102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről, és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból finanszírozott intervencióra vonatkozik.

(2) Intervenció során intervenciós hivatalként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) mint hatóság jár el.

(3) Az Európai Unió Bizottsága felé történő, intervencióval kapcsolatos tájékoztatásért, adatszolgáltatásért az MVH a felelős.

2. §

Intervencióban az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vehet részt, aki az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerint regisztrált.

3. §

Az MVH az intervenció részletes feltételeiről pályázati felhívást bocsát ki, amelyet az illetékes Termékpálya Bizottság általi véleményezést követően a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hagy jóvá.

4. §

E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök