2004. évi CVI. törvény

a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról[1][2]

1. § (1)[3] Az a személy, aki a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény hatálybalépése előtt a "Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze", a "Magyar Köztársaság Kiváló Művésze", valamint a "Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze", a "Magyar Köztársaság Érdemes Művésze" kitüntető címben részesült, ha sajátjogú, vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, kiváló, illetve érdemes művészi járadékra jogosult.

(2) A "Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze" és a "Magyar Köztársaság Kiváló Művésze" érdemes művészi járadékra nem jogosult.

2. §[4] Az a személy, aki e törvény hatálybalépése előtt a Népművészet Mestere kitüntető díjban részesült, ha saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, a népművészet mestere járadékra jogosult.

3. § A kitüntető cím vagy díj jogosultjának özvegye vagy élettársa a járadék fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult, feltéve, hogy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, továbbá a kitüntető díj jogosultjával halálakor, annak házastársaként vagy élettársaként közös háztartásban élt.

4. § A kiváló művészi járadék egyhavi összege a bérből és fizetésből élők előző naptári évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű nettó átlagkeresete 1/12-ed részének megfelelő összeg. Az érdemes művészi járadék a kiváló művészi járadék 60 százaléka, a népművészet mestere járadék a kiváló művészi járadék 50 százaléka.

5. §[5] A járadékot a nyugdíjfolyósító szerv havonként folyósítja. A járadék fedezetét és a végrehajtás költségeit a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti.

6. § (1) Ez a törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a járadék megállapításának és folyósításának részletes szabályait, az 5. § szerinti térítés módját, továbbá a járadék tárgyévre vonatkozó havi összegét évente rendeletben határozza meg.

7. §[6]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] "1606/2002/EK rendelet"

[2] A törvényt az Országgyűlés a 2004. november 2-i ülésnapján fogadta el.

[3] Módosította a 2011. évi CXCI. törvény 113. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[4] Módosította a 2011. évi CXCI. törvény 113. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[5] Módosította a 2007. évi CLVI. törvény 23. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 725. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.