141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet

az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről

Az Európai Unióhoz való csatlakozást elősegítő adatbázis létrehozása érdekében a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya az ügyfelek, valamint a közösségi, illetve nemzeti támogatások kérelmezése során képviseletükben eljárni jogosult meghatalmazottak Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) általi nyilvántartására terjed ki.

(2) Az ügyfélregiszter alapfeladata a közösségi támogatást, illetve a nemzeti támogatást igénylő személyek nyilvántartása, további feladata a szakrendszerben szereplő személyek - a közösségi agrárpolitika végrehajtásához szükséges - egységes nyilvántartása.

(3) E rendelet szerinti nyilvántartás nem érinti a más jogszabályban előírt nyilvántartásba vételi kötelezettséget.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. közösségi támogatás: részben vagy egészben az Európai Unió EMOGA Garancia és Orientációs Részlegéből, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközből és a SAPARD Előcsatlakozási Alapból finanszírozott támogatás;

2. nemzeti támogatás: a magyar jogszabályokban meghatározott eszközrendszer valamely támogatás folyósítását lehetővé tevő eszközének alkalmazása, olyan intézkedés keretében, melynek feltételrendszerét hazai jogszabály határozza meg, folyósítása kizárólag a nemzeti költségvetés terhére történik, és az Európai Unió annak alkalmazását engedélyezte, vagy tudomásul vette;

3. ügyfél: az a személy, akire e rendelet vagy külön jogszabály alapján a nyilvántartás kiterjed;

4. ügyfélregiszter: olyan egységes állami adatbázis, amely az ügyfelek nyilvántartását biztosítja;

5. személy: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

6. székhely: a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése szerinti székhely;

7. mezőgazdaság, termelő tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszeréről szóló 9003/2002. (SK6.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1-01.3), erdőgazdálkodási termék előállítás (TEÁOR 02.01), vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50 kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást), illetve halgazdálkodási (TEÁOR 05.0 kivéve a halászati szolgáltatást) tevékenység;

8. regisztrációs igazolás: az ügyfél nyilvántartásba vételét bizonyító igazolás, amely tartalmazza a kiadott regisztrációs számot és az ügyfél bejelentett adatait;

9. regisztrációs szám: az ügyfél országosan egységesen képzett egyedi azonosító száma, amely tíz jegyből álló szám, ennek első kilenc jegye egy egyszerű sorszám, tizedik jegye egy matematikai módszerrel képzett ellenőrző szám, az úgynevezett CDV kód, amelynek képzési szabályait e rendelet melléklete tartalmazza;

10. regisztráció típusa: a nyilvántartásba vétel adatkörét meghatározó besorolás,

a) támogatást igénylő: az az ügyfél, aki/amely nemzeti támogatást és/vagy közösségi támogatást igényel;

b) támogatást nem igénylő pénzügyi kapcsolattal: az az ügyfél, aki/amely valamely szakrendszerben pénzügyi elszámolás alanya lehet;

c) támogatást nem igénylő pénzügyi kapcsolat nélkül: az az ügyfél aki/amely támogatást nem igényel és a szakrendszerében pénzügyi funkciója nincs, de szereplője a szakrendszernek;

11. szakrendszer: az ügyfélregisztrációs rendszerhez jogszabály alapján kapcsolódó, az abban meghatározott feladatra létrehozott nyilvántartási rendszer;

12. betétlap: a szakrendszeri nyilvántartáshoz kapcsolódó adatok bejelentéséhez használt adatlap.

3. §

A közösségi támogatást, valamint a nemzeti támogatást az e rendelet alapján nyilvántartásba vett és regisztrációs számmal rendelkező ügyfél igényelheti.

4. §

(1) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az ügyfél lakóhelye, illetőleg székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségnél kell benyújtani, függetlenül az ügyfél által folytatott tevékenység helyétől.

(2) A szakrendszerbe történő bejelentkezés az ügyfél kérelme esetén magában foglalja az e rendelet szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmet is.

(3) Az ügyfél hozzájárulása esetén az e rendelet szerinti nyilvántartásba vétel más jogszabály alapján vezetett nyilvántartás adatai alapján is megtörténhet.

5. §

(1) Az ügyfél nyilvántartása annak megszüntetéséig hatályos.

(2) Az ügyfél a nyilvántartásba vételt követően az adatában bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenti az MVH illetékes kirendeltségénél.

(3) A nyilvántartás naprakészségét és időszerűségét - az adatok változásának e jogszabály szerinti rendszeres bejelentésével, illetőleg átvezetésével - kell biztosítani.

6. §

(1) Az MVH az ügyfelet a megfelelően kitöltött nyilvántartási kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veszi, és az erről kiállított regisztrációs igazolást az ügyfél részére megküldi. Ha a nyilvántartási kérelemnek pótolható hiányossága van, az ügyfelet határidő megjelölésével fel kell hívni a hiány pótlására. El kell utasítani a nyilvántartási kérelmet, ha a felhívás ellenére határidőn belül nem pótolja az ügyfél azokat a hiányosságokat, amelyek miatt a kérelem nem jegyezhető be. Erre a jogkövetkezményre a hiánypótlásról szóló felhívásban az ügyfelet figyelmeztetni kell. A hiánypótlási eljárás szabályai megfelelően alkalmazandók a változás-bejelentés esetében is.

(2) Az MVH a regisztrációs igazolással együtt a külön jogszabályban meghatározott mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerhez kapcsolódó ügyfél-blokk adatok lapját is megküldi az ügyfélnek.

(3)[1]

7. §

A nyilvántartási kérelmen kell az ügyfélnek bejelentenie a

a) támogatást igénylő vagy támogatást nem igénylő pénzügyi kapcsolattal regisztrációs típus esetén:

aa) nevét (elnevezését), rövidített cégnevét, cégjegyzékszámát,

ab) adószámát/adóazonosító jelét, vállalkozási azonosító adatait,

ac) természetes személyre vonatkozóan továbbá születéskori nevét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét,

ad) székhely/lakhely címét, elérhetőségi adatait,

ae) bankszámlaszámát,

af) csatolt betétlapok típusát, számát;

b) támogatást nem igénylő pénzügyi kapcsolat nélküli regisztrációs típus esetén:

ba) nevét (elnevezését), rövidített cégnevét, cégjegyzékszámát,

bb) adószámát,

bc) természetes személyre vonatkozóan továbbá születéskori nevét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét,

bd) székhely/lakhely címét, elérhetőségi adatait,

be) csatolt betétlapok típusát, számát.

A nyilvántartási kérelmen feltüntetett személyes adatokon túl a betétlapok adattartalmát a szakrendszerek működését meghatározó jogszabályok alapján kell kialakítani.

8. §

A nyilvántartási kérelemben szereplő adatok egységes kezeléséről az MVH gondoskodik.

9. §

Az MVH a támogatást igénylő nyilvántartásba vételéről a név, adószám/adóazonosító jel közlésével az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságát értesíti.

10. §

(1) Az MVH a nyilvántartásba vétel iránti kérelemre, a 7. § alatt felsorolt adatok bejelentésére, módosítására, az adatszolgáltatásra papír vagy elektronikus alapú nyomtatványt rendszeresít.

(2) Az adatok bejelentése és módosítása külön jogszabályban meghatározott módon, számítástechnikai eszközzel is teljesíthető.

(3) Az MVH - a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - meghatározza, kidolgozza és közzéteszi a rendszeresített nyomtatványok tartalmát és formáját, az ahhoz kapcsolódó tájékoztatókat, és gondoskodik arról, hogy az ügyfelek számára megfelelő időben, könnyen elérhető helyen álljanak rendelkezésre.

(4)[2] A 7. § ae) pontja alapján bejelentett bankszámlaszám módosításához a számlát vezető hitelintézet hozzájárulása szükséges abban az esetben, ha az ügyfél és a hitelintézet erre vonatkozó megállapodását az MVH-nak az ügyfél vagy a hitelintézet bejelentette. Az MVH a megállapodást nyilvántartásba veszi.

11. §

(1) Az ügyfél a nyilvántartási, az adatmódosítási, nyilvántartás megszüntetésével kapcsolatos okiratokat a megszüntetés évét követő tizedik év végéig - a támogatás igénybevételével, illetve a szakrendszeri nyilvántartásokkal összefüggő és folyamatban levő bírósági vagy más hatósági eljárás esetén annak befejezéséig - köteles megőrizni.

(2) Az ügyfélregisztrációban szereplő adatok ellenőrzéséről az MVH gondoskodik.

12. §

A rendelet nem érinti a külön jogszabály szerint erre feljogosított más szervek ellenőrzéssel összefüggő eljárását.

13. §

(1) Meg kell szüntetni az ügyfél e rendelet szerinti nyilvántartását

a) az ügyfél kérelmére;

b) az 5. § (2) bekezdésben előírt bejelentés elmulasztása esetén;

c) szándékosan megtévesztő vagy hamis adatszolgáltatás esetén;

d) az ügyfél halála, illetve jogutód nélküli megszűnés esetén.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti okból történő megszüntetés után az ügyfél igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után kérheti ismételt nyilvántartásba vételét.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti okból történő megszüntetés után az MVH határozatot hoz, amelynek jogerőre emelkedése után az ügyfél 6 hónap elteltével ismételten kérheti nyilvántartásba vételét.

(4) Amennyiben az ügyfélnek az MVH-val szemben kötelezettsége maradt fenn, a nyilvántartást az (1) bekezdés esetén is csak a kötelezettség teljesítésekor, ennek hiányában annak elévülésekor kell megszüntetni.

14. §[3]

15. §

(1)[4]

(2) A Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(2) Hatósági eljárásban első fokon a Központi Hivatal, másodfokon az MVH elnöke jár el."

16. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet 3., 8-9. és 13. §-ai 2004. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) E rendelet 6. §-ának (3) bekezdése és 14. §-a, valamint a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az azt módosító 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelet, a 184/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet és a 216/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Melléklet a 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelethez

A rendelet 2. §-ának 9. pontjában meghatározott regisztrációs szám képzésének szabálya.

Az első jegy legkisebb értéke: 1.

A CDV kódot úgy kell képezni, hogy az 1-9. helyen álló számokat rendre meg kell szorozni a 9,7,3, 1, 9,7,3, 1, 9 számokkal, majd a szorzatok összeadása után tízzel osztott maradékukat ki kell vonni 9-ből. Az így kapott szám a tizedik számjegy, a CDV kód. Matematikai formulában:

- 1-9 számjegy egyedi sorszám, induló érték 100000000

- a 10. számjegy az 1-9 számjegyek felhasználásával, matematikai módszerekkel képzett ellenőrző szám

- a regisztrációs szám 10. pozíciójának képzése:

jegy(10)=9-MOD10(SUM(jegy(i)*vekt(i)))

(i=1-9)

(vekt=9,7,3, 1, 9,7,3, 1, 9)

Példa: az 1; 4; 8; 0; 5; 6; 9; 7; 2 esetén a képzett CDV kód, a tizedik számjegy értéke: 9.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[2] Beiktatta a 31/2005. (II. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2005.02.18.

[3] Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[4] Hatályon kívül helyezte a 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.10.12.

Tartalomjegyzék