az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának alakításával kapcsolatos hazai álláspontra, különös tekintettel a Mezőgazdasági Tanácsban, az Állandó Képviselők Bizottságában (COREPER), a Speciális Mezőgazdasági Bizottságban, illetve a Mezőgazdasági Tanács munkáját segítő egyéb munkacsoportokban képviselendő álláspontra,

b) az Európai Unió irányító-bizottságaiban az agrárpiac vonatkozásában képviselendő hazai álláspontra,

c) a tagországok hatáskörébe utalt egyes agrárpiaci intézkedésekre,

d) a hazai agrárpiac szabályozásban meghozandó intézkedésekre.

A Bizottságok álláspontjának kialakítása

4. §

(1) A Bizottságok feladataik körében hozott végső álláspontjukat szavazással alakítják ki.

(2) A Bizottságok tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szavazati joggal rendelkező tagjainak két szavazata a két tag közül a jelenlévő tag által is képviselhető.

(3) A Bizottságok határozatképességéhez a szavazatok többségét képviselő tagok jelenléte szükséges azzal, hogy a Tv. 4. §-a (4) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tagok részéről legalább kettő-kettő szavazatot képviselő tag jelenléte szükséges.

(4) A Bizottságok javaslataikról és álláspontjaikról egyszerű szótöbbséggel határoznak. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(5) Amennyiben a Bizottság ülésén sem a tag, sem a póttag nem tud megjelenni, úgy a Bizottság tagjai a napirendben megjelölt ügyekre vonatkozó javaslataikat - távolmaradásuk indokának megjelölésével - írásban is közölhetik. Az írásbeli javaslatokat az ülés megkezdése előtt kell az elnök részére megküldeni. Az írásban beérkezett javaslat az adott Bizottság napirenden szereplő ügyre vonatkozó végső álláspontjának megfelelően minősül egyetértő, illetve elutasító szavazatnak.

Az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény hatálya alá tartozó termékek

5. §[1]

Záró rendelkezések

6. §

(1) E rendelet - a 3. §-ának c) pontja kivételével - a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet 3. §-ának c) pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 88/2003. (VI. 20.) Korm. rendelethez[2]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 296. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 296. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

Tartalomjegyzék